Zuid-Holland - De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit uw zienswijze te geven op de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur. Deze ligt van 3 december 2018 tot en met 14 januari 2019 ter inzage. De wijzigingsverordening zal onderdeel worden van het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Hierin is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een digitale omgeving. Lees hieronder meer.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur op 30 oktober 2018 vastgesteld. Deze wijzigingsverordening zal onderdeel worden van het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Hierin is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een digitale omgeving. Het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland is momenteel ook in ontwerp en ligt ter inzage tot 17 december 2018. Het provinciale Omgevingsbeleid is toegankelijk via de raadpleegomgeving, te bereiken via deze link.

Terinzagelegging

De Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur kunt u hier inzien:

1.
Via zuid-holland.nl

2.
Tijdens kantooruren bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.

Zienswijzen

Van 3 december 2018 tot en met 14 januari 2019 kunnen inwoners van Zuid-Holland en overige belanghebbenden met een zienswijze reageren op de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres omgevingsbeleid@pzh.nl. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: Provincie Zuid-Holland, team Omgevingsbeleid, t.a.v. mevr. R.S. Lameijer, Postbus 90602 2509 LP Den Haag. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevr. R.S. Lameijer, tel: 070 441 6512.

Vervolg

Provinciale Staten besluiten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 definitief over de vaststelling van de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur. Dit doen zij mede op basis van de ingediende zienswijzen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt antwoord op de ingediende zienswijze.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevr. R.S. Lameijer van de provincie Zuid-Holland, via het e-mailadres omgevingsbeleid@pzh.nl, of het telefoonnummer 070 441 6512.