[video] December 2023, Goeree-Overflakkee - Op de redactie kwam jaren geleden een ingezonden brief binnen met één wens; een laatste Kerstwens. De schrijver sprak de hoop uit dat deze brief ieder jaar met Kerst opnieuw geplaatst kon worden "..om de liefde van Kerst door te geven, want met Kerst is er een hele sterke behoefte aan een ‘wereld van vrede'". De redactie van iGO komt de schrijver hier op Kerstavond, juist in deze bijzonder rumoerige tijd, graag in tegemoet. Lees hieronder 'Kerstfeest vieren zonder de Gastheer, geeft je geen echte vrede op aarde'. En bekijk de video hieronder.

Kerstfeest vieren zonder de Gastheer geeft geen echte vrede

"Kerstfeest of Kerstmis is het meest bekende en meest gevierde feest ter wereld. Christenen en niet-christenen besteden er veel aandacht aan. Met Kerst is er een hele sterke behoefte aan een ‘wereld van vrede’. In oorlogsgebieden wordt rondom Kerstfeest soms besloten tot een niet-aanvalsverdrag. Kerstfeest is ook een tijd van bezinning. Families komen bij elkaar. Kerst staat centraal in het donkere winterseizoen, daarom is het een feest met veel versiering en verlichting.

Het Kerstfeest in onze dagen is in de eerste plaats een Christelijk feest. Christenen gedenken de geboorte van Jezus Christus. Veel niet-christenen weten dit ook. Maar er zijn genoeg mensen die niet of niet precies weten wat de grote betekenis van Jezus’ geboorte is.

Kerstfeest staat niet op zichzelf, het is verbonden met de gedenk-(en vrije) dagen van Goede Vrijdag en Pasen. Zonder te weten wat Goede Vrijdag en Pasen inhouden, kan Kerstfeest niet worden begrepen. Het ‘Christelijke’ Kerstfeest staat centraal in de hele wereldgeschiedenis. De geboorte van Jezus Christus is de start van de uitvoering van Gods reddingsplan. Eeuwenlang is door God naar dat moment toegewerkt (in de Bijbel lees je dit in het hele eerste deel, het Oude Testament) en door alle gelovigen in die tijd, naar dat moment toegeleefd. Jezus' geboorte (het begin van het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe-Testament) wordt gevierd met Kerstfeest.

Voor veel mensen die leefden in de tijd voor Christus, kwam de geboorte van Jezus als een verrassing. Anderen hebben het toen niet beseft of geloofd. Veel mensen in die tijd kenden Gods reddingsplan niet of dachten dat het nog een hele poos zou duren (Sommige Joden denken dat nog). Weer anderen hadden de moed opgegeven of leefden zonder God in hun gedachten. Maar wat God beloofde, deed Hij. Ook al gingen daar honderden jaren overheen. Vanaf het begin van de wereldgeschiedenis heeft God redding beloofd aan de mensen, die door hun (val in) zonde. de wereld in het ongeluk hadden gestort. En de mens is niet veranderd, kijk wat we ervan maken. Er is geen mens zonder fouten en we leven door genade.

De geboorte van Jezus en veel dingen daaromheen waren heel bijzonder. Een belangrijk punt is dat Jezus niet door een mens werd verwekt, maar door God Zelf. In Lucas 1 wordt verhaald dat de engel Gabriël aan Maria (een maagd, dit juist om het wonder groter te maken) verscheen en tegen haar zei: “Luister, je zult zwanger worden en een Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij Koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.” Maria, ze was nog een jonge vrouw, vroeg aan de engel: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb nog nooit gemeenschap met een man gehad.” De engel antwoordde haar dat de Heilige Geest ‘over’ haar zou komen en de kracht van de Allerhoogste haar als een schaduw zou bedekken. “Daarom, zei die engel, zal het Kind dat uit jou geboren wordt, heilig zijn en de Zoon van God”. Jezus was niet zomaar een mens, maar de Zoon van God. Een gewoon mens zou namelijk nooit de redder van de wereld kunnen zijn, want we hebben net gezegd dat alle mensen fouten maken. God maakt geen fouten en voorziet in alles. Dit is één van de cruciale punten in het christelijke evangelie.

De namen “Jezus” en “Christus” verklaren wat dat betreft veel. In het Bijbelboek Matteüs (1 vers 21) zegt de engel tegen Jozef, de aardse “vader” van Jezus: Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. In het Bijbelboek Johannes (1 vers 41) staat: Vlak daarna kwam hij (Andreas) zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden.

“Messias” is een Hebreeuws woord, dat in het Grieks “Christus” betekent en in het Nederlands “gezalfde”. Op veel plaatsen in de Bijbel staat dat Christus door God gezalfd is voor Zijn reddingswerk op aarde (zie bijvoorbeeld de profetie in het Bijbelboek Jesaja (61 vers 1). De naam Jezus geeft aan wat Hij op aarde kwam doen en de naam Christus geeft aan dat Hij dat namens God, de Vader kwam doen.

Jezus kwam om Koning te zijn, maar dat leek er niet echt op. Alleen al de omstandigheden waaronder Hij werd geboren! Maria bracht de Zoon van God in een stal ter wereld. “Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen nergens plaats was”. Dat Jezus, als Zoon van God in een voederbak lag, was niet het gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden. Er was geen plaats voor hen in het nachtverblijf staat er in de Bijbel, wat ten diepste betekende: er was geen plaats voor Hem in deze wereld. Toch liep het precies zoals God had gewild. De voederbak was namelijk ook een signaal aan de wereld dat Jezus gekomen was om de minste te zijn. Hij kwam juist om in liefde veracht en vernederd en zelfs uiteindelijk gedood te worden. Hij kwam om de straf van God over de mensheid te dragen. Wat wij als mensen, met alle fouten die we maken, verdiend hadden kreeg Hij als God en mens tegelijk, over Zich heen. Want Kerst kreeg een vervolg op Goede Vrijdag (de dag dat Jezus gekruisigd werd) en op het Paasfeest (toen Hij de dood overwon en opstond uit Zijn graf).

Kerst brengt nieuwe hoop voor iedereen, toen, maar ook nu!
Jezus kwam in deze wereld om het weer goed te maken tussen God en ons. Hij droeg onze straf en stilde daarmee Gods toorn over de zonden. God houdt van Zijn schepsels (daarom zijn we met zoveel) en heeft ze lief. Liefde laat de ander vrij om te kiezen en de mens maakt doorgaans niet enkel goede keuzes, maar maakt ook fouten (de Bijbel noemt dit zonde). Ook de zonde/fouten die wij nu dagelijks nog maken zie God en geeft Hem verdriet. Maar Hij geeft de mens ook gelijk, in Zijn Zoon Jezus, een oplossing. Jezus stierf destijds aan het kruis om ieder mens, ook ons, het echte eeuwige Leven, zonder vergelding voor je fouten, in vrede met God te kunnen geven. Jezus is onze enige hoop, ook in bange dagen waarin (niet alleen maar gesproken wordt over) oorlogen, vluchtelingen, aardbevingen en ander natuurgeweld, waar we steeds meer mee te maken zullen krijgen (want de mens, zonder vrede met God, kiest voor zichzelf).

Geloof je dit en wil je echte vrede en rust voor het eeuwige leven? Vraag God om vergeving door het offer van Zijn Zoon en geef je leven in Gods handen (regie). Jezus is en blijft dan in je en dat begint al in je leven hier op aarde, Dé Enige houvast, ook in de donkere dagen van Kerst.

Jezus is de Enige die je echte vrede kan én wil geven. Een vrede waarmee je je leven nu in vrede kan leven, maar ook een leven waardoor je in vrede kan sterven. En ook te allen tijde bereid bent om te sterven, want wie weet hoe oud hij/zij wordt in deze roerige tijd vol onverwachte gebeurtenissen. Maar ook als je kijkt naar het aantal verkeersongelukken op ons eiland… ook veel jonge mensen sterven!

Het antwoord voor jou en mij is Jezus! Hij geeft een vrede die je gaat ervaren als je jouw leven in Zijn hand legt. Als je je afhankelijk maakt van Zijn wil in je leven. Hij weet heel goed wat goed voor jou is, Hij gaf zelfs Zijn leven om jou te redden. Hij weet het zelfs beter! Als je dát inziet en gelooft, dan is er alle reden om je huis met Kerst te versieren, maar vier dan dit prachtige feest niet zonder de Gastheer Zelf!"

Mocht u vragen hebben, vraag dan een Bijbel aan en vraag of God Zijn eigen Woorden uit- en in je hart legt en je zult het geheim van Kerst gaan begrijpen en een blijvende vrede in je hart hebben liggen.

Of bezoek één van de (Kerst-)diensten van de kerken op ons eiland.

Lees HIER het verhaal over de geboorte van Jezus, zoals (het Bijbelboek) Matteüs dat vertelt. De filmpjes bij deze serie zijn te downloaden via deze link.