13 november 2021 - In overleg met de Nederlandse Vissersbond publiceert de redactie van Koole Media Service de columns van Johan K. Nooitgedagt (Voorzitter Nederlandse Vissersbond) onder rubriek 'Column' op iGO.nl. Johan: "Ik denk dat deze vergunning gewoon verleend gaat worden’ waren de woorden van Blok. Een klap in het gezicht voor vissers die heel veel niet mogen op de Waddenzee omdat ze te maken hebben met de Wet Natuurbescherming (Wnb vergunning). Je zou kunnen zeggen dat onze regering met twee maten meet..." Lees hieronder de hele column van Nooitgedagt.

Column Fishtrend door Johan K. Nooitgedagt

Gaswinning op de Waddenzee kan zonder ‘voorzorgprincipe’ plaatsvinden? Volgens het Kabinet kan dat. De Waddenacademie heeft een hartig woordje gesproken over deze gaswinning bij Ternaard. Zij hebben aangegeven dat de feiten toch een beetje anders liggen dan demissionair Minister Blok deed vermoeden. ‘Ik denk dat deze vergunning gewoon verleend gaat worden’ waren de woorden van Blok. Een klap in het gezicht voor vissers die heel veel niet mogen op de Waddenzee omdat ze te maken hebben met de Wet Natuurbescherming (Wnb vergunning). Je zou kunnen zeggen dat onze regering met twee maten meet.

Twijfels

Wij hebben ernstige twijfels aangaande de gaswinning en de mogelijke effecten op de leefomgeving, het ecosysteem alsmede de gevolgen van de winning voor beroepsvissers welke actief zijn op de Waddenzee. In het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) pleit de beroepsvisserij voor het meenemen van de potentiële effecten op de visserijactiviteiten. De belangen van de beroepsvissers worden te weinig erkend en niet meegenomen in de belangenafweging en realisatie van plannen m.b.t. de gaswinning rond Ternaard en in de Waddenzee. De visserijsector is in alle plannen het spreekwoordelijke ‘ondergeschoven kindje’.

Cumulatieve effecten

Om die reden willen wij aandacht vragen voor de belangen van de beroepsvissers. Graag wil de visserijsector weten wat de mogelijke cumulatieve effecten zijn als gevolg van andere (reeds vergunde) projecten van derden in de omgeving, zoals de aanleg van kabeltracés en elektriciteitskabels. De sector is met name benieuwd wat de cumulatie voor effect heeft op het milieu en de visbestanden wanneer verschillende activiteiten in een gebied plaatsvinden. Vissers worden zeer beperkt in het uitoefenen van hun beroepsactiviteiten. De Waddenzee is aangemerkt als Natura2000-gebied. Onder het Natura2000-gebiedsbeschermingsregime dient er middels onderzoek, zijnde o.a. een passende beoordeling, voldoende overtuigend aangetoond te worden dat er geen significant negatieve effecten optreden ten aanzien van de natuurlijke kenmerken van het gebied, dan wel, dat er voldoende mitigerende maatregelen getroffen worden. Wij stellen dat op basis van de reeds gepubliceerde documenten er op dit moment onvoldoende zekerheid geboden is dat de gaswinning geen significant negatieve effecten zal genereren.

Advies Waddenacademie

Daarnaast verwijzen we naar het juridisch advies van de Waddenacademie inzake het project Gaswinning Ternaard. Op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer heeft de Waddenacademie onafhankelijk juridisch advies uitgebracht aangaande de vergunningaanvraag op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb). Hierbij stond de vraag centraal of de wetgeving aan de minister de mogelijkheid biedt een Wnb-vergunning voor het project te weigeren. De Waddenacademie concludeert dat “de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming en de daaraan ten grondslag liggende Passende Beoordeling onvoldoende overtuigend aantonen dat redelijke wetenschappelijke twijfel over het ontstaan van nadelige gevolgen voor de natuurlijke kenmerken en doelen van de Waddenzee ontbreekt. Het Natura-2000 regime laat in een dergelijk geval niet toe dat de vergunning wordt verleend.” (Waddenacademie, 2021).

Pijnstillers in de Waddenzee

Dat er tegenwoordig nog steeds medicijnenresten worden geloosd in de Waddenzee is helemaal iets om van je stoel te vallen. “Zo kunnen vissen die kleine hoeveelheden hormonen binnenkrijgen afwijkingen vertonen. Via de voedselketen kunnen deze stoffen ook weer in mensen belanden”. Gelukkig gaat de overheid daar wel wat aan doen door via een subsidie van het Waddenfonds te zorgen dat het afvalwater beter gezuiverd gaat worden. Ondertussen zijn veel vissers verbaasd dat dit anno 2021 nog allemaal kan gebeuren terwijl de visvangsten alleen maar tegengewerkt worden door diezelfde overheid. Het gevoel van ‘met twee maten meten’ wordt dan alleen maar versterkt. Is het dan vreemd dat een overheid ongeloofwaardig overkomt? Demissionair Minister Blok zou beter moeten weten en landbouwminister Schouten had zeker omwille van de Kabinetsformatie even niet opgelet. Ik ben benieuwd of de Waddenacademie volgend jaar haar financiële toelage van de overheid weer krijgt.

Johan K. Nooitgedag