Regio - Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) maakt zich ernstige zorgen over de recente ontwikkelingen in de Nederlandse visserijsector. Een tweetal handhavingsverzoeken van (natuur-)organisaties met desastreuze gevolgen voor de visserijsector vormen de aanleiding voor deze zorgen; natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte en handhavingsverzoek garnalenvisserij Waddenzee en Noordzeekustzone. Lees meer >>

Vervolg

Het Bestuurlijk Platform Visserij bestaat uit zeventien gemeenten en zes provincies die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat visserij een belangrijke economische en culturele factor binnen hun gemeente- of provinciegrens vormt. Het BPV roept betrokken partijen op zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg te gaan. Het beëindigen van de kleinschalige garnalenvisserij heeft enorme gevolgen voor de gehele Nederlandse visserijketen, de nog bestaande visserijgemeenschappen én de voedselvoorziening. “Een dergelijk zwaarwegend besluit dient gestoeld te zijn opgedragen wetenschappelijk onderzoek. Daar is op dit moment geen sprake van. Ik pleit ervoor een brede onderzoekscommissie in te stellen die op basis van uitgebreid en gedegen wetenschappelijk onderzoek de mogelijke effecten van garnalenvisserij in Natura2000-gebieden spoedig in beeld brengt. Op basis daarvan kunnen partijen bezien of en hoe verduurzaming van de visserij wenselijk en mogelijk is en kan de overheid een op breed wetenschappelijk onderzoek gebaseerd besluit nemen”, zegt Jo-Annes de Bat, voorzitter BPV en gedeputeerde Visserij in de Provincie Zeeland.

Tweede Maasvlakte

Op 15 november 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een zaak die is aangespannen door zeven natuurorganisaties in een zaak betreffende natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte door Havenbedrijf Rotterdam. In reactie op de uitspraak van de Rechtbank heeft de minister voor Natuur en Stikstof op 27 december 2022 besloten geen nieuwe vergunningen voor de garnalen-, ensis- en spisulavisserij in de Voordelta te verlenen. Een besluit dat ongetwijfeld tot zienswijzen en juridische procedures zal leiden.

Garnalenvisserij

Daarnaast is op verzoek van Rijkswaterstaat, vooruitlopend op de evaluatie van het Natura2000 Beheerplan Waddenzee die eind april 2023 wordt verwacht, door de natuurorganisaties een separate notitie opgesteld over de effecten van de garnalenvisserij in de Waddenzee. In deze notitie wordt de conclusie getrokken dat ‘… significant negatieve effecten als gevolg van de garnalenvisserij niet uitgesloten zijn’.

Deze conclusie staat haaks op de conclusie die ecologisch adviesbureau Agonus Fishery trekt in de Passende beoordeling die ten grondslag ligt aan de vergunningaanvraag. De Nederlandse Vissersbond heeft namens de gezamenlijke producentenorganisaties in de visserij een nieuwe vergunning voor de garnalenvisserij in Natura2000-gebieden aangevraagd. De notitie van de natuurorganisaties vormt voor 15 (natuur-)organisaties echter wel een reden om het gedoogbesluit dat de Minister van Natuur en Stikstof voor de garnalenvisserij had genomen, ter discussie te stellen en een handhavingsverzoek in te dienen.

Overleg

Juist vanwege die tegengestelde wetenschappelijke uitkomsten dringt het BPV erop aan een breed samengestelde onderzoekscommissie in te stellen.

Tekst: Bestuurlijk Platform Visserij (BPV), waar gemeente Goeree-Overflakkee onderdeel vanuit maakt.