20 september 2022, Regio - "Er waren excursies langs de kust en een inspirerende bijeenkomst in Naturalis!" Jaarlijks organiseert Stichting Duinbehoud de Dag van de Duinen, dit jaar viel deze dag op zaterdag 17 september j.l.. "Langs de kust werden vele excursies georganiseerd om het verhaal te vertellen over de schitterende natuur in onze duinen. De deelnemers hebben genoten van de bijzondere planten die zij op hun wandeling tegen kwamen en de verhalen die daarover te vertellen zijn. In Naturalis in Leiden werd kort stil gestaan bij het 45-jarig bestaan van Stichting Duinbehoud en er werd een prijs uitgereikt voor de mooiste kustfoto..." Lees meer >>

Vervolg

Marieke Kuipers over toenemende recreatie
Twee sprekers stonden op het programma in Naturalis. Marieke Kuipers, adviseur van
het PWN, had een verhaal over de toegenomen recreatiedrukte in de duinen. Afgelopen
20 jaar is de interesse voor de natuur in de duinen geweldig toegenomen. Het
bezoekersaantal in de Kennemerduinen groeide van 1,8 naar 2,7 miljoen per jaar. Deze
interesse voor de natuur is natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar het leidt ook tot
schade aan de natuur. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de verstoring van broedvogels
in het voorjaar. Met de broedvogels gaat het niet goed. Marieke hield een pleidooi om
binnen het duingebied rustgebieden voor dieren in te stellen en buiten de duinen meer
ruimte om dagrecreatie te faciliteren. Zij zag voor de toekomst genoeg kansen voor een
gezonde natuur maar met ruimte voor recreatie. Een gericht bezoekersmanagement is
daarbij behulpzaam om de recreanten beter te verdelen over de verschillende
groengebieden. Door samenwerking tussen beheerders van natuurgebieden en
recreatiegebieden kan gewerkt worden aan duurzame recreatie.

Stéphanie IJff over zeespiegelstijging
Stéphanie IJff van Deltares hield een inspirerend verhaal over de zeespiegelstijging. Een
geruststellende boodschap was, dat er voorlopig nog wel genoeg zand in de Noordzee ligt
om Nederland veilig te houden. Met behulp van zandsuppleties kan kustveiligheid hand in
hand gaan met een goed natuurbeheer. Op termijn is wel de verwachting dat er
grootschaliger gesuppleerd zal moeten worden. Bijvoorbeeld door de aanleg van nog een
Zandmotor. In het duingebied zelf kan de zeespiegelstijging leiden tot vernatting.
Beheerders kunnen daarop inspelen en de natuur laten meebewegen met deze
vernatting. Buiten het duingebied kan zoute kwel gaan optreden. Voor de huidige
landbouw is dit erg nadelig, maar het biedt wel kansen voor waardevolle brakke natuur.
De presentaties van Marieke Kuipers en Stéphanie IJff bekijk je hier: www.duinbehoud.nl

Foto

Dreigende wolkenlucht boven zee door Ronald van Wijk