Ouddorp - Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR): "Natuurlijk weten wij ook dat de verkiezingen over meer gaan dan alleen Ouddorp Bad Oost. Maar juist omdat we de laatste maanden zo veel aandacht aan dit bouwplan op ons mooie eiland hebben besteed vinden we het goed dat u leest wat de verschillende fracties ervan vinden. Aan alle fracties is gevraagd wat zij (..) gaan doen. Het meest opvallende vinden wij dat niemand iets zegt over het feit dat de aanvraag een nieuwe aanvraag is. Daar durft men zich blijkbaar niet aan te branden. En ook niet aan de 300 reacties van de inwoners en recreanten: uw inzendingen worden gewoon genegeerd!" Lees hieronder over twee partijen die het plan voor deze nieuwe wijk níet steunen en twee partijen die echt vóór zijn. De andere partijen reageerden anders. Lees meer >>

Vervolg

Verkiezingen gemeenteraad en Ouddorp Bad Oost

Een maand geleden heeft OKRR de mening van het publiek gevraagd over Ouddorp Bad Oost en aan de wethouder overhandigd: "35 pagina’s tekst met al uw 300 reacties. Sindsdien is het stil geworden. Nu de verkiezingen voor de gemeenteraad eraan komen hebben wij aan alle fracties gevraagd wat hun standpunt is over dit onderwerp. Samengevat: 2 fracties zijn voor het plan, 2 tegen, en 3 willen nog afwachten voor zij hun standpunt bepalen."

Ouddorp Bad Oost

Natuurlijk weten wij ook dat de verkiezingen over meer gaan dan alleen Ouddorp Bad Oost. Maar juist omdat we de laatste maanden zo veel aandacht hebben besteed aan dit bouwplan vinden we het goed dat u weet wat de verschillende fracties ervan vinden. Overhandiging van uw 300 reacties aan de wethouder Wat hebben we aan alle fracties gevraagd?

De volgende brief hebben we verstuurd:

Aan de fracties van de Gemeenteraad GO. In de afgelopen maanden is veel gezegd over Ouddorp Bad Oost. Het meest gehoorde argument vóór bouwen is de “betrouwbare overheid”: we hebben in het verleden als Raad unaniem vóór het plan gestemd, dan zou het raar zijn om nu tegen te zijn. En dit argument snappen wij als OKRR, zeker! Wij zijn het er natuurlijk mee eens dat de Gemeente een betrouwbare overheid wil zijn. Maar dan nu de praktijk! Doordat het bestemmingsplan in 2019 is vernietigd door de Raad van State is het juridisch gezien geen pijplijnproject meer. De RvS heeft de pijplijn vernietigd. De Gemeenteraad moet het plan daarom juridisch zien als een nieuwe aanvraag en moet het toetsen aan het bestaande beleid. Dit juridische principe heet ‘beoordelen ex nunc’. Uitgaande van dit principe zal de Raad dus moeten motiveren waarom zij vindt dat deze aanvraag voldoet aan de Recreatievisie 2017 en het Landschapsprofiel 2021. Of zij moet toelichten waarom het in dit geval niet nodig is om aan het eigen gemeentebeleid te voldoen.

De Recreatievisie en het Landschapsprofiel zijn volgens ons heel duidelijk:

1. Geen nieuwe grootschalige recreatieprojecten op de kop en zeker niet op agrarische grond;

2. Behoud het open karakter van het landschap.

Beide beleidsstukken zijn tot stand gekomen in samenwerking met veel belanghebbende partijen en werden en worden breed ondersteund. Van de gemeente als betrouwbare overheid mag verwacht worden dat zij nieuwe initiatieven alleen toelaat als zij binnen dit beleid passen. Mocht de omgevingsvergunning toch verleend worden zonder een dergelijke motivering dan zullen wij als OKRR het plan hierop (en op andere gronden) aanvechten. We willen daar graag duidelijk over zijn.

Dan nu onze vraag aan u als fractie van de Gemeenteraad. Op 16 maart gaan de burgers van Goeree Overflakkee stemmen:

1.) Welk standpunt neemt uw fractie in op het dossier Ouddorp Bad Oost?

2.) Wat kan een burger van uw fractie verwachten na de verkiezingen, bij de behandeling van deze aanvragen in de Raad? Graag horen wij van u. We zijn benieuwd! De reacties van de fracties Onderstaand vindt u de reacties van de verschillende partijen.

Reactie CDA;

Deze standpunten staan in het verkiezingsprogramma van het CDA Goeree-Overflakkee. Daar blijven wij uiteraard ook na de verkiezingen achter staan, zoals we (en raadslid Dirk Pijl in het bijzonder) ons al jaren inzetten voor de rust en ruimte op de kop van het eiland.

• Het CDA is tegen de bouw van een luxe villawijk aan de duinrand in Ouddorp (plan Ouddorp Bad, deelgebied Oost).

• Vasthouden aan het ontwikkelkader als richtlijn voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen, geen nieuwe recreatieparken op de kop van het eiland en geen landbouwgrond onttrekken voor recreatiewoningen.

• Recreatiebebouwing wordt niet gerealiseerd als dit ten koste gaat van nieuwbouwprojecten voor permanente bewoning.

• Het CDA wil meedenken in kwaliteitsverbeteringen rond bestaande verouderde parken.

• Stimuleer recreatieve ontwikkelingen buiten de kop van het eiland. Zorg voor samenhang in het aanbod en zoek in nieuwe ontwikkelingen naar meerwaarde voor inwoners van de desbetreffende kern.

Jan-Anton Houweling, Campagneleider CDA.

Reactie Groep Jan Zwerus;

Als geboren en getogen eilandbewoner voel ik mij heel erg verbonden met wat ons eiland aangaat. Dit geldt ook voor alle leden van de Groep Jan Zwerus. Al jaren lang ben ik lid van diverse groeperingen die zich inzetten voor de waarden van landschappen en de inrichting van de gemeenschap op Goeree-Overflakkee, zoals de vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee en de archeologische vereniging De Motte. Zo’n vijf jaar geleden ben ik al op gesprek geweest met de toen al bestaande groep Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) uit Ouddorp die nu samenwerkt met NLGO. In dit gesprek werd duidelijk verwoord hoe ongerust zij waren over de verdichting / bebouwing van de Kop van Goeree en de ontwikkelingen nabij het duingebied. Vooral de wijzigingen van het open landschap met als doel financieel gewin van enkelen eisten veel aandacht. Ook de vereniging Natuurlijk Ouddorp is zeer actief en zet zich in om verdere afkalving van ons waardevolle eilandgebied te voorkomen. Natuurlijk waarderen wij de inzet van deze verenigingen zeer, wij staan achter hun standpunten.

Ook hebben wij aandacht voor de ontevredenheid van de burgers van Ouddorp over de schaarste mogelijkheden tot inspraak bij plannen voor woningbouw en voor het verkrijgen van woonruimte. Het kapitalisme krijgt wel alle medewerking van onze overheid. Waar blijven de woningen voor starters en senioren? Ik wil u er op wijzen aanwezig te zijn geweest bij de kustwandeling in 2016 voor behoud van natuur, en tevens bij de bijeenkomst actie Brouwerseiland.

Bij deze willen wij duidelijk aangeven dat er voor uw problemen al jaren en jaren aandacht is. Al zal dit voorstel (heel strategisch ) pas na de komende gemeenteraadsverkiezingen behandeld worden, kunnen wij nu al mededelen dat Groep Jan Zwerus TEGEN het voorstel Ouddorp Bad Oost zal stemmen.

Jan Zwerus, Fractie Groep Jan Zwerus.

Reactie PVDA;

De Partij van de Arbeid wil veel woningen bouwen; 3.250 woningen tot 2030. Met name woningen voor jongeren en ouderen. Voor ons is belangrijk, dat ieder nieuw project voor 35% uit sociale woningbouw bestaat. Lopende trajecten zullen we, zodra deze concreet aan ons voorgesteld worden, inhoudelijk beoordelen. Wij lopen niet op besluitvorming vooruit, maar nemen pas een standpunt in als ons concreet iets voorgesteld wordt.

Cees Grinwis, Raadslid PvdA.

Reactie CU;

Jullie hebben als NLGO/OKRR gevraagd hoe de politieke partijen nu kijken naar het dossier Ouddorp BadOost. Zoals jullie weten heeft heel de raad in 2019 unaniem ingestemd met het na diverse formele en informele behandelrondes aangepaste plan. Wat de raad betreft was het dus al afgehandeld. De uitspraak van de rechter over de toepassing van de stikstofregels heeft er voor gezorgd dat het plan nu alsnog op tafel komt, zij het gesplitst in delen om welbekende redenen.

Om nu het inhoudelijk zelfde plan niet goed te keuren (los van een aantal ‘open eindjes’ die we nog wel opgehelderd willen zien) zou wat ons betreft getuigen van onbetrouwbaar bestuur, hoewel we zien dat enkele partijen nu net voor de verkiezingen ineens een andere mening zijn toegedaan, zonder een deugdelijke onderbouwing.

Omdat de verwachting is dat er juist ook permanent gewoond gaat worden (er is veel belangstelling, zeker ook van inwoners van ons eiland) is dit voor ons eiland beter dan een exclusief recreatiepark. Ook veel ondernemers (o.a. supermarkten, woninginrichters, hoveniers) gaan hier voordeel van hebben. Wij weten ook dat doorstroming er voor zorgt dat er ook in lagere segmenten weer woningen beschikbaar komen, ook dat heeft ons eiland hard nodig. Het is ook niet zo dat dit plan ‘ inwisselbaar’ is of ten koste gaat van woningbouw voor starters en sociale woningbouw.

Maar we moeten met de huidige complexe regelgeving (en beperkingen door een betuttelende provincie) al heel veel moeite doen om überhaupt te kunnen bouwen naar behoefte. Andersom; als enkele partijen na honorering en steun van een door jullie gewenst besluit in een willekeurig dossier ineens zouden draaien zouden jullie, terecht, ook boos zijn toch? Het staat zoals bekend een ieder vrij om alsnog bezwaar te maken tegen de plannen zelf, die ruimte hebben we in Nederland en dat is goed, en ik ga er van uit dat daar ook gebruik van gemaakt wordt.

We vinden het eigenlijk wel een beperkte vraag van jullie, die slechts één dossier er uit licht en het lijkt ons dat een organisatie als NLGO / OKRR verder moet kijken dan alleen dit, verkiezingsgevoelige, dossier als het gaat om een goed beeld te krijgen van hoe partijen omgaan met natuur en landschap, en cultureel erfgoed.

Kijk bijvoorbeeld ook terug naar hoe partijen omgingen met het afsluiten van een uniek kerkenpad zou ons advies zijn. Of hoe partijen zich inzetten om openbaar groen, inclusief wegbermen en buitengebied, echt groen te maken en houden. Dan krijg je een breder en eerlijker beeld van hoe partijen om willen gaan met inrichting en beleving van ons unieke eiland.

Bert Tuk, Fractievoorzitter ChristenUnie.

Reactie VVD;

In ons verkiezingsprogramma is Ouddorp Bad Oost niet opgenomen. Dit betekent ook dat ons standpunt niet gewijzigd is ten opzichte van ons eerdere standpunt. Voor ons is een betrouwbare overheid (ook in ons programma) een belangrijk thema. Dat is wat ons betreft ook op dit onderwerp van toepassing.

De gemeenteraad heeft destijds ingestemd met dit plan. Er was een reparatie c.q. extra onderbouwing noodzakelijk aan het plan, maar het plan zelf is niet gewijzigd. Wij zijn dan ook van mening dat inwoners en ondernemers moeten kunnen vertrouwen op een consequente en betrouwbare overheid en politiek.

Addy Rijerkerk-Andriesen, Fractievoorzitter VVD Goeree-Overflakkee.

Reactie SGP;

U is genoegzaam bekend dat voor Ouddorp Bad Oost nieuwe aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden momenteel nog door in- en externe specialisten van de gemeente beoordeeld. Daarna zal een collegevoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op dat moment zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen. Ik wil daar niet op vooruitlopen.

Ik kan natuurlijk wel zeggen (maar dat is u ook bekend) dat de SGP in 2019 na amendering heeft ingestemd met de plannen voor Ouddorp Bad Oost. Zie daarvoor ook ons eerdere standpunt “SGP wil geen verdere uitbreiding van recreatie op Kop van Goeree | SGP Goeree-Overflakkee”. We kunnen en willen dus niet doen alsof we nog nooit een standpunt hebben ingenomen over dit gebied.

Verder wil ik zeggen (maar dat is u ook bekend) dat de SGP in het algemeen tegen grootschalige uitbreiding van recreatie in Ouddorp is.

Hendrik Herweijer, fractievoorzitter SGP.

Reactie VKGO;

Vitale Kernen is sowieso tegen verdere bebouwing op de kop van ons eiland tussen de duinen en de bebouwde kom. In 2018 was het voor VK een dilemma om akkoord te gaan met Ouddorp Bad Oost. Wij hebben toen ons standpunt bijgesteld om aan de coalitie te kunnen deelnemen met de motivatie dat de ontwikkeling al loopt sinds 2007 en de ontwikkelaar mag rekenen op een betrouwbare overheid wat wij als Vitale Kernen ook voorstaan. Dit resulteerde in 2019 in een unaniem aangenomen raadsvoorstel tot instemming tot de bouw van Ouddorp Bad-Oost.

Nu de Raad van State het plan heeft vernietigd zijn we in afwachting van een nieuw plan van de ontwikkelaar. Wij willen eerst dit plan hebben bestudeerd voordat wij een definitie beslissing nemen.

Johan de Vos, Fractievoorzitter VKGO.

Samenvatting

• CDA en Groep Jan Zwerus zijn tegen Ouddorp Bad Oost;

• VVD en CU zijn vóór;

• PvdA, SGP en VKGO willen nog geen standpunt innemen, zij wachten het voorstel van het college af.

Wat vinden wij als OKRR hiervan

• Dat CDA en Groep Jan Zwerus tégen zijn wisten we: duidelijk en complimenten voor dit duidelijke standpunt.

• Dat VVD en CU vóór zijn viel ook te verwachten. VVD geeft geen andere duiding dan: we waren voor, en dat zijn we nog. Ook CU vindt dat er geen inhoudelijk redenen zijn om nu anders naar dit plan te kijken. Daarnaast ziet de CU ook voordelen van het plan.

• Dat drie fracties het besluit uitstellen is jammer, het geeft de burger die naar de stembus gaat geen duidelijkheid. Dat men het voorstel van het College wil afwachten is op zich begrijpelijk, dan weten we immers pas de details van het plan.

• Het meest opvallende vinden wij dat niemand iets zegt over het feit dat de aanvraag een nieuwe aanvraag is. Daar durft men zich blijkbaar niet aan te branden. En ook niet aan de 300 reacties van de inwoners en recreanten: uw inzendingen worden gewoon genegeerd!

"Wij hopen natuurlijk dat u op 16 maart gaat stemmen. En dat u het standpunt van de partijen over Ouddorp Bad Oost meeneemt in uw keuze!"

Tekst OKRR.