Goeree-Overflakkee - "Eigenaren Rijksmonumenten opgelet!" Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten, dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op 10 en 11 december. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor rijksmonumenten van de belasting af te trekken per 1 januari 2019 te vervallen. Vanaf dat moment is er een vervangende subsidieregeling beschikbaar voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie: de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Lees hieronder verder.

De woonhuissubsidie vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Er kan subsidie aangevraagd worden voor instandhoudingskosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het rijksmonument. De Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten (bijlage van de Sim) beschrijft concreet welke werkzaamheden subsidiabel zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het subsidiepercentage voor subsidiabele onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2019 en 2020 (waarvan de aanvragen worden ingediend in 2020 en 2021) bedraagt 38%.

Een aanvraag kan jaarlijks ingediend worden tussen 1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Op 1 maart 2020 kan de woonhuissubsidie dus voor het eerst aangevraagd worden (over het jaar 2019). Er is geen minimum- of maximum aanvraagbedrag. Wel moet een aanvrager bij een aanvraag van meer dan €70.000,- een inspectierapport overleggen.

Ingangsdatum

De nieuwe subsidieregeling gaat in per 1 januari 2019. Onderhoudskosten die een rijksmonumenteigenaar in 2018 maakt voor uitgevoerd onderhoud komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek in 2019. Voor instandhoudingskosten gemaakt in 2019 kan een eigenaar in de periode van 1 maart tot en met 30 april 2020 een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het achteraf aanvragen van subsidie is vergelijkbaar met wat eigenaren nu gewend zijn bij het doen van hun belastingaangifte.

Een eigenaar heeft vanaf 2019 de keuze: men kan een lening aanvragen bij het NRF voor 100% van de instandhoudingskosten (restauratie en onderhoud) - tegen een leenpercentage van 1% - óf men kan subsidie aanvragen voor 38% van de instandhoudingskosten (restauratie of onderhoud).

Meer informatie

Bron gemeente Goeree-Overflakkee