10 juli 2022, Regio - Cultuur, erfgoed en toerisme zijn provinciale taken. Toch beslist de provincie Zuid-Holland ieder jaar opnieuw over subsidies op deze gebieden. "Dat levert onzekerheid op voor instellingen en organisaties. Op initiatief van een ruimte meerderheid in Provinciale Staten wordt er voortaan structureel geld voor gereserveerd." Het is een langgekoesterde wens van een groot aantal partijen in Provinciale Staten dat Zuid-Holland voor deze taken structureel geld vrijmaakt in de begroting. In vergelijking met andere provincies doet Zuid-Holland nu nog relatief weinig aan cultuur, erfgoed en toerisme. Lees meer >>

Vervolg

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen om de structurele budgetten te garanderen voor 2024 tot en met 2027. Het college van Gedeputeerde Staten heeft meteen toegezegd dit ook te regelen bij de begroting voor 2023.

Quotes van de verschillende initiatiefnemers:

VVD-Statenlid Rense Weide: "Met de aangenomen motie en de toezegging van het college worden cultuur, erfgoed en toerisme stevig structureel verankerd in de provincie. Cultuur is van belang voor onze ontwikkeling. Dat heeft een positief effect op de economie en op onze samenleving. Waardering voor cultuur begint met kennis ervan."

Arjan Witte (CU & SGP): “Erfgoed verbindt de maatschappij, De erfgoedlijnen en het molenbeleid zijn daarvan prachtige uitingen om erfgoed te beleven en te behouden.De provincie moet haar structurele cultuur- en erfgoedbeleid ook structureel financieren.”

Ariëtte Kasbergen (GroenLinks): “Wij maken ons al een aantal jaren sterk voor structureel budget voor cultuur en erfgoed. We zijn echt blij dat dit nu opgepakt wordt. Het maakt mogelijk dat we er nu zeker van kunnen zijn dat cultuur voor alle inwoners van onze provincie binnen bereik blijft. En dat ons mooie erfgoed beschermd wordt en voor publiek toegankelijk blijft.”

Jeroen Heuvelink (D66): “Cultuur draagt bij aan het creëren van gelijke kansen voor onze kinderen, en cultureel erfgoed maakt ons verleden ook voor hen beleefbaar. Wij zijn blij dat de provincie nu de handschoen oppakt en structureel werk gaat maken van provinciaal cultuurbeleid.”

Paulien van der Hoeven (PvdA): "Cultuur is belangrijk, cultuur is om van te genieten, om je te ontplooien, het vertelt wie we zijn. Het is van belang dat de provincie hierin een betrouwbare partner is."

Michel Rogier (CDA): “Voor het CDA is het van belang dat er goed zorg gedragen wordt voor onze molens, historische gebouwen en landschappen. Door geo-politieke ontwikkelingen staat de komende begroting van Zuid-Holland ernstig onder druk. Juist daarom moet er duidelijk komen voor de langere termijn.”

Tekst VVD-Statenfractie Zuid-Holland