16 oktober 2021, Landelijk - 'De Noordzee: Kansrijk en Kwetsbaar' was het thema van de Noordzeedagen 2021, welke dit jaar was georganiseerd door Deltaris op 7 en 8 oktober 2021. Tijdens dit tweedaagse congres kwamen wetenschappers, beleidsmakers, natuurorganisaties, sectorvertegenwoordigers, mensen uit het bedrijfsleven en andere belanghebbenden bij elkaar om informatie te delen en te discussiëren over het gebruik en beheer van de Noordzee. Amerik Schuitemaker was namens de Nederlandse Vissersbond aanwezig en doet verslag. Lees meer >>>

Subthema’s

Verdeeld over de twee dagen kwamen de subthema’s ‘Draagkracht’, ‘Duurzame blauwe economie’, ‘Natuurherstel’ ‘Ruimtelijke ordening’ en ‘Informatiestromen’ aan bod. In een aantal sessies werd dieper ingegaan op de verschillende aspecten binnen deze subthema’s. Visserij, Wind op zee en Natuurherstel waren bijvoorbeeld drie kernaspecten die in het kader van draagkracht behandeld werden. Durk van Tuinen (Nederlandse Vissersbond) gaf namens de kottervisserij een presentatie over hoe visserij de draagkracht van het Noordzeesysteem beïnvloed en ging het gesprek aan met de aanwezigen. Uitkomsten van deze sessie waren onder andere dat de visserij zich richt op het bevissen van de ‘rente’, waardoor de basis van een visbestand behouden blijft. Ook kwam naar voren dat de visserijsector zoekt naar zekerheid en veiligheid voor de toekomst.

Energietransitie

Een groot thema tijdens de Noordzeedagen 2021 was de energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. Windenergie wordt breed aangedragen als een van de grootste dragers van deze transitie. Tijdens de sessies was het niet zozeer de vraag of er meer ruimte voor windenergie op de Noordzee komt, maar waar de grenzen van de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee liggen. De visie dat windenergie prioriteit heeft voor de ruimtelijke inrichting van de Noordzee wordt dan ook breed gedragen door veel partijen. “De kottervisserij wordt door deze visie hard geraakt, omdat veel visgronden plaats moeten maken voor windmolenparken”, aldus Amerik Schuitemaker. “Echter dienen we als visserijsector wel om te gaan met deze realiteit. Dat wil overigens niet zeggen dat de kottervisserij zich erbij moet neerleggen. Dat doen we ook niet, maar het is juist in deze tijd ontzettend van belang dat de visserijsector betrokken blijft bij de ontwikkelingen rondom windenergie op de Noordzee, het gesprek erover blijft aangaan en vooral ook van zich laat horen door het indienen van zienswijzen. Het belang van gezond voedsel uit zee moet in een goede balans zijn met de natuur, windenergie en andere activiteiten. Ook zou de kottervisserij actief moeten nadenken hoe zij zich kan aanpassen aan de veranderingen op de Noordzee en welke kansen deze veranderingen wellicht bieden.”

Conclusies

Aan het einde van de twee dagen werd er door middel van een paneldiscussie teruggekeken op de conclusies en aanbevelingen die voortkwamen uit de verschillende sessies. Een conclusie was onder andere dat er niet alleen gekeken moest worden naar het gebruik en beheer van het Nederlandse deel van de Noordzee, maar dat gebruik en beheer van de Noordzee als geheel van belang is. Ook werd gesteld dat alleen windenergie als dominante factor op de Noordzee niet de energiebehoeften en -problemen oplost. In het kader van natuurherstel werd geconcludeerd dat er op de Noordzee ruimte, reliëf en rust nodig is en werd er aanbevolen meer onderzoek te doen naar de effecten van windmolenparken op de natuur. Verder kwam de wens vanuit het subthema ‘Informatiestromen’ naar voren om te investeren in een open internationale infrastructuur op het gebied van data en software om bijvoorbeeld voorspellingen over klimaatveranderingen zo goed en nauwkeurig mogelijk te doen.

Noordzeedagen 2022

“Ik kijk terug op twee zeer waardevolle en leerzame dagen. De Noordzeedagen bieden een mooie kans om met veel verschillende mensen uit het werkveld na te denken en te discussiëren over de toekomst van de Noordzee”, vertelt Amerik Schuitemaker. “Ik nodig belangstellende vissers graag uit om volgend jaar ook deel te nemen aan de Noordzeedagen.” Wageningen Marine Research zal volgend jaar op 6 en 7 oktober de organisatie van de Noordzeedagen 2022 op zich nemen. Het overkoepelende thema wordt op een later moment bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amerik Schuitemaker via tel. 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.