Ouddorp - OKRR (Ouddorp Kust Ruimte Rust) heeft al een tijdje niet meer van zich laten horen in de media. Ouddorp Kust Ruimte Rust is een groep van betrokken Ouddorpers die zich bezig houdt met het evenwicht tussen recreatie-ontwikkelingen en het landschap/ de natuur van de Kop van Goeree. OKRR: "...we hebben vragen een paar dagen voordat het herstelplan werd behandeld in de gemeenteraad naar alle fracties gestuurd. We hebben van geen enkele fractie een antwoord ontvangen en het herstelbesluit is zonder vragen unaniem door de raad goedgekeurd. Onbegrijpelijk vinden wij..." Lees hieronder meer.

Vervolg schrijven OKRR (Ouddorp Kust Ruimte Rust)

"Als er weinig ontwikkelingen zijn dan zullen wij u niet spammen met nepnieuws. Maar ondertussen is er genoeg gebeurd om weer in de pen te klimmen. We praten u graag ij over de volgende onderwerpen: De gemeente werkt aan een Landschapsvisie voor de kop van het eiland. Groene Raad maakt een visie-document dat als input kan dienen. En: Ouddorp Bad Oost, de gemeenteraad heeft een herstelbesluit aangenomen. Wat betekent dat precies?

Groene Raad is het samenwerkingsorgaan voor Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, NLGO en OKRR voor Goeree Overflakkee. Groene Raad gelooft in het idee, dat als mensen van de natuur kunnen genieten zij er ook zuiniger op zullen zijn. OKRR en NLGO zijn onderdeel van Groene Raad en als partijen met veel gebiedskennis hebben wij een plan hiervoor uitgewerkt. Dit plan kan als input dienen voor de landschapsvisie waar de gemeente op dit moment aan werkt."

Aansluiten op bestaande plannen

"Om ons plan vorm te geven hebben we als eerste uitgezocht welke plannen en ambities er al zijn bij de gemeente en de Provincie voor de kop. Het blijkt dat er op papier meer staat beschreven dan er in de praktijk is gerealiseerd. Voor de natuur gaat het dan met name over de Provinciale ambitiekaarten voor het Natuur Netwerk Nederland en de Ecologische Verbindingszones. Grote delen van dit NNN en de EVZ’s zijn in de praktijk gerealiseerd maar er ontbreken ook nog allerlei onderdelen."

Aansluiten op recente ontwikkelingen

"Vanuit de gemeente wordt gestreefd naar het beleef- baar maken van de natuur en het landschap. Dit is verwoord in allerlei beleidsnota’s van de gemeente zoals onder meer de Toeristische Recreatievisie 2019. Ondertussen is LTO Noord samen met de agrariërs van de kop aan het nadenken over het vasthouden van zoet water in de winter zodat dit in de zomer bij droogte gebruikt kan worden voor landbouw- en natuur-irrigatie. Ook hier lijkt het mogelijk de koppeling van waterbeheer, natuur, landbouw en recreatie te maken."

Provincie

"Tijdens een bespreking tussen Groene Raad en de Provincie Zuid Holland over onze plannen kregen wij te horen dat er wellicht mogelijkheden zijn voor mede financiering door hen mits de plannen ‘breed gedragen’ worden door alle betrokken partijen in het gebied."

[foto 2]

Drie onderdelen

"Groene Raad heeft een plan opgesteld dat bestaat uit drie onderdelen:

1. Versterken van het bestaande Natuurnetwerk ten westen van Ouddorp en ten zuiden van Goedereede door stroken agrarische gronden naast de bestaande Ecologische Verbindingszones om te vormen tot natuurgebied. Dit leidt tot versterking van de natuur én beleefbaar maken van de natuur doordat je over de stroken kunt wandelen.

2. Aankopen/omvormen van nu nog agrarische gronden in de omgeving van de Oude Oostdijk / Kwade Hoek en hier plas-dras grasland / weidevogelgebied van te maken.

3. In het kielzog van deze twee plannen verbeteren van de zoetwatersituatie ten westen van Ouddorp door het vasthouden van zoetwater in natuurgebieden, scheiden van zoet- en brakwater sloten en peil gestuurde drainage.

Het plan is uitgewerkt als een soort “menukaart”. We noemen alle mogelijke, maar wel realistische opties. In een volgend stadium van de plannen moet dan uitgezocht worden welke opties ook echt realiseerbaar zijn."

[foto 3]

Westkant van Ouddorp

"Voor de westzijde van Ouddorp denken wij er over om de bestaande Ecologische Verbindingszones (Stekel- baars route en Salamander route) verder te optimaliseren:

• op een beperkt aantal punten aanvullen van deze zones met nieuwe stroken om bestaande natuurgebieden zoals Westduinen, Duinen en Volgerland beter te koppelen.

• beleefbaar maken van deze stroken door het aanleggen van boerenlandpaden langs de Zones. Deze paden kunnen soms ook gebruikt worden voor het onderhoud van de gebieden met machines.

• oevers van de sloten afgraven tot plas dras land.

• waar zinvol en mogelijk: inschakelen omliggende agrariërs voor het onderhoud van de gebieden.

• voor de vismigratie worden twee vistrappen voorgesteld vanuit de Grevelingen vooral voor stekelbaars, grondel en paling."

Ten zuiden van Goeree

"De Natuur Netwerk Nederland gebieden ten zuiden van Goedereede zijn grotendeels in orde en meestal ook beleefbaar. Het gaat dan met name om de Koudenhoek en omliggende natuurstroken. Tussen de Schans en de Koudenhoek ligt nog een strook waar het al een oude wens is om deze 40 cm te verlagen. De hele Koudenhoek vormt een verbinding tussen de Schans en het havenkanaal door Goedereede tot aan de Haven van Havenhoofd. Het zou goed zijn als er een verbinding zou komen naar de Slikken van Flakkee. En wij denken ook aan een vistrap aan het eind van het Havenkanaal langs Goedereede bij Havenhoofd richting het Zuiderdiep om zo de mogelijkheden voor migratie van bijvoorbeeld paling, gondel en stekelbaars te verbeteren."

Gebied ten oosten van Ouddorp

"Een flink aantal graslanden langs de Oude Oostdijk staat al jaren op de nominatie om deze aan te kopen en dan in te richten als natuurgebied. Het zou dan plas-dras grasland moeten worden. Deze zone heeft grote waarde als weidevogelgebied door de grote kweldruk uit de duinen waardoor nat grasland op veel plaatsen al van nature aanwezig is. Rond de Nieuwen- dijk kan vooral kruidenrijk grasland worden gerealiseerd."

Hoe nu verder

"Al deze ideeën hebben wij in december vorig jaar voor- gelegd aan gemeente, Provincie, Waterschap, Veero en een aantal Agrariërs. Over het geheel kunnen we tevreden zijn: alle partijen hadden natuurlijk allerlei kanttekeningen maar op hoofdlijnen was iedereen redelijk enthousiast. We gaan de plannen nu nog verder uitwerken en dan weer bespreken met dezelfde partijen. Want alleen met een groot draagvlak kunnen deze ideeën werkelijkheid worden."

Ouddorp Bad Oost

"Voor het project Ouddorp Bad Oost tegenover het Hotel Fletcher heeft de gemeenteraad begin 2019 het bestemmingsplan goedgekeurd. Helemaal aan het eind van het jaar, vlak voor de Kerstvakantie, is als aanvulling hierop een zogenaamd Herstelbesluit door de gemeenteraad aangenomen.

Het Herstelbesluit heeft als doel diverse details in het bestemmingsplan aan te vullen en te wijzigen staat in de toelichting. Wij zien echter niet alleen allerlei details maar ook een grote wijziging, met verstrekkende gevolgen. Wat ons betreft is de grootste wijziging dat er niet meer sprake is van een recreatieve ontwikkeling in dit gebied, maar dat er toestemming wordt gegeven voor de bouw van een dure villawijk en een flink hotel.

Voor de woningen wordt in de planregels alleen nog gesproken over wonen (lees permanente bewoning) en niet meer over een mix van wonen en recreatie zoals opgenomen in het bestemmingsplan van begin 2019."

Wij zien hierin twee belangrijke bezwaren:

1. Het plan voldoet niet meer aan het Raamplan Ouddorp Bad

2. Heeft Ouddorp behoefte aan een dure villawijk? Is er niet veel meer behoefte aan sociale woningbouw?

Raamplan Ouddorp Bad

"Voor het gebied geldt het Raamplan Ouddorp Bad dat al vele jaren geleden is aangenomen. De Gemeenteraad heeft zelf in de Nota zienswijzen gesteld dat (kort samengevat) het gebied dé toekomstzone is voor doorontwikkeling van recreatieterreinen. Het Raamplan heeft tot doel verblijfskwaliteit toe te voegen.

"Het gebied moet drager worden van recreatievoorzieningen met collectief karakter en uitstraling naar buiten."

Uit deze reactie van de Gemeenteraad is af te leiden, dat het zou moeten gaan om een gebied waar (ook) recreatiewoningen worden gebouwd. In het eerdere bestemmingsplan was sprake van een doorgroei van recreatief verblijf naar tweede wonen en daarna eventueel naar permanente bewoning. Dit is echter in het herstelbesluit niet meer het geval. Er is alleen sprake van permanente bewoning. De bouw van een villawijk met burgerwoningen voor permanente bewoning is volgens ons in strijd met dit Raamplan. Wij hebben altijd gezegd dat er alleen agrarische grond onttrokken mag worden als deze grond gebruikt wordt voor kwaliteitsverbetering van de recreatie."

Villawijk

"En wat betekent de bouw van ongeveer 40 woningen in Ouddorp Bad Oost voor het dorp. Wordt het wellicht lastig om in de komende jaren (sociale-) woningen te bouwen voor starters en mensen met een smallere beurs? Toen het nog een experimenteel plan voor de recreatie was, telde deze wijk niet mee voor het bouwcontingent van de Provincie, maar hoe zit dat met een gewone villawijk?

En welke invloed heeft dit plan op de toekomstige bouwmogelijkheden in en rond Ouddorp gezien de stikstofproblematiek? Indien de bouw van deze villawijk een flinke aanslag doet op de “stikstof-ruimte”, kan er dan in de komende jaren nog andere (sociale) woningbouw plaatsvinden?"

Vragen aan de fracties in de Gemeenteraad

"We hebben deze vragen een paar dagen voordat het herstelplan werd behandeld in de Gemeenteraad naar alle fracties gestuurd. We hebben van geen enkele fractie een antwoord ontvangen en het herstelbesluit is zonder vragen unaniem door de raad goedgekeurd. Onbegrijpelijk vinden wij."

Juridische procedure

OKRR wil het liefst zo min mogelijk procederen. Maar voor dit plan is dit nu de enige optie helaas. Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al hebben gemeld kan OKRR om formele redenen geen beroep instellen bij de Raad van State. Gelukkig zijn er drie partijen die dat wel hebben gedaan. Wij zullen onze bezwaren daarom via hen inbrengen in de beroepsprocedure. De zitting is eind januari. Spannend!

Meer informatie

OKRR is een werkgroep van NLGO. Wie lid wordt van NLGO ondersteunt NLGO en OKRR financieel. OKRR is onderdeel van Groene Raad, hét samenwerkingsverband tussen de natuurpartijen op Goeree Overflakkee die het landschap en de natuur mooi willen houden. Dat zijn: Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Zuid Hollands Landschap, NLGO en OKRR. Meer informatie leest u op de website: www.nlgo.nl/okrr. Heeft u vragen of ontvangt u graag de nieuwsbrief: Mail dan via ouddorpkustruimterust@gmail.com