27 november 2020, landelijk - 93% van de ondervraagde garnalenvissers gaf tijdens een onderzoek van de Nederlandse Vissersbond aan voor het weekendverbod garnalenvisserij te zijn. Een groot deel (79%) uitte zelfs het weekendverbod uit te willen breiden door middel van bijvoorbeeld minder visuren en/of het betrekken van meer – of alle – landen in de EU. Lees hieronder meer over het onderzoek, de uitbreiding en verdwijning van het weekendverbod in het artikel van de Nederlandse Vissersbond.

Vervolg

Weekendverbod garnalenvisserij

Tot 2005 gold er binnen de garnalenvisserij geen weekendverbod. In 2005 is het weekendverbod ingevoerd door het ministerie van LNV mede op verzoek van de sector. Het verbod, artikel 22* binnen de Uitvoeringsregeling Visserij, houdt in dat het verboden is tussen vrijdag 12:00 uur en de daaropvolgende zondag 24:00 uur om buiten de haven te zijn met een vaartuig dat enig vistuig aan boord heeft geschikt voor het vangen van garnalen. De NVWA is aangesteld om het weekendverbod te controleren.

* Op deze wet zijn twee uitzonderingen beschreven in artikel 50 van de Uitvoeringsregeling Visserij.

Onderzoek weekendverbod

De Nederlandse Vissersbond signaleert dat de grenzen van het weekendverbod in de huidige tijd steeds verder vervagen. Neemt het draagvlak voor het weekendverbod dan af? Om te pijlen hoe de garnalenvisserij er gemiddeld over denkt, heeft de Nederlandse Vissersbond daarom onderzoek uitgevoerd met als hoofdvraag ‘Wat is de zienswijze van de garnalenvisser op het weekendverbod’.

Het onderzoek is uitgevoerd door stagiaire Bente de Haan, dochter van garnalenvisser Jan Simon de Haan (WR-109). Zij interviewde 28 garnalenvissers die qua thuishaven, visserij-activiteit, leeftijd en GK-/GV-vergunning een realistische vertegenwoordiging van de gehele vloot vormen.

Gelijke regels in de EU

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de garnalenvissers zouden willen dat iedereen binnen Europa meewerkt aan het handhaven van het Nederlandse weekendverbod. En nog beter zou het zijn als het weekendverbod voor alle garnalenvissers in de EU-landen zou gelden.

Voor de Nederlandse situatie moet de handhaving strikter plaatsvinden. Nu bestaat het risico dat het negeren van de regelgeving uit de hand loopt en daarbij mogelijk het weekendverbod ter discussie komt te staan met alle gevolgen van dien.

Uitzondering

Over het behoud van de uitzondering met betrekking tot de niet-Nederlandse wateren zijn de geïnterviewde garnalenvissers het over het algemeen eens. Deze moet blijven in verband met de lange reistijd en het sociale leven en veiligheid van de visserman. Dit zou overigens wel op gespannen voet staan met een gewenst Europees weekendverbod.

Uitbreiding weekendverbod

Veel vissers gaven tijdens het interview aan een uitbreiding van het weekendverbod te willen, bijvoorbeeld van maandag 8:00 uur tot donderdag 12:00 of 24:00 uur. Een uitbreiding van het weekendverbod kan enerzijds een bijdrage leveren aan de doelstellingen om de visserij verder te verduurzamen voortkomend uit de convenanten VIBEG en Viswad, anderzijds kan het een bijdrage leveren aan de reductie van aanvoer in tijden van minder vraag naar garnalen.

Verdwijning weekendverbod

Als het weekendverbod verdwijnt, voorzien de geïnterviewden dat een deel van de garnalenvloot zal overgaan op continuvissen. Om de bedrijven staande te houden, wordt de rest van de vloot gedwongen om hieraan mee te doen. Wat resulteert in een verhoogde aanvoer en naar verwachting een lagere garnalenprijs. Uiteindelijk kunnen bedrijven hierdoor gaan omvallen. Het verdwijnen van het weekendverbod vindt een meerderheid van de ondervraagden dan ook absoluut niet wenselijk.

Daarbij noemden de garnalenvissers ook dat met het verdwijnen van het weekendverbod het positieve imago dat de garnalenvisserij de afgelopen jaren heeft opgebouwd ook zal verdwijnen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Durk van Tuinen via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.