Middelharnis - Op de redactie kwam een ingezonden stuk binnen over "bouwen op het Spuiplein in Middelharnis". Briefschrijfster: "Op 2 februari aanstaande is het onderwerp “vol”-bouwen van het Spuiplein achter de winkeldijk in Middelharnis weer op de agenda van de gemeenteraad gezet door wethouder Markwat. De hoop van alle tegenstanders was dat het plan definitief geschrapt werd toen het op 15 december door onze volksvertegenwoordigers van de agenda was gehaald...." Lees hieronder de gehele brief én de reactie van gemeente Goeree-Overflakkee >>

Vervolg

De briefschrijfster gaat verder:

"Hieraan vooraf ging al een tweejarig traject van tegenstand van ondernemers, buren en inwoners van Middelharnis.
Wat blijkt het bouwplan uit 2016 is niet VERANTWOORD om nu nog door te zetten en de locatie op het Spuiplein is NIET GESCHIKT voor bebouwing. Door de snelle klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met ernstige problemen die de veiligheid van een gebied en de mensen en gebouwen ernstig in gevaar brengt. Sinds 2018 zijn er daarom procesafspraken gemaakt tussen overheden, organisaties en marktpartijen met betrekking tot klimaat adaptief bouwen.
Het doel is het verminderen van wateroverlast, hittestress (Spuiplein meting juli 2022 - 55 graden +), droogte, bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit (groen).
Er is een convenant opgesteld door professionals en betrokkenen hierin staat beschreven wat klimaat adaptief bouwen is en hoe overheden hier in de praktijk mee om moeten gaan.
Wat blijkt de gemeente Goeree-Overflakkee heeft dit convenant NIET ondertekend! Hoe kan dit als je verantwoordelijkheid draagt voor onze veiligheid!
Nagevraagd bij de Provincie Zuid-Holland of dit alleen voor stedelijke gebieden van toepassing is. De uitleg leerde mij dat het voor heel het grondgebied van de Provincie Z-H van toepassing is zelfs in duingebieden en kleine projecten in kernen waar men wil bouwen.
Niet te bevatten dat in de week van herdenken van de slachtoffers van de watersnood in 1953, 70 jaar na dato, dit op 2-2-2023 op de agenda staat.
Leren we dan niets van onze zeer pijnlijke en heftige geschiedenis van de kracht van de natuur en de vernietigende werking van water.
Als u als volksvertegenwoordigers de verantwoordelijkheid nu nog durft te nemen om niet verantwoord met dit plan om te gaan, terwijl u weet waar een nieuw bouwplan “toekomstbestendig” (zie het A4tje: Programma van eisen uit het convenant) aan moet voldoen en u op de hoogte bent dat de sluisdeuren op het Havenhoofd ondeugdelijk zijn, dan stellen wij u aansprakelijk voor de gevolgen.
Alle goede raad, over geluidsoverlast (klankkast op het Spuiplein) nog meer verkeersbewegingen via de toegangswegen naar het centrum, nieuwe bewoners die uit gaan kijken op blinkend blik en geen gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, 1000 m2 groen weghalen voor 6 bomen, vonden helaas geen gehoor. Regels die belangrijk zijn worden terzijde geschoven. Zoals: Tenminste 40% van alle oppervlakken behoort warmtegevend of verkoelend ingericht te worden om opwarming van het versteende gebied te verminderen. Ook moet 50% schaduw in het plangebied op de hoogste zonnestand voor verblijfsplekken ingericht zijn waar langzaam verkeer zich verplaatst. Hoe kan dit? Hopelijk helpt al deze kennis die u via het convenant door deskundigen aangereikt wordt om een verantwoord besluit te nemen. De locatie is ONGESCHIKT en ons welzijn en onze veiligheid komen in gevaar. Het Spuiplein kan een mooie plek worden als u ons echt mee laat doen met al onze creatieve ideeën. Laten we daar als bezorgde en betrokken inwoners vertrouwen in houden."

De schrijfster sluit af met: "Bent u als volksvertegenwoordigers onze volgende stem nog waard? Veel wijsheid, Alize Mulder."

Bovenstaand is door de schrijfster zelf gedeeld met de college- en raadsleden van de gemeente Goeree-Overflakkee. Want zo zegt zij: "Wij mogen toch vertrouwen op een betrouwbare overheid."

Zie artikel >> Agenda Raadvergadering 2 februari 2023.

Foto: "Foto van de temperatuur op 19 juli 2022 gemeten op de stenen in de open ruimte (GO). Hittestress nu al zeer regelmatig van toepassing."

-------------

De redactie van Koole Media Service past 'Hoor en wederhoor' toe en heeft gemeente Goeree-Overflakkee om een reactie gevraagd. Elke partij heeft het recht om informatie te verstrekken én te ontvangen.

Reactie gemeente Goeree-Overflakkee:

"De gebiedsontwikkeling Spuiplein staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari 2023. Uit de stukken die zijn voorgelegd aan de gemeenteraad blijkt hoe het college de verschillende belangen en uitvoeringsaspecten van de gebiedsontwikkeling Spuiplein heeft afgewogen. Betrokkene is overigens in grote lijnen bekend met het onderdeel klimaatadaptatie. Hierover is eerder met haar in een persoonlijk gesprek met de wethouder al van gedachten gewisseld. Het is nu aan de gemeenteraad om een inhoudelijke beslissing te nemen over de gebiedsontwikkeling Spuiplein."