Oktober 2017, Middelharnis - Tijdens de raadsvergadering van 28 september maakten drie personen gebruik van het spreekrecht. De heer Van Buren sprak in over windpark Battenoert / Suyderlandt, de heer De Kool sprak namens 3MO in over de plaatsing van windmolens en de heer Swaneveld sprak in over de kwestie Boezemweg. Daarnaast maakten drie leden van de raad gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen. De heer Van der Meer (Fractie Van der Meer) stelde vragen over de rechtsgeldigheid van de wijzigingsovereenkomst inzake de overdracht van bevoegdheden op het gebied van windenergie, de heer Breederveld (SGP) stelde vragen over een gezonde leefstijl bij sportclubs en de heer De Vos (VKGO) stelde vragen over de aanrijtijden van de politie. Lees hieronder verder.

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase is gesproken over het voorstel om in te stemmen met het principebesluit tot afbouw van het aandelenbelang Eneco. Na de beraadslaging werd besloten dat dit voorstel geagendeerd kan worden in de oordeelsvormende fase van de volgende vergadering.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase is allereerst gesproken over de Windlocatie Battenoord die ter vergadering werd teruggehaald van de besluitvormende fase. Hierbij diende de heer Tuk (ChristenUnie) mede namens de fracties van SGP, CDA en VVD een motie in over het vastleggen van de nieuwe grens van het plaatsingsgebied Battennoert in de gemeentelijke structuurvisie en de provinciale Visie en Verordening Ruimte en Mobiliteit. Tevens diende de heer Eijkenduijn (PvdA) een motie in over arbitrage en mogelijk onderzoek naar de tegenstrijdige berichten in het winddossier. Deze laatste motie werd na de beraadslaging allereerst in stemming gebracht en verworpen met alleen voorstemmen van VKGO, fractie Maliepaard, Eiland van Vrijheid, fractie Van der Meer, de PvdA en de heer Osinga (VVD). Vervolgens werd overgegaan tot hoofdelijke stemming over het voorstel. Het voorstel werd bij meerderheid aangenomen met alleen tegenstemmen van Eiland van Vrijheid, PvdA, fractie Maliepaard, fractie Van der Meer, VKGO en de heer Osinga (VVD). Hierbij werden stemverklaringen afgegeven door de heer Heintjes (VKGO), de heer Osinga (VVD), de heer Van Noordt Wieringa (VVD), de heer Wilstra (SGP) en de heer Maliepaard (fractie Maliepaard). Vervolgens werd gestemd over de motie van ChristenUnie, VVD, SGP en CDA. Deze werd bij meerderheid aangenomen met alleen voorstemmen van de fracties van de indieners. Vervolgens is in de oordeelsvormende fase gesproken over de Nota van uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het Diekhuus en de Ontwikkelnota Overheids- en Inwonersparticipatie. Met deze voorstellen kon de raad direct en unaniem instemmen. Bij de Nota van uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het Diekhuus legde de heer C.G.M. Grinwis (SGP) een stemverklaring af.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase is vervolgens bij meerderheid ingestemd met het Windpark Oostflakkee. Alleen de fracties van VKGO en fractie Maliepaard stemden tegen. De heer Heintjes (VKGO) en de heer Maliepaard (fractie Maliepaard) legden hierbij een stemverklaring af. Tot slot is unaniem ingestemd met de Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning voor de Fittersweg 1 te Ooltgensplaat.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 12 oktober 2017 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

2. Agenda raadsvergadering 12 oktober 2017

Donderdag 12 oktober 2017 is de volgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering wordt de Brief college Projectplan ‘Voor een vitale voetbalsport op Goeree-Overflakkee 2030’ besproken.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Instemming principebesluit afbouw aandelenbelang Eneco;
  • Wijziging Verordening Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee;
  • Wijziging Algemene Subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Groeneweg 35 te Nieuwe-Tonge;
  • Bestemmingsplan Oudelandsedijk 2 te Sommelsdijk en Armenweg 2 te Nieuwe-Tonge.

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via de website via deze website. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via het mailadres onder deze link of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie. Dit kan via de bovenstaande contactgegevens of via het aanmeldformulier ‘Inspreken’ op www.goeree-overflakkee/spreekrecht.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente.