Landelijk - Op donderdag 6 december 2018 vond er een Algemeen Overleg (AO) Visserij plaats in de Tweede Kamer. Kamerleden zijn vooraf door de Nederlandse Vissersbond geïnformeerd over belangrijke onderwerpen als windparken op zee, de onzekere situatie omtrent pulsvisserij en Brexit en de niet toelaatbare vangstreductie voor de IJsselmeervisserij. Lees hieronder meer, onder andere over de vragen die gesteld zijn aan de minister.

Pulsvisserij

Meerdere Kamerleden bevroegen de minister over wanneer het toekomstperspectief voor pulsvissers duidelijk wordt. VVD-Kamerlid Arne Weverling benadrukte nogmaals de ‘smerige Franse lobby’ tegen pulsvisserij af te keuren en verbaasde zich erover dat de wetenschappelijke feiten door Brussel nog steeds onvoldoende worden belicht.

Minister Schouten gaf tijdens het Algemeen Overleg aan dat het onwaarschijnlijk is dat er dit jaar nog duidelijkheid komt over de toekomst van pulsvisserij. De Roemenen nemen het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie per 1 januari 2019 over van de Oostenrijkers. Het is wachten op hoe vlot de Roemenen het dossier oppakken. De minister sloot haar antwoorden over pulsvisserij af met de constatering dat de onzekerheid voor visserijfamilies op dit punt aanhoudt.

Windparken op zee

De ontwikkeling van windparken op zee is een donkere wolk die boven het hoofd van de kottersector hangt. In de zogenaamde ‘Tweede’ Routekaart Wind op Zee heeft de Nederlandse Vissersbond veelvuldig uitgesproken dat er geen rekening is gehouden met de belangen van de (kotter)visserij. In de politiek –en ook weer in dit Algemeen Overleg- wordt vaak vastgesteld dat de visserijsector betrokken is geweest bij vele inspraakprocedures voorafgaand aan de vaststelling van de Tweede Routekaart.

“De Nederlandse visserijorganisaties zijn inderdaad bij bijna alle sessies aanwezig geweest en hebben informatie geleverd. Echter moeten we constateren dat er nagenoeg niets met deze inbreng is gedaan, wat erin heeft geresulteerd dat kostbare visgebieden in Nederlandse wateren westelijk van Den Helder en Scheveningen, met name voor tongvisserij, verloren lijken te gaan”, zegt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond.

De Groot (D66) betoogde tijdens het Algemeen Overleg Visserij dat nieuwe windenergiegebieden gezocht moeten worden boven de Waddeneilanden in het Noordelijke gedeelte van de scholbox en in het defensiegebied. “In dit gebied ondervindt de visserij het minste last van de ontwikkelingen van op zee”, aldus De Groot. De Nederlandse Vissersbond ondersteunt dit statement van De Groot zolang er ook voldoende rekening wordt gehouden met garnalenvissers die boven de Waddeneilanden actief zijn.

Negatieve houding ten opzichte van visserij

Wat opviel tijdens het Algemeen Overleg Visserij was de negatieve houding tegenover de visserijsector van sommige vertegenwoordigers. Het meest opvallend was een uitspraak waarbij het initiatief ‘Fishing for Litter’ werd genoemd. Fishing for Litter is een project waarbij vissers zich inzetten om alle afval de zich in een vangst bevindt mee te nemen naar wal om het daar vervolgens in bigbags af te voeren. De Groot noemde dat een dergelijk project niet meer als normaal gevonden moet worden, gezien het de afval van de vissers zelf is. “Hiermee wordt een groot tekort gedaan aan de sector”, vindt Van Tuinen. De foto’s van ‘vuilviskampioen’ Sander Meijer van de NG-21 tonen aan dat verreweg het meeste afval van andere gebruikers van de Noordzee afkomstig is.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Durk van Tuinen, via tel. 0527-698151 of mail via secretariaat@vissersbond.nl.

Bron Ned. Vissersbond.nl