13 november 2019, Middelharnis - De vergadering begon zoals gebruikelijk met het vaststellen van de agenda. Er was één wijziging: Op verzoek van de VKGO-fractie ging het raadsvoorstel “Kansen voor duurzame investeringen in Nieuwe- en Oude-Tonge” terug van de oordeelsvormende naar de beeldvormende fase. Net als in de vorige raadsvergadering vond ook deze keer de wisseling van een raadslid plaats. Raadslid Koote van VKGO nam afscheid. De heer De Vos sprak hem toe namens zijn fractie, waarna ook de burgemeester hem bedankte voor zijn inzet voor het openbaar bestuur. Lees hieronder meer.

Vervolg verslag 31 oktober

Raadslid Koote wordt opgevolgd door mevrouw Van den Nieuwendijk-Groenendijk, die als volgende persoon op de VKGO-lijst staat. De resultaten van het ‘onderzoek van de geloofsbrieven’ vormden – zoals verwacht – geen belemmering, waarna de raad unaniem instemde om haar toe te laten tot de gemeenteraad. Mevrouw Van den Nieuwendijk-Groenendijk legde daarna de eed af. Hierna werd de vergadering kort geschorst om beide raadsleden de hand te schudden.

Na heropening van de vergadering werd de besluitenlijst vastgesteld, waarop behandeling van de ingekomen stukken en mededelingen volgde. Verschillende raadsleden hadden vragen over de – door het uitvallen van twee vergaderingen – inmiddels aanzienlijke lijst met te behandelen ingekomen stukken. Op een aantal vragen volgden reacties van de wethouders. Het volgende punt op de agenda, het spreekrecht, kende drie insprekers: De heer Van der Weide sprak in over “democratische wijze”, de heer Van Zielst over het Verkeerscirculatieplan Middelharnis/Sommelsdijk, en de heer Mijs over het cultuurbeleid. Enkele raadsleden stelden vragen aan de insprekers.

Over vier onderwerpen werden door de verschillende fracties mondelinge vragen gesteld. De PvdA-fractie stelde vragen over het handhaven ten aanzien van vroegtijdig afgestoken vuurwerk, en over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor Goeree-Overflakkee. De ChristenUnie stelde vragen over de flitspalen in Goedereede en Eiland van Vrijheid had vragen over schadelijk gas in windmolens. Deze vragen werden beantwoord door de verantwoordelijke collegeleden. Over de actielijst die daarna op de agenda stond, waren geen opmerkingen.

Beeldvormende fase

Als eerste stond de programmabegroting 2020 op de agenda. Er waren nog wat vragen van enkele raadsleden die door wethouder Feller werden beantwoord. Het voorstel “Kansen voor duurzame investeringen in Nieuwe- en Oude-Tonge”, dat naar deze fase was verplaatst op verzoek van de VKGO-fractie, leverde vragen op van raadslid Heintjes. Deze vragen werden eveneens door wethouder Feller beantwoord. Beide voorstellen komen in de volgende vergadering oordeelsvormend op de agenda.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase bleef één voorstel over; de notitie van uitgangspunten en scenario’s voor de harmonisatie onderhoud voetbalaccommodaties. Er werden verschillende kanttekeningen geplaatst door meerdere raadsleden op het stuk. De voorzitter stelde daarom voor het raadsvoorstel nog eens kritisch te bekijken in het college en in de volgende raadsvergadering nogmaals oordeelsvormend te behandelen. De gemeenteraad stemde daarmee in.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase werden drie raadsvoorstellen behandeld: De tweede begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Tonisseweg 8 Oude-Tonge, en het bestemmingsplan “Historische Schepen Ooltgensplaat”. Met de drie voorstellen werd unaniem ingestemd door de gemeenteraad.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is te bekijken via deze link. De volgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 14 november 2019 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Bron gemeente Goeree-Overflakkee.