25 januari 2021, Regio - "Komen er nieuwe bomen langs de Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge? Nog steeds kan die vraag niet met volmondig “ja” beantwoord worden." In de zomer van 2019 kapte het waterschap Hollandse Delta 120 bomen langs de dijk nadat er een aantal zwaar beschadigd waren door een storm. Na veel discussies nam de Verenigde Vergadering in juli 2020 een motie aan waarin opdracht werd gegeven tot herplant en herstel van deze vliegroute voor vleermuizen. "Hoe staat het daar mee?" Water Natuurlijk stelde schriftelijke vragen... lees hieronder meer.

Schriftelijke vragen

Water Natuurlijk stelde schriftelijke vragen over de uitvoering van de motie. We willen graag weten wat de stand van zaken is en dat geldt ook voor omwonenden. Het antwoord van het college van dijkgraaf en heemraden wekt verbazing en roept twijfels op over de nieuwe aanplant.

Kennelijk is het college nog steeds niet overtuigd van het belang van de gekapte bomenrij voor vleermuizen. Of de motie wordt uitgevoerd is ook nog een open vraag. Er is een vergunning nodig voor de aanplant en er komt een nieuw voorstel voor de Verenigde Vergadering waarin de voorwaarden en financiële consequenties naar voren komen. Nog veel bureaucratische drempels dus. In september 2021 zou er eventueel geplant kunnen worden.

Schril contrast

Er is een enorm contrast tussen het besluit om te kappen en het besluit om te planten. Het eerste bericht na de storm in juli 2019 was dat het waterschap zoveel mogelijk bomen zou sparen. Enkele tientallen waren er beschadigd. Een goeie week later was alles gekapt. Bliksemsnel geregeld. Geen besluit van de Verenigde Vergadering, geen vergunning, geen behoorlijk onderzoek naar het voorkomen van beschermde vleermuizen. Kennelijk niet nodig allemaal. Grote slagvaardigheid.

Nieuwe aanplant is een heel ander verhaal. Herhaalde schriftelijke vragen van Water Natuurlijk. Een verworpen motie omdat de Verenigde Vergadering onvolledig werd geïnformeerd en uiteindelijk na een jaar een aangenomen motie waarin het hoogste orgaan van het waterschap opdracht geeft tot herplant. Gelopen race? Nee dus.

Als de motie al wordt uitgevoerd, het college laat die vraag nog open, duurt dat nog meer dan een jaar. Er is overleg nodig tussen verschillende afdelingen van het waterschap, onderzoek moet worden gedaan, een vergunningstraject, een nieuw voorstel voor de Verenigde Vergadering met de financiële consequenties. Kortom het contrast tussen kappen en planten kan niet groter zijn.

Vleermuizen

Herstel van de vliegroute voor vleermuizen stelt de aangenomen motie. Uit het antwoord op de schriftelijke vragen komt naar voren dat het waterschap nog steeds niet overtuigd is van het belang van de gekapte rij populieren voor vleermuizen. Met de kap is de vliegroute, het foerageer gebied, het paargebied en de mogelijkheid om te overwinteren vernietigd. Dat is ernstig want het gaat om bedreigde en wettelijk beschermde diersoorten.

Het voorkomen van vleermuizen is onomstotelijk vastgesteld. Bewoners zagen ze altijd vliegen, een onderzoeker toonde ze aan met detectie apparatuur, een onderzoeksrapport spreekt van 5 verschillende soorten vleermuizen, het bestemmingsplan voor te plaatsen windmolens maakt er melding van en dat geldt ook voor het Provinciaal blad van april 2019. Het bewijsmateriaal is helder, maar het waterschap is niet overtuigd. Heel bijzonder.

Komen er nieuwe bomen?

We kunnen er niet gerust op zijn. Uit het antwoord op de vragen van Water Natuurlijk spreekt nog geen al te groot enthousiasme voor nieuwe aanplant. Dat is jammer want het belang van bomen en biodiversiteit is groot. Water Natuurlijk blijft waar mogelijk een stimulerende rol spelen.

Tekst Joost Kievit, voor Hollandse delta waternatuurlijk.nl.