Oude-Tonge - Bij een felle storm vorige zomer raakten een aantal bomen aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge beschadigd. "Hierna kapte het waterschap Hollandse Delta de hele rij van maar liefst 120 populieren. Een door Water Natuurlijk ingediende motie voor herplant kreeg afgelopen woensdag een meerderheid in Verenigde Vergadering van het waterschap." Hiermee is de opdracht voor het planten van nieuwe bomen verstrekt. "Met het kappen van de bomenrij verdween een belangrijk leefgebied van diverse soorten vleermuizen." Lees hieronder verder.

Leefgebied vleermuizen
Met het kappen van de bomenrij verdween een belangrijk leefgebied van diverse soorten vleermuizen. Het belang van deze rij populieren voor vleermuizen was goed bekend vanwege een uitgevoerd flora en fauna onderzoek. Dit was nodig in verband met de plannen om windmolens te plaatsen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de rij populieren vliegroute, foerageer gebied, rust en paarplaats was voor diverse vleermuis soorten. Het gaat dan om de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en de Laatvlieger. Water Natuurlijk wil dat de gekapte bomen worden terug geplant en dat het leefgebied voor deze wettelijk beschermde dieren zoveel mogelijk wordt hersteld.

Motie Water Natuurlijk
Op 15 juli 2020 was voor de derde maal een motie van Water Natuurlijk aan de orde voor herplant van de 120 gekapte bomen. Dit omdat er nieuwe inzichten waren over het effect op dijkveiligheid. Met name knotbomen leveren nauwelijks risico op. Ook voor het bezwaar van de kosten had fractievoorzitter Anne Mollema een oplossing. Water Natuurlijk bood aan om het werk met vrijwilligers uit te voeren onder deskundige begeleiding.

Verder waren de overwegingen van Water Natuurlijk , dat de bomenkap aanleiding gaf tot veel afkeurende reacties bij de bewoners van Goeree Overflakkee en dat dit het imago van het waterschap en het vertrouwen in het waterschap heeft geschaad. Het is van belang dat de vliegroute voor vleermuizen naar onder andere de waterzuivering hersteld wordt.
De motie verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om in overleg met de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee en de bewoners tot nieuwe aanplant van bomen langs de Zuiderlandsezeedijk over te gaan of op een dusdanige plek dat de aangetaste vliegroute voor vleermuizen weer hersteld kan worden.

De motie werd met 19 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Daarmee geeft het hoogste bestuurlijk orgaan van het waterschap Hollandse Delta opdracht voor de nieuwe aanplant. Het is ook een belangrijk signaal dat het waterschap toegaat naar een duurzaam beheer van haar bomen bestand.

Hoe, wat, waar?
In het debat over de nieuwe aanplant werden veel wensen naar voren gebracht. Er werd bijvoorbeeld gesproken over hagen met struweel al dan niet in combinatie met bomen. Suggestie was om de nieuw aangelegde Helledijk er bij te betrekken en ook daar aanplant te realiseren. De relatie met de nieuwe windmolens kwam eveneens aan de orde.
De motie laat ruimte op het punt van de uitvoering. Hierover komt er overleg met de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee. Ook bewoners en boeren worden betrokken. Heemraad Petra van Nes en fractie voorzitter Anne Mollema stemmen de verdere uitvoering met elkaar af. Water Natuurlijk is blij met het resultaat. Het heeft veel energie gekost maar een jaar na de kap is het besluit genomen. Er komen nieuwe bomen. Goede argumenten in combinatie met een grote betrokkenheid van burgers hebben de doorslag gegeven is de overtuiging van Water Natuurlijk.

Door Joost Kievit MSc
Tekst motie