Stellendam - Op 3 oktober 2017 gepubliceerde gemeente Goeree-Overflakkee onder rubriek 'Verloren / gevonden voorwerpen' dat een donkerkleurige BMW is gevonden en inmiddels is opgeslagen op de gemeentewerf van Goeree-Overflakkee. Dit object is weggehaald in Stellendam. Lees hieronder een verdere omschrijving van dit object. De eigenaar kan zich melden bij de gemeente.

Omschrijving van het object

Kleur: grijs/blauw

Merk: BMW, kenteken LHR 16218, registratienummer gemeente: 1502.

Mogelijkheid tot verkoop van het object

1.Indien een meegevoerde en opgeslagen zaak niet binnen dertien weken nadat zij is meegevoerd, kan worden teruggegeven, kan het bestuursorgaan de zaak verkopen.

2. Het bestuursorgaan kan de zaak eerder verkopen, zodra de ingevolge artikel 5:25 verschuldigde kosten, vermeerderd met de voor de verkoop geraamde kosten, in verhouding tot de waarde van de zaak onevenredig hoog worden.

3. Verkoop vindt evenwel niet plaats binnen twee weken na de verstrekking van het afschrift van het proces-verbaal van meevoeren en opslaan, tenzij het gevaarlijke stoffen of eerder aan bederf onderhevige stoffen betreft.

4. Gedurende drie jaren na het tijdstip van verkoop heeft degene die op dat tijdstip eigenaar was, recht op de opbrengst van de zaak onder aftrek van de ingevolge artikel 5:25 verschuldigde kosten en de kosten van de verkoop. Na het verstrijken van deze termijn vervalt een batig saldo aan het bestuursorgaan.

5. Indien naar het oordeel van het bestuursorgaan verkoop niet mogelijk is, kan het de zaak om niet aan een derde in eigendom overdragen of laten vernietigen. Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Het besluit treedt na verzending direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen in verband hiermee een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via deze link.

Telefoonnummer gemeente Goeree-Overflakkee: 14 0187. De gemeente is telefonisch
bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12:00 uur.