Sommelsdijk - John Albrechts schrijft een open brief aan het gemeentebestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij vraagt zich af: "Hoe veilig is Recreatie-en Sportcentrum De Staver in werkelijkheid?" Lees hieronder de brief. Uiteraard past de redactie 'hoor en wederhoor' toe en zijn desbetreffende partijen ingelicht en is om een reactie gevraagd van de gemeente. Deze is ook onderaan het artikel te vinden.

Open brief John Albrechts aan gemeentebestuur G-O

"Geachte gemeentebestuur,

Uit de externe analyse van Sportfondsen Nederland blijkt o.a. dat zwembad de Staver op 16 punten niet volledig voldoet aan de huidige wet- en regelgeving op basis van het keurmerk Veilig en Schoon. Het betreft hier afwijkingen in de volgende onderwerpen:

Minor afwijkingen:

  • Besluit milieubeheer: Melding bij gemeente niet aantoonbaar aanwezig en het Energie en Milieuplan (EMP) is gedateerd.
  • Legionella: Het is niet duidelijk of de adviezen van de risicoanalyse zijn uitgevoerd en meetresultaten drinkwater zijn niet aantoonbaar aanwezig.
  • Beheer elektra (NEN50110, 3140): Installatieverantwoordelijke aangesteld via de gemeente, bewijs van aanstelling niet aantoonbaar aanwezig en NEN3140 rapportage opgesteld in opdracht van de gemeente maar niet aanwezig op locatie. Er is geen plan van aanpak naar aanleiding van deze rapportage opgesteld.
  • Risico-inventarisatie en evaluatie: RI&E wordt momenteel herzien, concept niet aantoonbaar aanwezig, er is geen valbeveiliging op de daken aanwezig (verantwoording gemeente) en er is geen protocol aanwezig voor werken in afgesloten ruimten.
  • Biocidenverordening: Er is geen bewijs van goedkeuring zoutleverantie Ctgb, en er is geen bewijs voor opname schoonmaakmiddelen volgens artikel 95, opvragen bij leverancier.

Major afwijkingen:

  • Legionella: Logboeken worden niet bijgehouden/afgetekend.
  • Attractie- en speeltoestellen: Keuring waterglijbaan; Bevindingen nulmeting zijn niet aangepakt. Certificaat is niet afgegeven, plan van aanpak; Er is geen plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de keuring.
  • Inspectie roestvast en verzinkt staal (Praktijkrichtlijn): Er is onderzoek uitgevoerd door Cobra, onderdelen vervangen, her-controle moet worden uitgevoerd.
  • Beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen: Er is geen risicoanalyse aanwezig op beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen.

"Gezien het aantal minor- en major afwijkingen, wordt niet volledig aan de wetgeving voldaan. Op basis van dit resultaat kan worden vastgesteld dat met veiligheid en hygiëne stringenter moet worden omgegaan" aldus het rapport.

Lucht- en waterkwaliteit
"De luchtbehandelingsinstallatie en de waterbehandelingsinstallatie voldoen voor wat betreft de capaciteit aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor wat betreft het functioneren zijn verbeteringen noodzakelijk", aldus het rapport. Het niet goed functioneren van deze installaties is één van de oorzaken van de slechte klimatologische omstandigheden in de Staver in de afgelopen jaren. Deze tekortkomingen aan de technische installaties zijn reeds vanaf oktober 2015 bekend bij het management van de Staver. In 2017 zijn deze gebreken door 3 verschillende gespecialiseerde bedrijven nogmaals geconstateerd (van Dorp, Omegam en Labo Derva).

Calamiteit 31 oktober 2018
In tegenstelling tot de tekst in de reconstructie van SRGO is Sportfondsen wél van mening dat de ernstige calamiteit van 31 oktober 2018 had kunnen worden voorkomen als er voldoende monitoring en goede werkoverdracht waren geweest. Ook op het gebied van communicatie na de calamiteit en op het gebied van verwerken en afhandeling van de klachten schiet SRGO te kort, aldus het Sportfondsen rapport.

Belgisch adviesbureau
In 2018 heeft SRGO €60.000,00 uitgegeven aan extra metingen, onderzoek en advies door het Belgische laboratorium Labo Derva. Om de gezondheidsproblemen door de slechte klimaatomstandigheden definitief op te lossen is op advies van Dhr. Feyen, directeur van Labo Derva, ook nog eens €40.000,00 uitgegeven aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van de technische installaties. Het betreft hier een extra subsidie van de gemeente bovenop de reguliere jaarlijkse subsidie van SRGO. Uit het rapport van Sportfondsen blijkt nu dat ook na de investeringen in 2018 voor wat betreft het functioneren van de technische installaties nog steeds verbeteringen noodzakelijk zijn.

Communicatie
Op het punt communicatie schieten zowel het college van Burgemeester & Wethouders als SRGO tekort. Sportfondsen: "Daarbij adviseren wij tevens om betrokkenen zoveel mogelijk te informeren omdat wij uit stukken opmaken dat pas zaken worden gedeeld wanneer partijen in de raad erom vragen." Naar aanleiding van dit advies wil ik het college bij deze verzoeken mij binnen 4 weken de resultaten van de volgende onderzoeksrapporten in de Staver in een digitaal bestand te doen toekomen:
-de maandelijkse water analyses uitgevoerd door Labo Derva van januari 2018 tot heden;
-de maandelijkse lucht analyses uitgevoerd door Labo Derva van januari 2018 tot heden;
-de complete analyses van de legionella onderzoeken van het speelelement in het peuterbad, de hot whirlpool, de speelelementen in het recreatiebad, de douches en de watertappunten van januari 2018, juli 2018, januari 2019 en juli 2019.

Doel
Het doel van de analyse was om op een objectieve wijze, door een onafhankelijke partij, onderzoek te laten doen naar de huidige technische en klimatologische omstandigheden en de bedrijfsvoering in zwembad de Staver. De achterliggende vraag van het college was of er vertrouwen mag zijn dat de stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) voorziet in een veilige zwemomgeving.
De raadsbrief die samen met het rapport van Sportfondsen naar alle gemeenteraadsleden is gestuurd bevat een onvolledige samenvatting van het rapport en vermeldt als conclusie van het college dat er geen enkele aanleiding is te veronderstellen dat zwemmen in de Staver ongezond of onveilig is. In werkelijkheid is het rapport op diverse onderwerpen zeer kritisch en beschrijft het dat verbeteringen noodzakelijk zijn en dat op diverse punten niet aan de wetgeving wordt voldaan.

De zinsnede in het persbericht van 26 juli: "Sportfondsen concludeert dat zwembad de Staver, ten aanzien van veiligheid, hygiëne, technische bedrijfsvoering en klimatologische omstandigheden, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving." is onjuist. Het betreft hier namelijk de conclusie van het college van B&W en niet de conclusie van Sportfondsen. Ook de opmerking dat het college mede op basis van de grondige analyse van Sportfondsen het vertrouwen heeft dat zwembad de Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden, is niet gebaseerd op de bevindingen van Sportfondsen.

Hoe veilig is de Staver nu?
Gelet op het grote aantal afwijkingen op het gebied van wet- en regelgeving, de voortdurende gebrekkige bedrijfsvoering door SRGO en het uitblijven van de oplossing van de technische problemen na 2 jaar samenwerking met het Belgische adviesbureau is de conclusie: zwembad de Staver is nog steeds niet veilig en er zijn nog steeds diverse technische aanpassingen noodzakelijk.
Hoe durft het college te beweren dat zwembad de Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden in de wetenschap dat dit zwembad in januari van dit jaar te kampen had met een ernstige legionella uitbraak en dat er nu nog steeds geen legionella logboeken worden bijgehouden? (het betrof legionella type 1, het zelfde type als tijdens de legionella uitbraak op de bloemenflora in Bovenkarspel in 1999 waardoor 32 mensen om het leven kwamen)

Is zwembad de Staver nog levensvatbaar?
Door de teruglopende bezoekersaantallen (in de beginjaren 150.000 betalende bezoekers per jaar, en in 2018 nog ongeveer 50.000 betalende bezoekers) zijn de exploitatietekorten enorm opgelopen. Door de voortdurende technische problemen in de Staver zijn de bezoekersaantallen in 2019 nog verder gedaald; in het afgelopen half jaar is het aantal kinderen dat particuliere zwemlessen volgt in de Staver met ongeveer 20 % afgenomen, en heeft zwemvereniging de Schotejil te kampen met een teruglopend ledenaantal en dus minder zwembadbezoekers. Als klap op de vuurpijl heeft de grootste vaste huurder, de RGO, besloten met ingang van het schooljaar 2019/2020 geen gebruik meer te willen maken van zwembad de Staver.

De conclusie is dat zwembad de Staver niet levensvatbaar is op de manier zoals het nu geëxploiteerd wordt. Het college stelt dat SRGO met inachtneming van benodigde verbetering en aanbevelingen "in control" is en dat zij haar bedrijfsvoering in zwembad de Staver op orde heeft. Ieder weldenkend mens snapt dat dit niet reëel is. De beheerder belooft immers al vanaf de start van de klachtenstroom in 2013 dat de problemen snel opgelost zullen worden. Nog steeds zonder resultaat, zo blijkt uit het rapport van Sportfondsen.
???????
Het is hoog tijd dat u als subsidieverlener en eigenaar van De Staver ingrijpt. Deze beheersorganisatie kan de problemen niet oplossen, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. De inwoners van Goeree-Overflakkee hebben recht op een veilig en betaalbaar zwembad. Help ons alstublieft!"

John Albrechts

(verdere gegevens en rapport -PDF- op te vragen bij redactie Koole Media Service, via info@igo.nl).

[Reactie gemeente Goeree-Overflakkee]

Team communicatie: "Wij zijn inmiddels bekend met de betreffende open brief; deze is eerder al andere media verschenen en door de schrijver ook rechtstreeks aan het gemeentebestuur aangeboden. Wij zullen op dit ogenblik niet op deze brief reageren. Het rapport van Sportfondsen Nederland zal in de eerste vergadering van de gemeenteraad na het zomerreces, openbaar geagendeerd worden, evenals de brief van de heer Albrechts. Het staat de gemeenteraad dan vrij om de inhoud van de brief in de besprekingen te betrekken en hier desgewenst een mening over uit te spreken. Het is wat ons betreft te prematuur om nu reeds een mogelijk voorschot op deze besprekingen te nemen, door al op dit ogenblik te reageren op de open brief."