23 maart 2022, Goeree-Overflakkee - Afgelopen vrijdag 18 maart 2022 bracht gemeente Goeree-Overflakkee een persbericht uit met als titel 'Aanpassing aan kerkklokken Dirksland en Melissant'. In het bericht ging het over het luiden van de kerkklokken van Dirksland en Melissant, dat moet worden aangepast nav klachten over geluidsoverlast. Op dit bericht kwam veel reactie, ook van omwonenden die hier helemaal geen last schijnen te hebben. Reacties onder het bericht op Facebook, maar ook vragen via de mail naar de redactie van iGOnl. De redactie heeft deze vragen gebundeld en gemaild naar gemeente Goeree-Overflakkee. Lees hieronder de antwoorden >>

Vervolg

Lees HIER het artikel van gemeente Goeree-Overflakkee.

Lees hieronder de vragen van inwoners en antwoorden van gemeente Goeree-Overflakkee:

Vraag 1: U zegt dat met uw beslissing om de programmering van de klokken aan te passen, recht is gedaan aan alle partijen. Hoe komt u tot deze conclusie?

Als gemeente zijn we verplicht om te handhaven bij geluidsoverlast. Uit jurisprudentie bleek dat wij dat ook zouden moeten gaan doen als we de huidige situatie zouden laten voortbestaan. Dan is één optie om de klokken helemaal stil te zetten, zoals in andere gemeenten in ons land al is gebeurd. Of je kiest er met elkaar voor om op zoek te gaan naar een oplossing die ook oog heeft voor het cultuurhistorisch belang van het klokgelui, maar ook oog heeft voor het belang van de klager én dat er volgens de regelgeving wel degelijk sprake is van geluidsoverlast.
De achtergrond van dit besluit ligt bij een zaak in Dirksland. Daar vroeg een inwoner ons in november 2020 om de klok uit te schakelen tussen 22.00 uur en 8.00 uur ’s ochtends. Milieudienst DCMR heeft hierop een geluidmeting gedaan. Daaruit bleek inderdaad dat er sprake was van een korte overtreding van 12 dB(A) op piekmomenten (max toegestaan is 60dB, hoogste was dus 72 dB). We hebben toen als gemeente gekeken of de klok zachter kon. Toen bleek dat zonder een grote investering niet mogelijk.
Ondanks de overschrijding heeft het college van B&W destijds besloten om de klok niet uit te schakelen, ook omdat we weten dat mensen het ook erg waarderen. Daarop is bezwaar aangetekend. De bezwarencommissie heeft in november 2021 het advies gegeven om het besluit te herroepen en bij overtreding tot handhaving over te gaan. Daarop zijn we voor een laatste keer gaan kijken of er toch iets bedacht kon worden voordat we genoodzaakt zouden zijn om de klokken ’s nachts uit te zetten. Er bleek elders in het land toen wel een optie te zijn om het geluid zachter te zetten, al was er niet veel ervaring mee. Die aanpassing wordt volgende week uitgevoerd. We hopen dat dit voldoende uitwerking heeft.
Tegelijkertijd liep er ook een zaak in Melissant, waarbij het drie minuten durende klokkenspel om 8, 12 en 20 uur het probleem was. Ook hier was een verzoek tot handhaving, met een geplande zitting. Vanwege de overeenkomsten met de procedure in Dirksland (ook sprake van overtreding geluidsnormen) is besloten om op die drie momenten de luidklok uit te zetten. Het slaan van de klokken op hele en halve uren gaat wel gewoon door. De bezwarencommissie heeft de zaak in Melissant niet beoordeeld.

Vraag 2: Is er een buurt-/dorponderzoek (enquête) geweest om te vragen naar de mening van inwoners/omwonenden

Nee, zie hierboven. Als gemeente zijn we verplicht om te handhaven als de wet wordt overtreden. Dat geldt ook voor onszelf. Naar het oordeel van de commissie is met de door de geluidmeting geconstateerde overschrijdingen geen sprake van een geringe overschrijding. Hieruit volgt dat tussen 23.00 uur en 7.00 uur op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze overlast wordt veroorzaakt door geluid. De gemeente overtreedt hiermee tevens het bepaalde in artikel 7.22, onder c, van het Bouwbesluit 2012.

Vraag 3: U heeft het over "een stukje cultureel erfgoed, maar er zijn ook mensen die daar last van kunnen hebben. Waarom wilt u dit niet negeren? Cultureel erfgoed staat in hoog vaandel in onze gemeente en er kúnnen mensen last van hebben? Waar ligt het belang?

Zie hierboven. De wet kunnen en willen we niet negeren.

Vraag 4: Hoe relevant is de reden voor u dat "andere gemeenten dit ook doen"? Waar is "onze" mening in deze en hoe wordt de de uwe gevormd in deze?

Niet. We volgen gewoon de regels. Net als andere gemeenten. Als er sprake is van overtreding, zijn wij verplicht om te handhaven. Er is geen sprake van een mogelijkheid om een democratisch besluit te nemen of een poll te houden onder de inwoners. Er gelden geluidsnormen, die zijn (wettelijk) vastgelegd en als die normen overschreden worden dan zit er niets anders op dan het nemen van de noodzakelijke maatregelen te treffen om de geluidsoverlast te laten stoppen.

Vraag 5: De mogelijkheid om zachter te zetten bleek voor Dirksland te realiseren, hoe en wanneer gaat u onderzoeken/ heeft u uitslagen of deze vermindering voldoende is?

Dat is afwachten. We hebben goede hoop en zullen na een periode kijken of het gewenste effect is bereikt.

Vraag 6: Waarom was voor Melissant zachter zetten geen optie?

Dat bleek niet mogelijk met de installatie.

Vraag 7: Heeft u onderzoek gedaan of 'zachter zetten' wenselijk was voor de inwoners van betreffende dorpen?

Nee, zie eerder. We volgen de regels

Vraag 8: Wanneer is de APV aangepast, zodat het verbod op geluidshinder niet automatisch geldt voor het luiden van kerkklokken en wat was daar de reden van?

Op 16 december 2021 is besloten tot de wijziging van de APV, nadat er klachten binnenkwamen over de kerkklokken. Aan artikel 4.6 (overige geluidshinder) is toegevoegd: Het verbod is niet van toepassing op geluid veroorzaakt door kerkklokken vanuit kerkgebouwen.

Deze aanpassing bleek echter niet te gelden voor de desbetreffende kerkklokken, omdat ze vallen onder de Wet Milieubeheer (omdat ze gezien worden als een inrichting).

Vraag 9: Waarom is deze uitzondering echter alleen van toepassing voor de kleinere installaties?

Het slaan van de klok met een religieuze functie kent een bescherming in de grondwet (vrijheid voor het belijden van godsdienst). Dat geldt niet voor de carillons of de luidklok of de ‘deuntjes’ die te horen zijn.

Dat heeft te maken met dat de kerk aangemerkt dient te worden als een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. Een inrichting volgens deze wet is "elke door de mens bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. Een inrichting is het bijvoorbeeld als het carillon frequent en langere tijd te horen is.

Vraag 10: Wat is het vooruitzicht met betrekking tot de kerkklokken in andere dorpen? Zijn er dorpen die door deze beslissing extra aandacht krijgen in deze? zijn er gevolgen?

We reageren als er klachten zijn en voeren dan geluidsmetingen uit. Voor zowel Dirksland als Melissant liepen er klachten. Dat is voor geen van de andere kerken het geval.