[video] Vissers ondervinden grote hinder van het beleid van de Europese Unie. De ruimte op zee voor de vissers wordt steeds verder beperkt door enorme windmolenparken op zee en aangewezen natuurgebieden waar vissers niet meer mogen komen. Recent maakte de Europese Commissie bekend dat bodemvisserij in “beschermde gebieden” zou moeten stoppen. Vissers worden letterlijk verdreven van de visgronden waar ze al generatieslang actief zijn. Lees hieronder meer in het persbericht van de Nederlandse Vissersbond >>

Vervolg

De scheepshoorn klinkt
Vanaf vissersschepen van EU-lidstaten klinkt vandaag de scheepshoorn. Een signaal waarmee aandacht wordt gevraagd voor de zorgelijke situatie waarin vissers zich bevinden. Visserijgemeenschappen naderen met rasse schreden de grens. Bij verdere afname van de vissersvloot wordt gevreesd dat de sector helemaal zal verdwijnen. Hierbij gaat het niet alleen om de visserijbedrijven maar ook om de toegevoegde waarde die deze sector levert aan bijvoorbeeld de handel, visafslagen en toeleveranciers. “Visserij is onderdeel van Nederland en van Europa, haar cultuur en tradities. Dat mag niet verloren gaan” aldus Dirk Kraak van de kotter BRA 7 ‘Jade’.

Klik HIER voor een filmpje van deelnemende kottervissers aan het protest.

Situatie voor Nederlandse vissers
“De emmer staat op het punt van overlopen” volgens Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. Binnen een tijdsbestek van vijf jaren is de positie van de kottervissers in Nederland sterk verslechterd. Van Tuinen maakt een opsomming van de gebeurtenissen: “het pulsverbod, onzekerheid en quotaverlies door de Brexit, de aanlandplicht, windmolenparken op zee, beschermde gebieden zonder toegang voor visserij en hogere brandstofprijzen”. Dit alles bleek de aanleiding voor circa de helft van de Nederlandse kottervissers om zich aan te melden voor de sanering waarbij hun vissersvaartuig wordt gesloopt. De Nederlandse garnalenvissers verkeren net zo goed in moeilijke tijden, omdat er per 1 oktober 2023 een nieuwe Natuurbeschermingswet-vergunning moet zijn waarbij de vissers dienen te voldoen aan nieuwe stikstofeisen. Van Tuinen: “Lichtpuntje is dat onze LNV minister Adema de vissers steunt maar op vele punten dient de minister de handen wel opeen te krijgen in het Brusselse en juist dat zorgt voor onzekerheid”.

Visserijbeleid wordt bepaald door Europese Unie
Het overgrote deel van het visserijbeleid wordt gemaakt binnen de EU. De EU-lidstaat Nederland heeft daar dus maar een beperkte invloed op. Vandaag, op dinsdag 9 mei 2023, is de Dag van Europa. Op deze dag wordt stilgestaan bij het feit dat de Europese Unie is opgericht om de vrede in Europa te bewaren en om alle burgers in de EU een goede levensstandaard te kunnen garanderen. De vissers zouden trots moeten zijn op de EU en het gemeenschappelijk visserijbeleid, maar helaas is dat momenteel niet het geval.

Bron Vissersbond.nl