11 oktober 2022, Goeree-Overflakkee – Op de redactie kwam een ingezonden anonieme brief binnen. De briefschrijver maakt zich grote zorgen omtrent de flexwoningen die gemeente Goeree-Overflakkee van voornemens is te gaan bouwen in de Westplaat in Middelharnis. “Gemeente spreekt over het aanvragen van een vergunning van 5 jaar, maar (intern) ook over een vergunning van 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar. De snelheid waarmee het project wordt opgepakt, gaat mijns inziens ten koste van behoorlijk bestuur.” Lees de gehele brief hieronder. Uiteraard heeft de redactie gemeente Goeree-Overflakkee om een reactie gevraagd. Lees meer >>

Vervolg

Ingezonden brief

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 28 september jl. een brief gestuurd aan omwonenden van de Sommelsdijkse Havendijk. Hierin wordt melding gemaakt van plannen om flexwoningen te bouwen in de Westplaat in Middelharnis voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Naar aanleiding van deze brief ontstaat direct commotie in de omliggende woonwijken. De buurt is overvallen door de plannen waarin ze op geen enkele wijze is betrokken.

De brief is omgeven met vaagheden: er wordt gesproken over de bouw van ongeveer 110 flexwoningen voor ongeveer 300 mensen. Ook wordt gesproken over het aanvragen van een vergunning voor 5 jaar. De redactie beschikt inmiddels ook over een brief die op hetzelfde moment door het college van B&W is verzonden aan de gemeenteraad. Hierin wordt gesproken over “een vergunning van 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar”. In deze zelfde brief wordt daarnaast melding gemaakt van mogelijke opvang op termijn van statushouders en spoedzoekers. De discrepantie in informatievoorziening doet omwonenden het ergste vermoeden.

Een inloopavond, die vragen moest beantwoorden, hielp niet om de zorgen bij omwonenden weg te nemen. Hoewel de aanwezige wethouder en burgemeester deden voorkomen dat er sprake was van een positieve sfeer, was het tegenovergestelde het geval. Bezoekers maken zich grote zorgen. Het helpt mijns inziens niet dat vanuit de gemeente en Oost West Wonen vragen verschillend werden beantwoord. Hierdoor was op deze avond sprake van verwarring over de tijdelijkheid van de bouw, de beoogde bewoners en het vermeende maatschappelijk draagvlak.

Opvallend was dat medewerkers binnen de gemeente en Oost West Wonen zich zorgen maken over de snelheid waarmee de plannen moeten worden gerealiseerd. Men vraagt zich af of juridische “geitenpaadjes” moeten worden bewandeld terwijl sprake is van een grote maatschappelijke impact. Eén van de medewerkers van Oost West Wonen gaf aan dat hij het “bijzonder” vindt dat zoveel geld wordt uitgetrokken voor dit type woningen, terwijl de kwaliteit op geen enkele wijze is gegarandeerd. Het is de vraag of deze besteding van gemeenschapsgelden is uit te leggen.

Bronnen binnen de lokale politiek bevestigen dat op meerdere vlakken zeer onzorgvuldig te werk wordt gegaan. Zo is naar eigen zeggen de gemeenteraad niet betrokken geweest bij het maken van de plannen. Hierover bestaat veel onvrede. Deskundigen beschrijven de aanpak als “achterkamertjespolitiek”, hekelen het gebrek aan transparantie en wijzen op het risico van polarisatie.

Het college van B&W wil de besluitvorming in oktober 2022 afronden. Gezien het gebrek aan participatie, de onzorgvuldigheid van de plannen en het ontbreken van onderbouwing is het zeer de vraag of dit verstandig is.

-BRIEFSCHRIJVER

------------

"Sámen maken we Goeree-Overflakkee!" - De redactie past zoveel als mogelijk 'hoor en wederhoor' toe bij ingezonden brieven en heeft gemeente Goeree-Overflakkee gevraagd om een reactie op bovenstaand item met ingezonden brief.

Reactie gemeente Goeree-Overflakkee:

-"We vinden het jammer dat deze briefschrijver gekozen heeft voor de anonimiteit in deze brief vol insinuaties en ‘bronnen’. Desondanks willen wij wel graag eerlijk en transparant antwoorden.

We hebben ervoor gekozen om in een vroeg stadium naar buiten te treden met dit plan. Dat heeft als nadeel dat nog niet alles duidelijk is. ‘Ongeveer 110’ flexwoningen voor ‘ongeveer ‘ 300 Oekraïense vluchtelingen was en de duidelijkste omschrijving die we kunnen geven. Het concept-ontwerp van de buurt is nog niet definitief en de gezinnen zijn nog niet verdeeld over de flexwoningen. Daarnaast is er inderdaad sprake van snelheid, vanwege de nood voor huisvesting voor de Oekraïners. Er gebeurt heel veel en in een snel tempo, maar ons uitgangspunt is om niet in te boeten op kwaliteit. Het is voor ons ook nieuw en in die zin spannend.

We zijn op 28 september naar buiten gegaan met een persbericht, een webpagina, een raadsbrief en een bewonersbrief voor de omwonenden. Omdat het gaat om verschillende doelgroepen is er sprake van verschillende teksten. Alle informatie die naar buiten is gegaan is openbaar en terug te vinden op onze website. Er is geen discrepantie in informatievoorziening.

We vragen de tijdelijke vergunning aan voor 5 jaar. Het is mogelijk om een tijdelijke vergunning te verlengen naar 10 jaar. Of we dat gaan doen, weten we nog niet en is afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld de situatie in Oekraïne.

Bij de inloopavond zijn er volgens ons veel goede gesprekken geweest. Er waren en zijn zorgen, maar we hebben vooral ook veel uitleg kunnen geven. De komende dagen breiden we de informatie op onze webpagina uit, met veel vragen en opmerkingen die we terug hoorden op de inloopavond. We verwijzen dan ook graag naar www.goeree-overflakkee.nl/flexwoningen. Daar staat bijvoorbeeld ook uitleg over de procedure die gevolgd wordt."