31 juli 2020, Sommelsdijk - Een actuele vervolg-column van Lucas Hartong. Hartong is columnist voor iGO.nl. Hij heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. Hartong is getrouwd, heeft twee, inmiddels volwassen, kinderen en zijn hobby's zijn naast het schrijven van de nieuwe columns: fietsen en raften. Lucas: "Zagen we in de afgelopen column wat een ramp windmolens voor de vogelpopulatie zijn, vandaag ga ik nader in op de beleidsmatige kant van deze zaak. Het aantal windmolenparken in Nederland neemt nog steeds toe..." Lees hieronder de hele column 'Natura2000 mehoela'.

Natura2000 mehoela

"Zagen we in de afgelopen column wat een ramp windmolens voor de vogelpopulatie zijn, vandaag ga ik nader in op de beleidsmatige kant van deze zaak. Het aantal windmolenparken in Nederland neemt nog steeds toe. Hoewel de steeds groter en hoger wordende windparken dus een gevaar zijn wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar sterfte onder de vogels. Data zijn moeilijk te verkrijgen, omdat gedurende een langere periode uitgebreid veldwerk noodzakelijk is en dat is duur. Overheden zijn hier eigenlijk ook niet in geïnteresseerd, omdat grote financiële en politieke belangen op het spel staan bij de aanleg van de windmolenparken en de druk van projectontwikkelaars groot is.

Mede vanwege al deze redenen heeft de overheid bepaald dat in bepaalde gebieden geen windmolens mogen worden geplaatst of slechts onder zeer stricte voorwaarden. Dat zijn onder andere de door de EU aangewezen Natura2000 gebieden, waarbij de regels gelden van de EU Birds and Habitats Directives. (*) Zelfs de Vogelbescherming vermeldt deze specifieke gebieden op haar website: “Het gaat daarbij onder andere om locaties op belangrijke migratieroutes, Natura 2000-gebieden, weidevogelgebieden en alle andere belangrijke vogelgebieden.” (**) Nu wil het geval dat Goeree-Overflakkee bijna geheel omgeven is door die aangewezen Natura2000 gebieden, te weten: Haringvliet, Krammer-Volkerak en Grevelingen.

De Nederlandse overheid is ook duidelijk in haar opstelling: “Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken.” (***) De conclusie luidt dan ook: “Voor een windpark in of nabij Natura 2000-gebieden moet altijd worden onderzocht of er een significant effect is op het gebied. Windturbines kunnen ook in Natura 2000-gebieden geplaatst worden als er een groot openbaar belang speelt en geen alternatieve oplossingen aanwezig zijn, ook al heeft dit effecten voor het Natura 2000-gebied.” Aanleg van een windmolenpark is dus mogelijk, mits. En dat ‘mits’ is verwoord in de Natuurbeschermingswet van 1998. Wat zegt die?

“Wanneer een activiteit zoals een windpark een negatief effect kan hebben op de bescherming van Natura 2000-gebieden en beschermde plant- en diersoorten, dan is de projectontwikkelaar verplicht een passende beoordeling op te stellen die de effecten in kaart brengt en maatregelen te treffen die de effecten op de natuur beperken of wegnemen. Op basis van de passende beoordeling en de getroffen maatregelen beslist het bevoegd gezag of de benodigde vergunning op grond van de natuurbeschermingswet of de flora- en faunawet ontheffing kan worden verleend.” (****) Ronduit verbijsterend om te constateren is dat de aanvrager van windpark Blaakweg (Deltawind-Eneco) in haar Aanvraag Omgevingsvergunning van 24 februari 2017 stelt: “In overleg met de provincie Zuid Holland is geconcludeerd dat een vergunning op basis van artikel 19 van de Natuurbeschermingswet 1998 niet nodig is.” (*****) Was de gemeente hiervan op de hoogte?

Er is altijd een ‘passende beoordeling’ nodig om te bepalen of in de omgeving van een Natura2000 gebied een windmolenpark gebouwd mag worden. Bij windparken die groter zijn dan 15 MW of met minimaal tien turbines is een zogenaamde MER (Milieu Effect Rapportage) altijd verplicht en tot 15 MW of met minimaal drie windturbines geldt de zogenaamde vergewisplicht,die bepaalt of er toch aanleiding is een MER te laten opstellen. Als blijkt dat aantasting van de Natura2000 gebieden niet valt uit te sluiten dan volgt de zogenaamde ADC-toets: zijn er Alternatieven mogelijk met minder schadelijke gevolgen, zijn er Dwingende redenen waarom het project moet doorgaan en zo ja, moet Compensatie plaatsvinden?

Ik heb de gemeente gevraagd of het bovenstaande voor een aantal windparken op ons eiland heeft plaats gevonden. Het wachten is op antwoord."

Lucas Hartong.

(*) Ec.europa.eu

(**) Assets.vogelbescherming.nl

(***) Rvo.nl

(****) Commissiemer.nl/(pdf)

(*****) Commissiemer.nl (pdf)