Middelharnis - Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee maken bekend dat een herziening van een hoofdstuk van de Regionale Structuurvisie Goeree-Overflakkee wordt voorbereid. Als gevolg van gewijzigd beleid bij de provincie, die de rode contouren heeft losgelaten en de gemeente die haar koers heeft vastgelegd in de Eilandvisie, was het hoofdstuk met betrekking tot Wonen van de Regionale Structuurvisie uit 2010 niet actueel meer. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten dit hoofdstuk te actualiseren. Lees hieronder verder.

Op Rijksniveau wordt gewerkt aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet; deze gedeeltelijke actualisering van de structuurvisie is daarom een overgangsdocument. Voor 2019 gaat gestart worden met het opstellen van een integrale omgevingsvisie voor alle beleidsaspecten die over de fysieke leefomgeving gaan.

Ter inzage

Het college heeft besloten dit ontwerp voor de partiële herziening van de Regionale structuurvisie vrij te geven voor inspraak. Dit op basis van de Algemene wet bestuursrecht en de gemeentelijke Inspraakverordening. Deze aankondiging is ook een kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening.

De herziening betreft de gewijzigde onderdelen.

  • Hoofdstuk 6 uit deel A is geheel gewijzigd.
  • Bijlage 1 met de contourkaarten is uit deel A van de visie gehaald.
  • In deel B is het hoofdstuk over Wonen in zijn geheel komen te vervallen.
  • In de overige delen van de visie zijn geen aanpassingen gedaan anders dan het weghalen van enkele verwijzingen naar tekstpassages die betrekking hadden op het oude hoofdstuk over wonen en op de rode contouren.

De RSV is al eerder (in 2014) gedeeltelijk herzien, namelijk ten aanzien van het aspect windenergie. Deze ‘Partiële herziening structuurvisie, windenergie’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 19 juni 2014) blijft ook na voorliggende actualisatie van de structuurvisie ten aanzien van het aspect wonen van kracht. De huidige actualisatie ten aanzien van het aspect wonen heeft geen inhoudelijke consequenties ten aanzien van het beleid ten aanzien van windenergie, zoals dat in de ‘Partiële herziening structuurvisie, windenergie’ is vastgelegd.

De ‘Partiële herziening structuurvisie, windenergie’ (met idn-code NL.IMRO.1924.windvisie2014-SV40 en digitale ondergrond o_NL.lMRO.1924.windvisie2014-SV40) met bijbehorende kaart is als los beleidsdocument te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp van deze partiële herziening van de Regionale Structuurvisie ligt voor een termijn van 6 weken ter inzage (tot en met 4 juli 2017). U kunt deze inzien in de centrale hal van het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45, Middelharnis. U kunt het ontwerp ook digitaal bekijken op de gemeentelijke website en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Tot en met 4 juli 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerp van deze partiële herziening van de Regionale Structuurvisie kenbaar maken aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer ( Z-16-67532) te vermelden.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw P. Dirks van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van de herziening van de structuurvisie.

Let op: uw zienswijze kan alleen betrekking hebben op de gewijzigde onderdelen uit de herziening van de structuurvisie. De vaststelling van de herziening van de structuurvisie zal ook alleen betrekking hebben op de gewijzigde onderdelen.

Vervolgprocedure

De gemeenteraad beslist over de vaststelling van de herziening van de structuurvisie. Uw zienswijze kan aanleiding zijn om de ontwerp-structuurvisie aan te passen. Wij informeren u te zijner tijd over ons antwoord op uw zienswijze. Tegen het besluit om de structuurvisie vast te stellen kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld (artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht).