11 oktober 2021, Regio - Vorige week maandag heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) per brief een formele waarschuwing afgegeven aan de sector over het feit dat de vis-uren van de garnalenvisserij in het Natura2000-gebied Westerschelde bijna volledig zijn benut. Bij een overschrijding van het aantal vis-uren zal de Westerschelde gesloten worden voor de garnalenvisserij. Lees alles hieronder in het persbericht van Ned. Vissersbond.

Sluiting Westerschelde dreigt

Om ook een sluiting van de Westerschelde voor de garnalenvisserij te voorkomen, heeft de Nederlandse Vissersbond haar leden garnalenvissers met een directe mailing geïnformeerd over de ontstane situatie. Hierbij is met klem verzocht om de Westerschelde zoveel mogelijk te vermijden en hier niet meer op garnalen te vissen dit jaar.

In de Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning voor garnalenvisserij is er per Natura2000-gebied een aantal vis-uren voorgeschreven. Deze aantallen vis-uren gelden volgens het ministerie van LNV als maximum, met een tolerantiemarge van 10%. Dit betekent dat wanneer er 110% van de vis-uren in een Natura2000-gebied zijn gebruikt, het betreffende gebied gesloten voor de rest van het jaar gesloten zal worden voor de garnalenvisserij.

Voor de Westerschelde zijn momenteel 3.594 vis-uren vastgelegd in de Wnb-vergunning. Het ministerie van LNV heeft ons laten weten dat er tot en met eind september dit jaar 3.445 vis-uren zijn gebruikt, wat neerkomt op een benutting van 96% van de beschikbare vis-uren.

Oosterschelde gesloten voor garnalenvisserij

In augustus dit jaar werden we al door het ministerie van LNV geïnformeerd over het per direct sluiten van de Oosterschelde voor de garnalenvisserij door een overschrijding van het aantal vis-uren. De vanuit de Wnb-vergunning voor garnalenvisserij voorgeschreven vis-uren en tolerantiemarge van 10% zijn overschreden en LNV heeft besloten de Wnb-vergunning te wijzigen waardoor het vissen op garnalen binnen het Natura2000-gebied de Oosterschelde tot 1 januari 2022 verboden is. Bij overtreding van dit verbod kan bij controle opgetreden worden, mogelijk met sancties tot gevolg.

Naast het direct sluiten van de Oosterschelde voor de garnalenvisserij heeft het ministerie tevens besloten om het aantal vis-uren voor de Oosterschelde in 2022 te reduceren. Het ministerie stelt in haar brief van 23 augustus jl. dat de vis-uren die er dit jaar te veel zijn gebruikt, afgetrokken zullen worden van het beschikbare aantal vis-uren in 2022 voor de Oosterschelde. Dit betekent dat er voor 2022 slechts 120 vis-uren beschikbaar zijn voor de garnalenvisserij in de Oosterschelde.

Bezwaarprocedure Oosterschelde gestart

De Nederlandse Vissersbond heeft in overleg met PO Rousant en de VisNed PO’s besloten om juridische stappen tegen het besluit over de sluiting van de Oosterschelde te nemen. Inmiddels is er bezwaar ingediend tegen het besluit om de Oosterschelde te sluiten voor de garnalenvisserij. De komende periode zal de sector het bezwaar nader onderbouwen.

De garnalenvisserij op de Oosterschelde en de Westerschelde is voor een aantal vissers van groot belang. Zoals eerder aangegeven, blijkt de aanpak die het ministerie van LNV voor de Oosterschelde heeft gebezigd een voorbode te zijn voor andere gebieden uit de Wnb-vergunning, zoals nu ook dreigt te gebeuren voor de Westerschelde.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan K. Nooitgedagt of Egbert van der Tuin via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.