Landelijk - Het Kabinet trekt 250 miljoen euro uit om de boeren in de buurt van Natura2000-gebieden versneld aan een nieuwe natuurvergunning te helpen. Het gaat om agrarische bedrijven met een geringe stikstofdepositie, de zogenaamde PAS-melders, die door de uitspraak van de Raad van State in 2019 zonder een natuurvergunning zitten. Dat is natuurlijk mooi voor de boer maar wat is er voor de visser? Ned. Vissersbond: "Vissersschepen hebben een zeer geringe stikstofdepositie maar vissers moeten voor het verkrijgen van een natuurvergunning grote investeringen doen in nieuwe motoren of katalysatoren die niet of slechts voor een deel worden gesubsidieerd. Bovendien komt de subsidie ook erg laat waardoor ze niet op tijd aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Daarom is net als voor de boer, snelle steun gewenst van het Kabinet." Lees meer >>

Vervolg

Sneller vergunning voor PAS-melders

Een aantal versnellingsvoorstellen van de provincies bevatten voorstellen die het mogelijk maken om PAS-melders versneld van een vergunning te voorzien. Daar trekt het kabinet 250 miljoen euro voor uit. Een aantal versnellingsvoorstellen van de provincies bevatten voorstellen die het mogelijk maken om PAS-melders versneld van een vergunning te voorzien. Ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was het voor (agrarische) bedrijven met geringe stikstofdepositie mogelijk een melding te doen. Na de Raad van State-uitspraak, die een streep door het PAS zette, heeft het kabinet toegezegd en in de wet vastgelegd dat deze ondernemingen een natuurvergunning krijgen, uiterlijk in 2025. Het kabinet wil samen met provincies de melders versneld van een vergunning voorzien en stelt hiervoor 250 miljoen euro beschikbaar door ook hiervoor middelen naar voren te halen (bron: rijksoverheid.nl).

Snelle steun van het Kabinet voor de visser gewenst

Vissers die in Natura2000-gebieden vissen moeten beschikken over een geldende natuurvergunning (Wet natuurbescherming of Wnb). Het gaat om vissers die op vis, schaal- en schelpdieren vissen in de kustzone (Voordelta, Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Eems/Dollard, Noordzeekustzone) maar ook op het IJsselmeer en Markermeer. Het aanvragen van een Wnb-vergunning is tijdrovend en kostbaar en bovendien is het iedere keer onzeker of de vergunning wel wordt afgegeven. Aanvankelijk werd bij de implementatie van Natura2000 door het toenmalige Kabinet (Geke Faber/PvdA) aan de vissers beloofd dat het geen gevolgen zou hebben voor hun bestaande activiteit (bestaand gebruik). Niets is minder waar gebleken. De visserij is erin gerommeld door het Kabinet waarbij de duimschroeven in de loop van de tijd verder zijn aangedraaid. Dat staat nu weer te gebeuren met stikstof. In nieuwe Wnb-vergunningaanvragen is de stikstoftoets bovenop de ecosysteemtoets (passende beoordeling) gekomen terwijl de visserij toch echt bestaand gebruik is en de stikstofdepositie van kotters verwaarloosbaar klein is. Voor garnalenvissers geldt dat ze op 1 januari 2023 over een nieuwe Wnb-vergunning moeten beschikken anders kan er niet in de Natura2000-gebieden worden gevist. Maar in de meeste gevallen moeten de vissers dan grote investeringen doen in zogenaamde SCR-katalysatoren of zelfs nieuwe Stage V-motoren. Het gaat om bedragen tussen de € 100.000,- en € 150.000,-. Alleen een investering in een SCR-katalysator kan voor een deel (ca. 50%) worden gesubsidieerd, een nieuwe stikstofarme motor niet. De subsidieregeling wordt naar verwachting 1 september 2022 opengesteld maar dat is veel te laat voor garnalenvissers om op tijd (1 januari 2023) over een SCR-installatie te beschikken. Wij hebben onze overheid hier al meerdere keren op gewezen. Vrijdag 22 juli 2022 zal er in het Visserijnieuws een uitgebreid artikel worden gepubliceerd over deze kwestie.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Johan Nooitgedagt of Durk van Tuinen, T 0527-698152 of secretariaat@vissersbond.nl.