Mei 2020, Landelijk - Garnalenvissers op (alléén) de Waddenzee mogen in het kader van hun Wet Natuurbescherming (Wnb) vergunning in de maanden juni, juli en augustus gebruik maken van de zogenaamde ‘brievenbus’ in plaats van de zeeflap. Beide netaanpassingen zijn bedoeld om vissen onderwater te lozen, wat bijdraagt aan de selectiviteit van de garnalenvisserij. Lees hieronder verder.

Vervolg

De grote hoeveelheid algen en zeewieren in die periode bemoeilijkt het vissen met de zeeflap, omdat de netten verstopt raken. De brievenbus biedt dan uitkomst. Uit onderzoeken die de afgelopen jaren in de garnalenvisserij hebben plaatsgevonden is gebleken dat met de ‘groene’ omstandigheden in de Waddenzee de brievenbus voor een aantal vissers een effectievere methode is en dus een goed alternatief is voor de zeeflap.

Verplichting van de zeeflap

Garnalenvissers zijn onder de huidige Wnb-vergunning en Visserijwet verplicht gesteld om een zeeflap te gebruiken. De zeeflap is een grootmazig net dat schuin in het voornet zit bevestigd en zorgt dat ongewenste bijvangst van vissen ontsnappen.

Een overdwarse snede

De brievenbus is, evenals de zeeflap, een netaanpassing die gericht is op het verminderen van de ongewenste bijvangst in de garnalenvisserij. De brievenbus bestaat uit een overdwarse snede in de onderkant van het net. Deze opening moet ervoor zorgen dat ongewenste bijvangst kan ontsnappen, terwijl de garnalen doorstromen naar het achtereind van het net.

Toepassing

Het gebruik van een brievenbus in plaats van een zeeflap is enkel binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee toegestaan. Toepassing in dit gebied is uitsluitend mogelijk in de maanden juni, juli en augustus. Voor een eventuele afwijking van deze periode dienen de aanvragers een gezamenlijk verzoek in per post of per e-mail (NBwetteam@minez.nl), ter schriftelijke instemming van het bevoegd gezag. Dit verzoek dient vergezeld te gaan met een deugdelijke ecologisch-inhoudelijke onderbouwing. In een aanvullend besluit op de onderhavige vergunning zal de eventuele instemming voor dit afwijkend gebruik vastgelegd worden.

Verzoek tot verlenging en uitbreiding gebied

De garnalenvissers ervaren al meerdere jaren achter elkaar dat de periode van veel ‘groen’ in het water langer aanhoudt en dat dit ook verder reikt dan alleen de Waddenzee. Vandaar is er vanuit de visserijorganisaties al meerdere malen gepoogd om enerzijds het gebruikstermijn van de brievenbus te verlengen en anderzijds het gebied in ieder geval uit te breiden naar de Noordzeekustzone in een bepaalde periode van het jaar. Helaas worden we als sector tot op heden gestuit door de stringente, en soms ook starre regelgeving en voorschriften die verbonden zijn aan de Wnb-vergunning. De gevraagde ‘deugdelijke ecologisch-inhoudelijke onderbouwing’ gaat zo ver dat het onderzoek enerzijds langjarig wordt gevraagd wat een enorme kostenpost met zich meebrengt, anderzijds is in dit geval geen jaar hetzelfde gezien de weersomstandigheden die van grote invloed zijn op het ‘groen’. Het is dan ook maar de vraag of de kwestie onderbouwd kan worden met het gevraagde onderzoek. Desondanks blijven we verlenging en uitbreiding aanvragen bij RVO wanneer dit nodig wordt geacht voor de garnalenvissers.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Durk van Tuinen of Egbert van der Tuin via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.