[video] Middelharnis-Sommelsdijk - De Hersteld Hervormde gemeente Middelharnis/Sommelsdijk moet, net als vele anderen, creatief omgaan met 'ontmoeting'. "Een aantal gemeenteleden zijn op het spontane idee gekomen, een 'bezinningsuur' voor u samen te stellen in de vorm van (solo)zang, declamatie en piano- en orgelspel. Ze hebben dit opgenomen nog voordat de lockdown inging. Het doel is om samen Kerstfeest te kunnen beleven en onze Zaligmaker te loven en prijzen in tijden dat we niet fysiek samen kunnen komen. We wensen u een goed luisteruurtje toe en gezegende Kerstdagen!" De video ging donderdagavond 24 december om 20:00 uur in première. Bekijk 'm hieronder en lees het programma, met (solo)zang, declamatie, koor en gedicht.

Programma Kerst-bezinningsuur HHG Middelharnis/Sommelsdijk:

 • Declamatie ‘O Wortel van Jesse’
 • Koor - Es ist ein Ros entsprungen vers 1, 2 en 3 - Michaël Preatorius (Vertaling: Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, zoals er was gesproken door der profeten mond. En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien, in ’t midden van de nacht. Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad. Is door een maagd ontvangen, uit Gods verborgen raad. Maria was bereid, toen Gabriël haar groette in 't midden van de tijd. Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak, de winterkou verdragen als allerdorste tak.O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken in 't midden van de dood.)
 • Gedicht - ‘Eva’
 • Solo – O holy night M.G. Sinshack (Vertaling: O heilige nacht. De sterren schitteren. Het is de nacht van de Verlossers geboorte. Lang leefde de wereld in zonde en menselijke fouten. Tot Hij verscheen en de ziel zijn waarde voelde. Een golf van hoop, de lusteloze ziel verheugt zich. Daarginds breekt een nieuwe glorieuze morgen aan. Val op je knieën. Oh, luister naar de engelenstemmen. O Goddelijke nacht, oh nacht wanneer Christus werd geboren. In een dankbaar koor zingen wij mooie gezangen van vreugde. Laat alles in ons Zijn grote naam prijzen. Christus is de HEERE, laat iedereen in dankbare koren zingen.)
 • Declamatie – Jesaja 9:1 en 5
 • Koor - Candelight Carol – John Rutter (Vertaling: Hoe vang je de wind op het water? Hoe tel je alle sterren aan de hemel? Hoe kun je de liefde van een moeder meten? Of hoe kun je de eerste kreet van een baby opschrijven? Gloria! Gloria in excelsis deo. Engelen zingen; het Christuskind wordt geboren. Herders en wijze mannen zullen knielen en Hem aanbidden. Naties verkondigen Hem als hun Heer en hun Redder. Vind Hem in Bethlehem in een kribbe. Godheid vleesgeworden en hoop op redding.)
 • Gedicht – Het Lam en de herder – Nelleke Wander
 • Koor - Ich steh an deiner Krippen hier – J.S.Bach (Vertaling: Ik kniel aan uwe kribbe neer, O Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart, bij U geborgen wezen.)
 • Koor - Brich an, o schönesmorgenlicht - J.S Bach (Vertaling: Breek aan, o prachtig ochtendlicht en laat de hemel licht worden! O herders, schrik niet, want de engelen vertellen u dat dit zwakke knaapje onze troost en onze vreugde zal zijn, dat hij bovendien de satan zal bedwingen en ten slotte vrede zal brengen!)
 • Declamatie – Jesaja 60:1-3
 • Koor - Nunc dimittis – A.H. Brewer (Vertaling: De lofzang van Simeon Nu laat u, HEERE, uw dienaar heengaan in vrede, zoals u heeft beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt heeft ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.)
 • Gedicht – En juist toen alle mensen zwegen – Jelly Verwaal
 • Solo - O come o come Emmanuel vers 1 en 2 (Vertaling: O kom, O kom, Emmanuel. En losgeld van gevangen Israël. Dat rouwt in eenzame ballingschap hier. Totdat de Zoon van God verschijnen zal. O kom, Gij Wijsheid van boven. En om alle dingen, ver en nabij. Ons het pad van kennis te tonen. En leer ons in dit pad te gaan.)
 • Declamatie – Joh. 3:16 en 17
 • Koor - Qui tollis peccata mundi – Antonio Vivaldi (Vertaling: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.)
 • Declamatie – Joh 8:12
 • Koor -The Lord bless you and keep you - John Rutter (Vertaling: De Heere zal u behoeden. Zijn aangezicht zal in zegen stralen van genade, ook voor u. De Heere verheft de glans van Zijn aangezicht in vrede. En geeft u vrede. Amen.)
 • Declamatie – Openb. 21:1, 2, 23 en 24
 • Orgel solo Nun Komm der Heiden Heiland J.S. Bach (Vertaling:
 • Kom nu, Verlosser van de volkeren, erkend als Kind van de maagd, over wie de hele wereld zich verwondert, dat God Hem zo’n geboorte heeft bereid.)
 • Koor - Gloria - Antonio Vivaldi (Vertaling: Ere zij God in de hoge.)
 • Declamatie - ‘Koning van de volkeren’ en Kerstgroet