8 maart 2021, Goeree-Overflakkee - De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. De Nederlandse Vissersbond heeft de verkiezingsprogramma’s doorgenomen en de belangrijkste standpunten die betrekking hebben op de visserij(sector) eruit gehaald. Lees hieronder verder.

Vervolg

>> Download de PDF van de ‘Verkiezingsprogramma & visserij 2021-2025’

Noot: De Nederlandse Vissersbond heeft zijn uiterste best gedaan om de verkiezingsprogramma’s te filteren op voor visserij belangrijke inhoud. Echter kan het zijn dat bepaalde standpunten over het hoofd zijn gezien. De Nederlandse Vissersbond is niet verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van dit artikel. De politieke partijen worden in volgorde van de landelijke kandidatenlijst gepresenteerd en onderstaande teksten en woordkeuzes zijn grotendeels afkomstig uit de verkiezingsprogramma’s.

VVD

De VVD houdt zich vast aan het Noordzeeakkoord voor het ruimtelijk beleid op de Noordzee. Echter houden zij hierin ook rekening met de belangen van de visserijsector. Er moet voldoende ruimte blijven om te vissen en ook moet er ruimte komen voor nieuwe technieken en vormen van visserij.

De VVD wil financiële ondersteuning voor vissers die investeren in innovatieve systemen of technieken om emissies terug te dringen. De VVD blijft zich inspannen om het verbod op pulsvisserij terug te draaien. Ook wil de VVD de aanlandplicht schrappen en zolang de plicht nog bestaat werkbare afspraken maken tussen alle EU-lidstaten rond de Noordzee om op dezelfde manier te handhaven en het betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

Op het gebied van energie wil VVD een substantiële uitbreiding van het aandeel duurzame energie, waarin naast kernenergie, geothermie en aquathermie voorkeur wordt gegeven aan windenergie op zee en zonnepanelen op daken.

PVV

De PVV vindt dat we moeten stoppen met paniekmaatregelen die de visserij om zeep helpen. Denk hierbij aan de pulsvisserij. Er moet dan ook dat geen verbod op pulsvisserij zijn. De PVV schrijft dat vissers het afgelopen jaar door de politiek zijn verraden. Wij moeten ons niet de les laten lezen door de Europese Unie en daarom accepteert de PVV geen dictaten van ongekozen Brusselse bureaucraten die de visserij kapotmaken. Daarnaast wil deze partij ruimte voor de vissers. Dat betekent dat de zee niet volgebouwd wordt met subsidieslurpende windturbines. Ook vindt de PVV dat het in gevaar brengen van vissers door milieuextremisten van Greenpeace die grote stenen in het water gooien moet stoppen.

CDA

CDA kiest voor een gezonde toekomst voor de visserij in Nederland. Daarbij wil CDA de visserijsector een duidelijk langetermijnperspectief geven, de ruimte om te ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun producten. CDA wil de aanvraag van het bestaande jonge vissersfonds vereenvoudigen en meer toespitsen op de behoeften van jonge vissers.

In het verkiezingsprogramma van CDA staat dat de aanlandplicht vervangen moet worden door een registratieplicht. De registratieplicht dient hetzelfde doel, maar met de inzet van innovatieve herkenningssoftware leidt het tot heel veel minder regeldruk. CDA vindt dat bij de uitvoering van het Noordzeeakkoord de belangen van de Nederlandse vissersvloot zwaar moeten meewegen, zowel in het behoud van voldoende visgronden als in het stimuleren van innovatie en verduurzaming.

Op het gebied van energie wil CDA een betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op zee blijft daarbij een belangrijke bron.

D66

D66 wil intensieve visserij op de Waddenzeee afbouwen. Zij vinden dat de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt beter moeten, bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen in de visserij. Daarnaast wil D66 een visserij die beter bestendig is tegen schommelingen en marktprijzen.

Op het gebied van energie ziet D66 een gigantisch potentieel voor windenergie op de Nederlandse Noordzee. In de windmolenparken ziet D66 legio van mogelijkheden om voedsel te kweken en te verbouwen. Daarnaast wil D66 onderzoek doen naar energie-eilanden op de Noordzee voor de productie en opslag van waterstof.

GroenLinks

GroenLinks wil overbevissing verminderen en daarom commerciële visvangst op de Noordzee en de Waddenzee beperken. Er moeten zeereservaten komen waar niemand mag vissen, naar olie mag boren of zand mag winnen. Ook vindt GroenLinks dat er betere visserijmethoden moeten komen die bijvangst zoveel mogelijk voorkomen. De bijvangst die wordt aangeland, moet nuttig worden gebruikt. GroenLinks is tegen kernenergie en wil meer windparken op zee.

SP

De SP heeft geen specifiek op visserij gerichte standpunten. Wel is in het verkiezingsprogramma te lezen dat SP de kolencentrales en kerncentrale wil sluiten. SP vindt dat er een uitbreiding moet komen van windmolenparken op zee. Daarnaast wil SP de biodiversiteit behouden en verbeteren. Dit door o.a. natuurgebieden met elkaar te verbinden en te zorgen voor een flinke uitbreiding van de natuur, ook in zee.

PvdA

De PvdA vindt dat overbevissing tegen moet worden gegaan. Daarnaast is in het verkiezingsprogramma van de PvdA te lezen dat zij energie-eilanden op de Noordzee willen aanleggen. Op het gebied van energie wil PvdA alle kolencentrales en kerncentrales sluiten. PvdA stimuleert wind op zee.

ChristenUnie

De ChristenUnie schrijft dat de visserij in Nederland een lange economische en culturele traditie kent die voor veel regio’s en gemeenschappen van levensbelang is. De ChristenUnie wil innovaties en duurzaam vissen blijven stimuleren. Visserijbedrijven moeten genoeg kunnen verdienen om te blijven investeren in hun bedrijf en in ecologische doelen.

De ChristenUnie streeft naar een duurzaam Gemeenschappelijk Visserijbeleid, met aandacht voor innovatie, verduurzaming, gezonde visstanden en een eerlijke boterham. Ook staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie dat zij de consumptie van gezonde (bijvangst) visproducten uit eigen wateren wil stimuleren. De ChristenUnie streeft naar een CO2-neutrale vloot.

De ChristenUnie is groot voorstander van de pulsvisserij. Ook vindt de ChristenUnie dat de aanlandplicht flexibel moet blijven. Dit houdt in dat soorten met een grote overlevingskans of soorten waarop selectief vissen bijna onmogelijk is, worden teruggegooid. Er moet geïnvesteerd worden in educatie over de werking van het ecosysteem, veiligheidsaspecten en innovatieve visserijtechnieken.

De ChristenUnie blijft zich inzetten voor wind op zee, maar wel met inzet dat de ruimte dubbel benut moet worden, bijvoorbeeld door vissers. Daarnaast moet er bij de planning van windmolenparken en andere activiteiten op zee rekening gehouden worden met de belangen van de visserij. De ChristenUnie is tegen een luchthaven op zee, dit gaat ten koste van de visserij.

Partij voor de dieren

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil uiteindelijk helemaal stoppen met visserij en met visserijkwekerijen. Tot die tijd is in hun verkiezingsprogramma te lezen dat ze de Noordzee willen beschermen. Zo komen er meer beschermde zeegebieden waar niet gevist mag worden. Het levend koken van kreeften, krabben en garnalen moet verboden worden en er mag niet meer gevist worden dan nodig is. Dit laatste wordt bepaald door onpartijdige biologen. De visvangst met staande netten moet verboden worden en de visserij op paling, kabeljauw en tonijn moet per direct stoppen. De PvdD helpt in bepaalde zeegebieden om het aantal vissoorten te herstellen en de zeebodem. Daarnaast zorgen ze voor vistechnieken met minder onnodige bijvangst. Boten die de natuur beschadigen, zoals boten met sleepnetten of boten die vissen onder stroom zetten, mogen niet meer de zee op. Op het gebied van energie mogen windenergie en zonne-energie alleen geplaatst worden op plekken waar mensen, dieren en de natuur er geen last van hebben.

50plus

50plus vindt dat de Nederlandse visserij meer steun moet krijgen tegen onredelijke Europese maatregelen. Verder zijn in het verkiezingsprogramma van 50plus weinig visserij-gerelateerde standpunten te vinden.

SGP

SGP ziet dat de visserijsector in moeilijke tijden verkeert en benoemt in hun verkiezingsprogramma dat het hoog tijd is om het op te nemen voor de vissers. De aanlandplicht moet overboord. De hoeveelheid ongewenste bijvangst moet omlaag, maar niet op deze manier. Daarnaast vindt SGP dat quota beter moet meebewegen met de hoeveelheid vis die er in de zee zwemt. Ook is in het verkiezingsprogramma te lezen dat de overheid moet investeren in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame vistechnieken en verduurzaming van de visserijvloot.

SGP schrijft dat Nederland zich moet blijven inzetten voor een verantwoorde terugkeer van de pulskor. Europese regels, zoals over het aanlanden van vis, de pk’s van kotters en de palingvisserij, in heel Europa gelijk moeten worden toegepast en daadwerkelijk gehandhaafd. Daarnaast vindt SGP dat vissers een eerlijke prijs moeten krijgen voor hun vangsten.

In hun partijprogramma zegt SGP dat de koppeling van toegang tot elkaars wateren en toegang tot elkaars markt cruciaal moet blijven in de visserijonderhandelingen met het VK. Zo nodig moet er een Europese compensatieregeling komen om harde klappen van de Brexit voor de visserij op te vangen.

Op het gebied van energie is de SGP voor kernenergie en vindt deze partij dat windparken niet in visrijke gebieden geplaatst moeten worden en er meer onderzoek nodig is naar de effecten van windparken op zee voor het onderwatermilieu. Verdergaande plannen van de Europese Commissie voor uitbreiding van Natura 2000-gebieden op zee moet Nederland niet accepteren en ook vindt SGP dat er voldoende ruimte voor visserij op het IJsselmeer moet blijven, gebaseerd op goed onderzoek.

Denk

Denk wil investeren in duurzame energie, zoals windenergie. Verder zijn in het verkiezingsprogramma van Denk weinig visserij-gerelateerde standpunten te vinden.

Forum voor democratie

Forum voor democratie (FvD) vindt dat er een intelligente uittreding uit de EU moet komen (Nexit), na een bindend referendum. Daarnaast schrijft FvD dat we moeten stoppen met het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU. FvD vindt het Visserijbeleid van de EU schadelijk voor de Nederlandse vissers. Zolang Nederland deel uitmaakt van de EU, moet in Brussel veel harder worden opgekomen voor de belangen van onze vissers. Er moeten goede afspraken uit-onderhandeld worden met de Britten over vissen in onze beider territoriale wateren. Desnoods buiten de EU om. Ook zegt Forum voor Democratie dat er afgerekend moet worden met EU-belemmeringen die innovatie – zoals pulsvisserij – tegenhouden.

Op het gebied van energie wil FvD kernenergie stimuleren en stoppen met gesubsidieerde wind- en zonneparken en biomassacentrales. Ook vindt FvD dat er een nieuwe luchthaven in de Noordzee moet worden aangelegd.

Bij1

Bij1 wil steeds meer beschermde gebieden aanwijzen waar visserij niet is toegestaan. Daarnaast vindt Bij1 dat de Noordzee de kans moet krijgen zich te herstellen en aan te passen, daarom is het van belang dat de vispopulaties blijven bestaan en de kans krijgen om te groeien. In het verkiezingsprogramma van deze partij is te lezen dat controle op vissersboten nauwelijks tot slecht worden uitgevoerd. Dit geeft een vrijbrief aan vissers om boven legale richtlijnen te vissen. Dit is een noodzaak om te kunnen blijven concurreren.

Bij1 vindt dat deze illegale overvisserij zwaar moet worden aangepakt: er komen streng gereguleerde zones waar visserij verboden wordt. Er komt een betere regulatie van wat er gevangen wordt. Ook vindt Bij1 dat boten permanent hun radar aan moeten laten staan, zodat hun locatie altijd duidelijk en controleerbaar is. De controle op vissersboten wordt geïntensiveerd, bijvoorbeeld door een extra onafhankelijke tak binnen de kustwacht in het leven te roepen.

JA21

JA21 vindt het EU-beleid schadelijk voor de vissers. JA21 wil pulsvisserij niet alleen toestaan, maar aanmoedigen in de hele sector. Daarnaast moet de aanlandplicht worden afgeschaft. JA21 schrijft eerlijke, werkbare en rechtvaardige afspraken in EU-verband cruciaal te vinden om perspectief te bieden aan de sector. Nederland moet harder opkomen voor de belangen van de visserij, waarbij de sector als het aan JA21 ligt onder meer een zwaarder belang wordt toegekend bij de ruimtelijke ordening van de Noordzee.

Visquota moet gebaseerd worden op wetenschappelijk vastgestelde reële duurzaamheid, waarop alle EU-landen zich dienen vast te leggen. Daarnaast moet bij infrastructurele projecten de gevolgen voor lokale schelpdier- en garnalenvissers worden meegenomen.

In het partijprogramma van JA21 is te lezen dat door de industrialisatie van de Noordzee vissers worden gedwongen om steeds verder te gaan en steeds meer te vissen in kleinere, onrendabele visgebiedjes met lokale overbevissing tot gevolg.

Op gebied van energie moet Nederland een streep zetten door de Greendeal van de EU. In plaats daarvan vindt JA21 dat Nederland zelf moet investeren in kernenergie, aardgas en een schoon milieu zonder windturbineparken, zonnevlaktes en biomassacentrales. Daarbij benoemt JA21 ook dat windturbineparken een funeste uitwerking blijken te hebben op het onderwaterleven.

Code Oranje

Code Oranje vindt dat vissers eerlijke prijzen voor hun producten moeten krijgen. Verder zijn in het verkiezingsprogramma van Code Oranje weinig visserij-gerelateerde standpunten te vinden.

BoerBurgerBeweging

BoerBurgerBeweging (BBB) vindt dat pulsvisserij weer mogelijk gemaakt moet worden voor Nederlandse Vissers. Daarnaast moet Nederland een wet Recht op Landbouw krijgen. Deze wet waarborgt het bestaansrecht van o.a. vissers in Nederland. BBB vindt dat op de opleiding voor Journalistiek landbouw, visserij en platteland een verplicht vak moet worden. Op het gebied van energie vindt BBB dat de Noordzee en het IJsselmeer niet vol gezet mogen worden met windmolens. Windmolens verstoren het ecosysteem.