Middelharnis - Tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2017 waren er geen insprekers en is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen. Wel vond er op verzoek van de heer Eijkenduijn (PvdA) een interpellatie plaats over het onderzoek naar windturbines langs de N59. Er waren geen onderwerpen geagendeerd in de beeldvormende fase. Lees hieronder verder.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase is allereerst gesproken over de kadernota 2018. Hierbij gaven alle fracties hun algemene beschouwingen en werden er acht moties ingediend:

  • · Motie 1 PvdA inzake de Wet Normering Topinkomens;
  • · Motie 2 PvdA inzake een Sociaal Cultureel Fonds
  • · Motie 3 PvdA inzake Samenwerkingsscholen;
  • · Motie 4 ChristenUnie inzake het ontwikkelen van Erfgoedbeleid;
  • · Motie 5 ChristenUnie inzake schoonste gemeente van Nederland;
  • · Motie 6 CDA en SGP inzake de Huishoudelijke Hulp Toelage;
  • · Motie 7 VKGO inzake cultuurhistorisch landschap;
  • · Motie 8 VKGO inzake het naleven van statuten door verenigingen, stichtingen en instellingen. Om de moties te raadplegen kunt u het overzicht van moties op website bekijken.

Na de beraadslaging werd de Kadernota 2018 direct in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Vervolgens werden de moties in stemming gebracht. Motie 4 werd overgenomen door het college en niet in stemming gebracht, motie 5 werd ingetrokken, motie 6 werd bij meerderheid aangenomen, motie 7 werd aangehouden en de overige moties werden bij meerderheid verworpen.

In de oordeelsvormende fase is verder gesproken over de aanpak Verbeteringen JOT en Gezinsregisseurs en de Vorming van het Team Jeugd en Gezin. Mevrouw Both-Verhoeven (CDA) en de heer Van der Boom (SGP) dienden hierbij elk afzonderlijk een mondeling amendement in op de concept-reactie van de gemeenteraad aan de inspecties. Na de beraadslaging kon de raad instemmen met het versturen van de concept-reactie met verwerking van beide amendementen. Over de aanpak Verbeteringen JOT en Gezinsregisseurs werd nog geen besluit genomen. Daarover wil de raad later nog spreken. Over de financiële consequenties met betrekking tot de Vorming van het Team Jeugd en Gezin is wel reeds een besluit genomen. Daarmee kon de raad unaniem instemmen. Over de uitwerking van het Verkeerscirculatieplan Ouddorp II is vanwege de tijd niet meer gesproken. Dit onderwerp zal een volgende vergadering terugkomen.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase kon de raad unaniem instemmen met de sanering van de Halsweg 1-3 in de windopgave locatie Noordrand, de eerste begrotingswijziging 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de begroting 2018 van de VRR, de begroting 2018 van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) en het ontslag en de benoeming van de voorzitter en twee leden van de Auditcommissie. De heer Van Noordt Wieringa (VVD) en de heer Kievit (ChristenUnie) werden benoemd als nieuwe leden van de Auditcommissie en de heer Van der Boom (SGP) werd benoemd tot nieuwe voorzitter.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via de website van de gemeente.