6 maart 2022, Landelijk - De uitrol van windenergie op de Noordzee is in volle gang. Het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid volgt de ontwikkelingen nauwlettend en spreekt in waar mogelijk om de belangen van de Nederlandse kottervisserij veilig te stellen. Eind februari vond een werksessie ‘Noordzee’ plaats over een extra Net-op-zee-verbinding Sloegebied en een Derde 2GW-verbinding Maasvlakte. Emma Kater-de Boer van het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid nam daaraan deel. Ook heeft het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid een zienswijze ingediend op de ontwerpbesluiten voor het project Net op zee – IJmuiden Ver Beta. In onderstaand artikel geven een overzicht van de lopende projecten voor Wind op Zee. Lees meer >>

Werksessie extra aanlanding Net op Zee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn bezig met de voorbereidingen voor twee nieuwe net op zeeverbindingen: Extra verbinding Sloegebied en Derde 2GW-verbinding Maasvlakte (tijdelijke werknamen). Dit zijn twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen met een vermogen van 2GW (gigawatt) vanuit Windenergiegebied 1 (zie illustratie) in de Noordzee naar respectievelijk het Sloegebied (gemeente Borsele) en de Maasvlakte (gemeente Rotterdam) alwaar de verbindingen aansluiten op het landelijke hoogspanningsnet.

Net op zee – Extra verbinding Sloegebied

Om de elektriciteit uit Windenergiegebied 1 naar land te transporteren zijn meerdere verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het Net op zee Extra-verbinding Sloegebied. Onderdeel van deze verbinding is het platform, de ondergrondse kabel door de Noordzee, een nieuw converterstation en de verbinding van het nieuwe converterstation naar een nieuw 380 kV hoogspanningsstation in gemeente Borsele in Zeeland.

Net op zee – Derde 2GW-verbinding Maasvlakte

De andere verbinding om elektriciteit uit Windenergiegebied 1 naar land te transporteren is de Derde 2GW-verbinding Maasvlakte. Deze verbinding met een vermogen van 2 gigawatt (2GW) bestaat uit het platform op zee, de ondergrondse kabel door de Noordzee en op land, een converterstation op land en de verbinding van het converterstation met het landelijke hoogspanningsnet via het nieuw te realiseren 380kV hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte.

Dit project kent samenhang met de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma die ook aansluiten op de Maasvlakte, maar doorloopt een aparte procedure.

Inhoud werksessie Noordzee

Tijdens de werksessie werd een toelichting gegeven op de projecten en de procedures. De belanghebbenden konden ideeën inbrengen voor de tracés op zee en voor onderwerpen voor het onderzoek binnen de projecten. Het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid heeft aangegeven dat het van belang is de kabels op voldoende (minimaal 3 meter) diepte worden ingegraven zodat ze overvisbaar zijn. Daarnaast heeft het voor visserij de voorkeur dat kabelverbindingen van de Noordzee naar land zoveel mogelijk gebundeld worden en daarbij het tracé te kiezen met de kortste route door de zeebodem.

Zienswijze ingediend op Net op Zee IJmuiden Ver Beta

Voor het project Net op zee IJmuiden Ver Beta heeft het Ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het bijbehorende milieueffectrapport ter inzage gelegen. Binnen het project wil TenneT een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar de Maasvlakte op het vasteland.

In de zienswijze heeft het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid haar belangen naar voren gebracht en onderbouwd, zoals ook in eerdere zienswijzen telkens is gedaan

Kijk hier voor de kaart met alle wind op zee projecten.

Stroom en voedsel in balans

Het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid is betrokken bij alle Wind op Zee projecten en bijhorende kabeltracés. Naast het participeren in werkgroepen per specifiek windgebied, dienen we ook schriftelijk onze zienswijze in. Dat vergt wel een enorme inspanning in tijd en (wetenschappelijke) kennis van onze organisatie. ”Het is uitermate frustrerend dat de overheid er zo weinig mee doet. De overheid stelt op dit moment het belang van groene stroom boven dat van verantwoord voedsel uit zee. Dat is niet toekomstbestendig. Er moet juist balans zijn tussen stroom en voedsel uit zee” aldus Emma Kater-de Boer.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Emma de Kater-de Boer via T 0527-698151 of secetariaat@vissersbond.nl.