Regio - SP-statenlid Bart Vermeulen wil dat het provinciebestuur meer werk maakt van de bescherming van het groene erfgoed in de Provincie Zuid-Holland. Op veel plaatsen verdwijnen groene landschapselementen als geriefhoutbosjes, houtwallen, koebochten, schurvelingen en vegetatie langs polderkades of gaat de kwaliteit van het landschap achteruit door verwaarlozing. De SP wil dat aan deze achteruitgang van ons landschap een eind komt. Lees hieronder verder.

De groene cultuurhistorische landschapselementen zijn belangrijk, want ze geven het landschap betekenis door een relatie te leggen met het historisch grondgebruik, zijn belangrijk voor de oorspronkelijke biodiversiteit en ze dragen bij aan een beleving van het landschap voor bewoners en recreanten.

Statenlid Vermeulen: “Onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat zien dat van alle groene landschapselementen die in 1850 in Nederland aanwezig waren, nog geen 3% nog aanwezig is en ook het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap laat een zorgwekkend beeld zien. Zij stelden in 2015 dat meer dan de helft van de landschapselementen in Nederland binnen 5 jaar beheer nodig heeft om in stand te kunnen blijven en dat 17% van de geïnventariseerde elementen vanuit andere oorzaken wordt bedreigd. Dit beeld is voor Zuid-Holland nog erger en daar moet wat aan gedaan worden.”

In schriftelijke vragen roept de SP het provinciebestuur op om particulieren en gemeenten actief te benaderen met praktische tips over hoe het beheer van dit groen in het buitengebied aangepakt kan worden en op welke manier er planologische bescherming voor geboden kan worden.
Ook bepleit de SP meer proefprojecten waar in een specifiek gebied het aanwezige groene erfgoed structureel verbeterd wordt.
Daarnaast moet de kennis over de groene landschapselementen beter georganiseerd worden.

“Op dit moment is er in Zuid-Holland geen organisatie die in de gehele provincie de kwaliteit van ons landschap bewaakt, maar worden er in bepaalde gebieden wel inventarisaties gedaan. Het zou verstandig zijn als de provincie ook de overige kansrijke gebieden laat onderzoeken en het al bekende onderzoek in haar eigen kaartmateriaal opneemt. Zo kunnen de landschapselementen bij ruimtelijke ingrepen niet zomaar over het hoofd worden gezien” aldus Vermeulen.

Tekst SP