Dirksland - Het voormalig gemeentehuis aan de Voorstraat in Dirksland wordt een noodopvang met ongeveer 30 kamers. Veel vragen, van omwonenden en geïnteresseerden in Dirksland en omliggende dorpen, worden gesteld én beantwoord op de website van gemeente Goeree-Overflakkee. Een aantal daarvan staan hieronder op een rijtje. Beginnend met de vraag: "Wat gaat er precies gebeuren met (de monumentenstatus van) het pand?" Lees meer >>

Vervolg

Wat gaat er precies gebeuren met het pand?

We verbouwen in de komende periode het pand tot een noodopvang met ongeveer 30 kamers. Dan is er ruimte voor ongeveer 70 mensen. Hier vangen we vanaf 1 oktober de ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen op die momenteel in Elkersweide in Dirksland verblijven. Als de buurt met flexwoningen aan de rand van Middelharnis klaar is, verhuizen de Oekraïners hierheen. Daarna willen we het complex gebruiken als doorstroomlocatie voor een aantal statushouders.

Op basis van reacties bij de eerste inloopavond bekijkt het college van B&W momenteel of er meer duidelijkheid gegeven kan worden over de periode van opvang op deze locatie. Daarnaast kijkt ze naar een maximaal aantal bewoners dat er terechtkan na de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Waarom juist dit pand?

Het voormalige gemeentehuis van Dirksland is eigendom van ons als gemeente. Het is relatief makkelijk in te zetten als noodopvang en op basis van een tijdelijke vergunning te gebruiken voor noodopvang.

Daarbij komt dat het gaat om een groep Oekraïners die al in Dirksland is én meer dan gemiddeld zorg nodig heeft. (Tijdelijke) huisvesting in de buurt is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk.

Hoe gaat de combinatie Oekraïners/statushouders eruit zien?

Na de inloopavond in mei is besloten niet op hetzelfde moment zowel Oekraïners als statushouders in het pand te huisvesten. Pas als de Oekraïners zijn vertrokken, kunnen de statushouders er terecht.

De Oekraïense bewoners van Elkersweide komen in dit pand. Hoe ziet die groep eruit?

Het is een groep van ouderen, vrouwen met kinderen en in enkele gevallen ook echtparen. Er is meer dan gemiddeld sprake van een zorgvraag, bijvoorbeeld vanwege ernstige ziekte.

Is er al iets te zeggen over welke statushouders er komen?

De gemeente heeft een taakstelling om jaarlijks een bepaalde aantal statushouders/vergunninghouders te plaatsen in onze gemeente. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure al hebben doorlopen, vaak al enkele jaren in ons land zijn én een verblijfsvergunning hebben.

We hebben als gemeente als taak om huisvesting te regelen én de inburgering te verzorgen. De huisvesting verzorgt woningcorporatie Oost West Wonen.

Hoe zit dat precies met de taakstelling huisvesting statushouders? En waarom lopen we achter en dreigt de provincie in te grijpen?

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders/vergunninghouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen.

Als gemeente lukt het ons ondanks extra inspanningen al langere tijd niet om onze taakstelling’ te voldoen. Dat komt omdat er weinig huurwoningen beschikbaar komen. En daarnaast gaat het om veel alleenstaande statushouders en de beschikbare woningen zijn vooral voor gezinnen. We blijven als gemeente, samen met de woningcorporatie, ons inzetten om dit probleem op te lossen. In de tussentijd kiezen we voor alternatieve vormen van huisvesting, zoals hier.

Het huisvesten van statushouders is een wettelijke verplichting en de provincie controleert. Omdat het al verschillende jaren niet is gelukt, krijgt de provincie uiteindelijk de mogelijkheid om zelf in te grijpen en locaties aan te wijzen voor de huisvesting van statushouders. Dan hebben we als gemeente daar zelf geen zeggenschap over.

Hoe is zorg/onderwijs/hulp voor statushouders geregeld?

De aan ons toegewezen statushouders zijn onze nieuwe inwoners. Ze blijven hier wonen en doen mee in onze samenleving. Ze maken ook gebruik van onze reguliere voorzieningen.

De locatie in Dirksland is een doorstroomlocatie. Dat betekent dat mensen hier verblijven totdat er een huurwoning voor hen is in één van de dorpen op Goeree-Overflakkee.

We gebruiken de komende tijd om in beeld te krijgen hoe we bijvoorbeeld onderwijs voor eventuele kinderen het beste kunnen organiseren. Daar hopen we in de periode tot 1 oktober meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Een statushouder is verplicht om in te burgeren. Dat betekent dat hij of zij de Nederlandse taal leert, kennismaakt met leven en werken in Nederland én uiteindelijk ook aan het werk gaat. Alle informatie over inburgeren vindt u op de webpagina goeree-overflakkee.nl/inburgeren.

Wat doen jullie als er overlast is?

Het uitgangspunt is om overlast te voorkomen. Dat doen we als er bewoners zijn door huisregels en door de bewoners aan te spreken op hun verantwoordelijkheden als goede buur. Ook vanuit de gemeente monitoren we dit. Daarnaast is er sprake van 24/7 toezicht. Een beveiliger is dag en nacht in het pand te vinden, door de buurt aan te spreken en onderneemt zo nodig actie. Het telefoonnummer van de beveiliging is te zijner tijd ook bij de buurt bekend.

Bij direct-omwonenden is het 06-nummer van de projectleider noodopvang bekend. Voor de bouw is er een bouwmanager en ook hij is voor de buurt bereikbaar.

Hoe is toezicht geregeld?

Er is sprake van 24/7 toezicht. Een beveiliger is dag en nacht in het pand te vinden, door de buurt aan te spreken en onderneemt zo nodig actie. Het telefoonnummer is te zijner tijd ook bij de buurt bekend.

Hoe gaan jullie om met het parkeerprobleem?

We zijn heel kritisch met het verstrekken van parkeervergunningen. De Oekraïners beschikken momenteel over ongeveer 5 auto’s. De meeste statushouders hebben in het begin nog geen auto.

De politie heeft al aangegeven samen met de buurt te kijken naar hoe parkeeroverlast het beste kan worden tegengegaan. Ook vanuit de gemeente gaan de handhavers vaker gericht in deze straat aan de slag om te zorgen dat de regels van de blauwe zone worden gevolgd.

Hoe lang gaat dit duren?

We vragen een tijdelijke vergunning aan voor 2 jaar. Deze vergunning is maximaal te verlengen tot 10 jaar. We gebruiken het pand zo lang als nodig is, maar we zetten ons in om de noodopvang zo kort mogelijk te laten duren. Het blijft geen ideale situatie.

Op basis van reacties bij de eerste inloopavond bekijkt het college van B&W momenteel of er meer duidelijkheid gegeven kan worden over de periode van opvang op deze locatie. Daarnaast kijkt ze naar een maximaal aantal bewoners dat er terechtkan na de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Komt het pand hierna opnieuw in de verkoop, bv voor appartementen?

Het pand is uit de verkoop genomen en de verkoopplannen zijn ‘geparkeerd’. Dat betekent dat de verkoopplannen niet van de baan zijn, maar we kunnen niet inschatten of na de noodopvang verkoop nog de beste optie is.

Wat zijn de aantallen van mensen die er komen te wonen?

In het pand realiseren we ongeveer 30 kamers. Dan is er in principe ruimte voor ruim 70 mensen. In de eerste periode – vanaf 1 oktober - komen hier de ongeveer 50 Oekraïners die in Elkersweide verblijven. Als de Oekraïners weg zijn, komen er een aantal statushouders.

Op basis van reacties bij de eerste inloopavond bekijkt het college van B&W momenteel of er meer duidelijkheid gegeven kan worden over de periode van opvang op deze locatie. Daarnaast kijkt ze naar een maximaal aantal bewoners dat er terechtkan na de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Waarom kiezen jullie er niet voor om eerst met omgeving te praten en dan pas besluit te nemen?

Er is sprake van een noodzaak om snel opvang te realiseren. Voor de Oekraïense vluchtelingen in Elkersweide is er vanaf 1 oktober geen huisvesting meer. Het realiseren van opvang vraagt veel organisatie en is complex. Veel kan pas geregeld worden als er een ‘go’ is, denk aan zaken als de verbouwing of de financiering.

Wel is het zo dat er na een besluit ruimte is om in gesprek te gaan over de invulling, het ‘hoe’: Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk regelen? Wat vindt u belangrijk? Met al uw aandachtspunten gaan we vervolgens aan de slag. Dat gesprek met de omgeving proberen we zo vroeg mogelijk in het traject aan te gaan.

Op basis van reacties bij de eerste inloopavond bekijkt het college van B&W momenteel of er meer duidelijkheid gegeven kan worden over de periode van opvang op deze locatie. Daarnaast kijkt ze naar een maximaal aantal bewoners dat er terechtkan na de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

De straat kent al een opvang. Waarom nog één en dan weer zo veel mensen?

In de Voorstraat is inderdaad een kleinschalige opvang te vinden voor kwetsbare (jong-)volwassenen. De noodopvang komt hierbij. Het gaat hier om een heel andere doelgroep. De problematiek is ook heel anders. De ervaring is dat de Oekraïense vluchtelingen heel zelfstandig zijn en goed deelnemen aan onze samenleving.

Voor de statushouders geldt dat het mensen zijn die al de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben. Ze zijn dus al enige tijd in Nederland en soms al begonnen met hun inburgering. Het gaat in het algemeen om mensen die een nieuw thuis zoeken en zich daarvoor ook willen inzetten. Vanuit de gemeente en vanuit organisaties als Vluchtelingenwerk zetten we ons in om hen daar zo goed mogelijk bij te begeleiden.

Daarnaast is er ook 24/7 toezicht bij deze locatie en monitoren we goed de impact op de buurt en sturen we bij waar nodig.

Op basis van reacties bij de eerste inloopavond bekijkt het college van B&W momenteel of er meer duidelijkheid gegeven kan worden over de periode van opvang op deze locatie. Daarnaast kijkt ze naar een maximaal aantal bewoners dat er terechtkan na de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Hoe zit het met mogelijke waardedaling van mijn woning door de komst van deze noodopvang?

We begrijpen dat die zorg er bij u kan zijn. Vaak blijkt in de praktijk dat er geen sprake is van waardedaling. We benadrukken dat het gaat om een tijdelijke noodopvang. En we zetten ons in om deze opvang goed te laten verlopen. Dat betekent dat we de leefbaarheid in uw straat goed in de gaten houden en ingrijpen als de situatie daarom vraagt, maar ook heel praktisch: overal dezelfde rolgordijnen voor de ramen

Als u van mening bent dat uw woning of uw grond in waarde is gedaald als gevolg van het verlenen van een omgevingsvergunning kunt u een verzoek om toekenning planschade indienen bij de gemeente. U zult daarbij wel moeten aantonen dat u schade heeft. In de meeste gevallen doet een onafhankelijk adviseur onderzoek en brengt advies uit aan de gemeente.

De geplande noodopvang is een tijdelijke situatie, op basis van een tijdelijke vergunning. Er is geen sprake van een permanente situatie. Voor meer informatie, klik op deze link.

Hoe zit het met de monumentenstatus van het pand?

Het linkerdeel van het complex is Rijksmonument. De werkzaamheden vinden binnen plaats. Aan de buitenkant van het pand vindt alleen onderhoud plaats, vooral aan het dak.

Lees meer >>> gemeente Goeree-Overflakkee