29 juni 2020, Landelijk - Ondanks dat de visserijsector geen handtekening heeft gezet onder het Noordzeeakkoord, heeft minister Schouten vrijdag 19 juni in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer alvast uit de doeken gedaan hoe zij de €119-miljoen uit het Noordzeeakkoord wil besteden. "De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een lange termijn aanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch gezond te kunnen blijven vissen", zo vermeldt minister Schouten in haar brief.

Invulling €119-miljoen

Hieronder een uiteenzetting van de brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten over de invulling van de €119 miljoen. Voor de besteding van het budget, houdt minister Schouten vast aan de volgende vijf pijlers:

  • Aanjagen van innovaties voor de visserij van de toekomst: flexibeler en duurzamer

€ 45 miljoen wordt ingezet voor innovaties in de visserijsector. € 35 miljoen hiervan komt uit de opvolger van het EFMZV-fonds. De innovaties moeten gericht zijn op een lager brandstofverbruik, minder bodemberoering, minder ongewenste bijvangst en minder afval (circulaire visserij). Het vinden van een nieuw vistuig voor tong en een aanpassing van de vloot naar duurzamere en flexibelere schepen hebben prioriteit. In de Kamerbrief vermeldt minister Schouten tevens dat ze bereid is tot het opleggen van regels om innovatie te ‘prikkelen’.

  • Vissers die de stap naar de toekomst niet kunnen of willen maken, helpen om hun bedrijf te beëindigen

Vanuit nationale middelen wordt € 74 miljoen vrijgemaakt voor vrijwillige sanering van de vloot. Minister Schouten hoopt hiermee 25 tot 40 kotters uit te kopen. In de sanering wil minister Schouten zich focussen op actieve vissers die vissen op gequoteerde soorten uit het Main Fleet segment 1 (MFL 1). Dit zijn o.a. tong-, schol- en langoustinesvissers. Voorwaarden voor sanering is dat de kotter wordt gesloopt of wordt omgebouwd. Alle visvergunningen zullen ingetrokken worden en de betreffende visser mag gedurende vijf jaar geen visserijactiviteiten ontplooien. Mochten vissers ook een GV-vergunning hebben, dan is minister Schouten voornemens om die ook in te nemen. Voor de bemanningsleden zal budget komen voor om-, her- of bijscholing.

  • Versterking van de handhaving en een betere naleving van de regels

De handhaving van visserijmaatregelen moet versterkt worden vindt minister Schouten. Dit zal onder andere gebeuren door de ontwikkeling van de black box. Eerst in de garnalenvisserij en bij succes, ook in de platvisvisserij. De black box moet ook toezien op het motorvermogen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in extra mankrachten bij de NVWA om de naleving van visserijmaatregelen in natuur- en windenergiegebieden te controleren.

  • Ook aandacht voor garnalen- en andere kustvissers

Minister Schouten vindt dat de garnalenvissers ook aanspraak moeten kunnen maken op de innovatiesubsidie zoals bij punt 1 genoemd. Daarnaast wil minister Schouten voor garnalenvissers op de Noordzee aan een apart toekomstperspectief werken. Ookgeeft ze aan dat garnalenvissers op de Waddenzee die willen saneren, gebruik kunnen maken van de VisWad-convenant regeling waarbij vanuit het Waddenfonds € 10 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor sanering.

  • Internationale samenwerking essentieel

De visserijsector is afhankelijk van Europees beleid. In de kamerbrief zegt minister Schouten dat zij het Noordzeeakkoord als vertrekpunt ziet voor onderhandelingen in Brussel. Daarnaast wil minister Schouten in Brussel ter sprake brengen om het Nederlandse deel van de Scholbox te heroverwegen.

Kottervisie

De vijf pijlers zijn ontstaan naar aanleiding van het advies van Annemie Burger (oud Directeur Generaal Ministerie van LNV). Een jaar geleden is Burger als onafhankelijk adviseur ingeschakeld door minister Schouten om consultatie te plegen in de visserijsector over een toekomstperspectief voor de kottervisserij. De Nederlandse Vissersbond heeft input geleverd voor deze consultatie. Uit het advies van mevrouw Burger is uiteindelijk de Kottervisie gerold, die nauw verbonden zal zijn met het Noordzeeakkoord.

Externe verkenner

Afgelopen vrijdag heeft minister van Nieuwenhuizen (ministerie van I&W) een brief ‘Akkoord voor de Noordzee’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staat dat minister Van Nieuwenhuizen het initiatief van minister Schouten ondersteunt om een externe verkenner op korte termijn te laten onderzoeken welke feiten en omstandigheden tot zulke onderlinge verschillen binnen de visserij hebben geleid. En te verkennen hoe bevorderd kan worden dat bij de start van het permanente Noordzeeoverleg een zo breed mogelijk samengestelde delegatie aan dat overleg gaat deelnemen. Zodra hier meer over te melden valt, zullen de leden van de Nederlandse Vissersbond daarvan op de hoogte worden gesteld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Derk Jan Berends of Durk van Tuinen via 0527-698151 of