Ouddorp - "U heeft de laatste tijd weinig van ons gehoord, de laatste nieuwsbrief verstuurden wij eind april 2020. Toch hebben wij niet stilgezeten!" Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) heeft een Landschapsvisie opgesteld, waarin zij hun visie hebben gezet over de manier waarop de kop van het eiland mooi kan blijven, ook op lange termijn. "En om deze landschapsvisie te promoten zijn vele gesprekken gevoerd. Er zijn in 2020 weinig ontwikkelingen geweest op het gebied van recreatie en het landschap hier op de kop van het eiland. De corona crisis leidde eerst tot het sluiten van recreatieverblijven en horeca, later ging alles weer open en aan het eind van het jaar de tweede lockdown....." Lees hieronder verder.

Vervolg door OKRR:

Alle hands aan deck voor gemeente en ondernemers, we begrijpen het zeker! Geen tijd of aandacht voor een Strandvisie, een Recreatievisie of een Gebiedsvisie. We hopen maar dat alles snel voorbij is en dat iedereen gezond blijft. En dat er weer ruimte is voor genieten van ons mooie eiland. En dat gemeente en ondernemers weer ruimte krijgen voor andere zaken. Voor ons was 2020 een goede tijd om ons te bezinnen;

Hoe kunnen de Kop van Goeree toekomstbestendig krijgen qua natuur en landschap. Een gebied waar bewoners, bezoekers, ondernemers en agrariërs met elkaar een optimaal evenwicht vinden in het gebruik van de schaarse ruimte die er is. Natuurlijk is er al veel goeds gebeurd in de afgelopen jaren. Vooral de verschillende beleidsdocumenten van de gemeente zijn daarbij waardevol: de ontwikkeling van grootschalige recreatieparken lijkt echt van de baan. En, hoewel waakzaamheid geboden blijft, denken we dat de bescherming van het zandwallengebied ook redelijk op orde is.

We hebben ons daarom vooral gericht op het buitengebied en daarvoor een landschapsvisie opgesteld in samenwerking met Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap, NLGO en Stichting Duinbehoud. Het gaat dan om de polder ten westen van Ouddorp en om het gebied tussen Goedereede en de Oostdijkseweg (zie foto 1) Ten westen van Ouddorp hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• de bestaande natuurgebieden (de Duinen, de Westduinen, het Volgerland en de Preekhilpolder) worden nog beter met elkaar verbonden zodat planten en dieren van gebied naar gebied kunnen oversteken. Het gaat dan om de bestaande Salamander- en Stekelbaarsroute met zijtakken;

• deze verbindingszones worden daarvoor versterkt, door een strook van ongeveer 10 meter breed erlangs op een natuurlijke wijze te beheren;

• en deze strook wordt direct ook gebruikt als onderhoudsweg en als wandelroute om de natuur nog beter beleefbaar te maken.

Gebied Oostdijkseweg

Voor het gebied bij de Oostdijkseweg steken we vooral in op natuurlijker beheer van de bestaande landbouwgronden en dan met name de graslanden. Wellicht door aankoop van deze gebieden, maar waarschijnlijker is een overeenkomst met de eigenaar voor een beheersvergoeding om het land natuurlijker te beheren (foto 2).

Onze Landschapsvisie hebben wij eerst besproken met een flink aantal agrariërs die op de kop actief zijn. En we hebben het plan onder de aandacht gebracht van Gemeente, Provincie, LTO, Veero en Waterschap waarbij we aansluiting zoeken bij allerlei bestaande ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, het gebrek aan zoet water op de kop, de opgeve van de Provincie voor de Ecologische verbindingszones en de gebiedsvisie van de gemeente. Het gaat langzaam, maar ondertussen is iedereen zich wel bewust dat er een kans is als alle plannen elkaar versterken. We houden u op de hoogte!

Zes nieuwe recreatiewoningen - foto 3 en 4-

Begin 2019 heeft het college van Burgemeester en Wethouders een wijziging van het bestemmingsplan "Woningen hoek Oud Nieuwlandseweg / Westerweg" voorgelegd aan de Gemeenteraad. De raad heeft toen besloten om deze wijziging niet goed te keuren. De eigenaar van de grond kon daardoor zijn plan om zes recreatiewoningen te bouwen, niet uitvoeren. Deze eigenaar is toen naar de Raad van State gestapt. Onlangs heeft deze RvS uitspraak gedaan.

Samengevat: de bouw mag inderdaad niet doorgaan. Maar het verhaal is erg complex. Geschiedenis Het bestaande bestemmingsplan ter plaatse is het bestemmingsplan Oudeland en Oude Nieuwland 2013. Hierin staat dat de bestemming van dit perceel is: "Tuin" en "Natuur - Zandwallen". Om de bouw van recreatiewoningen mogelijk te maken heeft de eigenaar al in 2014 aan de gemeente gevraagd om het bestemmingsplan te wijzigen. Het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders heeft toen besloten hieraan wél medewerking te verlenen. De procedure is daarna op de normale manier gevolgd.

• 2015: het voorontwerp-bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.

• Maart 2016: de eigenaar sluit een anterieure overeenkomst met de gemeente. Daarin staan afspraken over de vergoeding van de kosten die met de ontwikkeling van de zes woningen gepaard gaan.

• Medio 2016: het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Hierin staat voor deze gronden de bestemming Wonen / Verblijfsrecreatie. En er wordt aangegeven dat in totaal zes recreatiewoningen zijn toegestaan.

• Begin 2019: het college legt het ontwerpplan voor aan de Gemeenteraad. En zoals hierboven al aangegeven besluit de raad geen medewerking te verlenen, omdat dit leidt tot een “aantasting van het landschap”.

• De eigenaar is het hiermee niet eens en stapt naar de Raad van State. Uitspraak Begin 2021 doet de RvS haar uitspraak.

• Als eerste merkt zij op dat de Gemeenteraad zelf beleidsruimte heeft om een andere afweging te maken dan het college van Burgemeesters en Wethouders, maar dat zij dan wel de belangen moet afwegen. De RvS toetst of deze belangenafweging zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

• De Raad vindt vervolgens dat deze belangenafweging begin 2019 niet zorgvuldig is geweest en er onvoldoende is uitgelegd waarom aantasting van het landschap plaatsvindt.

• In eerste instantie vernietigd de RvS dus deze uitspraak van de Gemeenteraad.

Maar: beide partijen (de gemeente en de eigenaar van de gronden) hebben tijdens de rechtszitting nog aanvullende argumenten mogen aandragen. Het gaat de Gemeenteraad vooral om het behoud van het zandwallen landschap met haar open kamers. De ligging van het gebied op de grens tussen het zandwallenlandschap en de polder, maakt deze plek extra bijzonder. Verder kan (zo geeft de raad aan) aan een ander plan van de ontwikkelaar wél medewerking worden verleend, mits het beter in het landschap past.

Deze aanvullende argumenten van de Gemeenteraad heeft de RvS voldoende gevonden om de bouw van de recreatiewoningen (nu) niet toe te staan. Dat betekent dat de grondeigenaar de zaak wel op formele gronden wint, maar het huidige plan niet mag realiseren. Hij krijgt wel zijn proceskosten terug. "Ook hier is waarschijnlijk het laatste woord nog niet gezegd….."

Ouddorp Kust Ruimte Rust

OKRR is een groep van betrokken Ouddorpers die zich bezig houdt met het evenwicht tussen recreatie ontwikkelingen en het landschap / de natuur van de Kop van Goeree.

• OKRR is een werkgroep van NLGO.

• Wie lid wordt van NLGO ondersteunt NLGO en OKRR financieel.

• OKRR is onderdeel van Groene Raad, hét samenwerkingsverband tussen de natuurpartijen op Goeree Overflakkee die het landschap en de natuur mooi willen houden. Dat zijn: Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Zuid Hollands Landschap, NLGO en OKRR.

• De digitale nieuwsbrief van Ouddorp Kust Ruimte Rust sturen we naar alle mensen die daar om verzocht hebben en zich als ondersteuner hebben aangemeld op onze website: https://www.nlgo.nl/okrr Dat zijn ondertussen meer dan 1000 mensen!

• Contact: via ouddorpkustruimterust@gmail.com Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand of wilt u ons financieel steunen? Dat kan, graag zelfs. Stuur een mail naar ouddorpkustruimterust@gmail.com