Goeree-Overflakkee - Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee hebben overwogen en besloten dat het gewenst is te voorzien in een regeling voor het stimuleren van de transitie naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Stad aan ’t Haringvliet. Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 hebben zij de regeling 'Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee' vastgesteld, zoals openbaar gemaakt in het Gemeenteblad. "De regeling heeft tot doel het gebiedsgericht terugdringen van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving door stimulering van stappen naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Goeree-Overflakkee." Lees meer >>

Vervolg

Tijdelijke subsidieregeling

In deze regeling wordt er vanuit gegaan dat de persoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen en daartoe zelf een aanvraag indient. Deze kan uitsluitend worden verleend aan rechthebbenden van een verblijfsobject in de woonplaats Stad aan ’t Haringvliet, zoals bepaald in het adresoverzicht in het gemeenteblad) en die niet eerder gebruik gemaakt hebben van een vergelijkbare subsidie voor aardgasvrij koken.

Deze regeling heeft tot doel het gebiedsgericht terugdringen van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving door stimulering van stappen naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Goeree-Overflakkee.

Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen in aanmerking de volgende kosten:

a. Eerste aanschaf en installatie elektrische kookplaat;

b. Eerste aanschaf pannenset voor elektrische kookplaat;

c. Extra aansluiting elektrische installatie keuken;

d. Noodzakelijke aanpassing meterkast.

*De eigen arbeidsuren van de aanvrager komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvraag indienen

Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend middels een daartoe beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

a. De te treffen voorzieningen;

b. De daaraan verbonden kosten;

Eén en ander onder overlegging van de desbetreffende bewijsstukken.

Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen. Burgemeester en wethouders beslissen dan binnen acht weken na de dag van ontvangst op de aanvraag en de beslistermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Subsidie geweigerd

De subsidie kan echter in zijn geheel geweigerd worden door burgemeester en wethouders, als:

* Reeds begonnen is met het uitvoeren van de maatregelen of het aanbrengen van de voorzieningen voordat een aanvraag voor subsidieverlening is ingediend;

* De toekenning van de aanvraag leidt tot verboden staatsteun zoals bedoeld in artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

* De aanvrager van een subsidie voor aardgasvrij koken ten behoeve van het zelfde verblijfsobject eerder gebruik heeft gemaakt van een gemeentelijke subsidie voor aardgasvrij koken;

* of voor hetzelfde gebruiksobject reeds eerder een aanvraag is ingediend en die aanvraag niet tot afwijzing heeft geleid.

Vaststelling subsidie

1. Uiterlijk een maand na voltooiing van de werkzaamheden/maatregelen dient de houder van een beschikking tot subsidieverlening bij burgemeester en wethouders een aanvraag in voor een beschikking tot subsidievaststelling.

2. De aanvraag om beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend middels een vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

3. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de door de aanvrager overgelegde kassabonnen/facturen met bijbehorende, door de gemeente beschikbaar gestelde, declaratieformulieren.

Deze tijdelijke subsidieregeling 'Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee' is reeds vastgesteld op 30 november 2021 door burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee en verscheen in januari online op Overheid.nl.

Bron Gemeenteblad 2022 - 18080