29 augustus 2023, Middelharnis - De gemeente Goeree-Overflakkee is voornemens om aan de Provincie Zuid-Holland een perceel grond te verkopenvan ca. 1 hectare groot, kadastraal bekend al 'gemeente Middelharnis E338 (gedeeltelijk)'. Dit ten behoeve van noodzakelijke boscompensatie vanwege de Wet Natuurbescherming. Het perceel is gelegen aan de rand van het natuurgebied “de Vliegers”. Lees meer >>

Vervolg

De verbeteringen die aan de Provinciale Weg N215 zullen worden aangebracht brengen met zich mee dat er op een aantal locaties bomen worden gekapt. De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat dit op een andere locatie moet worden gecompenseerd door de aanplant van bomen. Door de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee is gezocht naar een geschikte locatie. Uit dit onderzoek is gebleken dat de locatie naast natuurgebied “de Vliegers” daar het meest geschikt voor is.

De verbeteringen aan de N215 zijn zeer noodzakelijk voor de doorstroming van verkeer en de verkeersveiligheid. Deze verbeteringen kunnen alleen worden gerealiseerd als de te kappen bomen op een andere, geschikte locatie worden gecompenseerd. De gemeente Goeree-Overflakkee is van mening dat deze bomencompensatie een objectief, toetsbaar en redelijk criterium oplevert op basis waarvan gesteld kan worden dat de Provincie Zuid-Holland de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor aankoop van het perceel.

Reacties

Indien u bezwaren heeft tegen de hierboven bedoelde door de gemeente voorgenomen verkoop dan dient u dit binnen 20 (twintig) kalenderdagen (vervaltermijn) na publicatie van deze aankondiging [op 28 augustus 2023, in het Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee] kenbaar te maken aan de vastgoedorganisatie van de gemeente via een e-mail aan dit adres: vastgoed@goeree-overflakkee.nl. Na het verstrijken van de termijn van 20 kalenderdagen is het niet meer mogelijk om bezwaren in te dienen.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de heer F. Hoekstra, beleidsadviseur Vastgoed, via het algemene telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Vervolg

Als er binnen de gestelde termijn geen bezwaren worden ontvangen dan zal het perceel aan de Provincie Zuid-Holland worden geleverd.

Bron Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee