Landelijk - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in overeenstemming met artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 op 21 juni jl. het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan ligt ter inzage tot en met 29 augustus 2022. Lees meer >>

Vervolg

In het Natuurbeheerplan begrenzen en beschrijven Gedeputeerde Staten de gebieden waar eventueel subsidiëring kan plaatsvinden. Het gaat daarbij om subsidie voor beheer, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuur, agrarische natuur en landschapselementen vanuit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2013. De begrenzing is aangegeven op de beheertypenkaart en de ambitiekaart.

Hoe en waar kun je definitieve stukken inzien

Het vastgestelde Natuurbeheerplan 2023 en de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.zuid-holland.nl/terinzage. Daarnaast kunnen de stukken vanaf 18 juli 2022 gedurende 6 weken tijdens kantooruren worden ingezien op het Provinciehuis, bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW, Den Haag.

Beroep aantekenen

De totstandkoming van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023 heeft plaatsgevonden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat tegen het besluit tot vaststelling geen bezwaarschrift bij ons college kan worden ingediend, maar dat rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter dient te worden ingesteld. Tegen dit besluit staat ingevolge artikel 7:1, eerste lid, aanhef en onder d en artikel 8:1 van de Awb binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking beroep open bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag). Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend – ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

Provincie ZH: Wij verzoeken u indien van toepassing een kopie van het beroep of het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Download HIER: Natuurbeheerplanzuid-holland2023.pdf

Bron www.zuid-holland.nl