Middelharnis - Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee adviseert het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee en is blij met uw en jouw inbreng. "Iedereen is dan ook van harte welkom op 14 februari 2023 bij de openbare vergadering van de adviesraadop ons eiland." Lees hieronder de agenda >>

Vervolg

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee
Datum: dinsdag 14 februari 2023
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Rondeel, Dwarsweg, Middelharnis

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Gastspreekster mevrouw C. Groen; beleidsmedewerker WMO
5. Post
6. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 13-12-2022
7. Verslag DB d.d. 24-01-2023
8. Verslag TO d.d. 30-01-2023
9. Vergaderrooster 2023
10. Monitorings- en planningsdocument
11. Financiën door de penningmeester
12. Ongevraagd advies Sportakkoord
13. Buddy nieuwe leden
14. Herindeling leden werkgroepen
15. Profielschets leden ASDGO
16. Omgaan met drive en Workspace
17. Domeintafels “Wonen, Zorg en Welzijn”
18. Besluitvormingssessie 19 december
19. Vanuit de werkgroepen
20. Jaarplan 2023 vaststellen
21. Jaarverslag 2022 vaststellen
22. Rondvraag
23. Sluiting open gedeelte
Besloten gedeelte:
1. Communicatie, deel 2
2. Verslag concretiseringssessie werkgroep 2 februari 23
3. Inhoudelijke discussie WMO; wie schrijft het advies.
4. Sluiting