Sommelsdijk - Het gaat er met de maatregelen rondom het corona-virus anders aan toe, ook bij de Rehobothkerk (naast het politiebureau) te Sommelsdijk. De Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis/Sommelsdijk viert de zondagen online, evenals de Stille Week voor Pasen. De kerk heeft diverse online verbindingen beschikbaar en een eigen YouTube-kanaal om mee te kijken. Hieronder leest u het schema voor de bezinningsavonden in de Stille Week, om deze thuis mee te beleven: "We heten u hartelijk welkom."

Schema bezinningsavonden Stille Week, aanvang 20:00 uur

MAANDAGAVOND

Orgel Rik Melissant; Orgel Psalm 22:1, voorspel, koraal (meezingen gemeente thuis), naspel Psalm 68:10 /Opening Ouderling Dirk van Dam, kort welkom, Schriftlezing Mattheus 27:45 t/m 50 / Muzikaal intermezzo Mirthe Mackloet, harp (compilatie ‘Leer mij o Heer’ Uw lijden’ en Psalm 116) / Meditatie Ds. A. Kos, thema: Verlaten / Gedicht Gerian Kwakernaak / Sluiting Dankgebed ds. A. Kos, daarna afsluitende opmerking en aankondiging slotlied / Orgel Bundel 1938, gezang 34: ‘Leer mij O Heer’ Uw lijden recht betrachten’, (2 coupletten om mee te zingen thuis).

WOENSDAGAVOND

Orgel Johan van Wijk; voorspel, koraal (meezingen gemeente thuis), naspel Psalm 16:5 / Gebed Ouderling Teun Bakker, kort welkom, Schriftlezing Joh. 19:17 t/m 37 / Marianne Jansen-Bakker, cello en Mattanja Bakker, piano ‘Jezus, leven van mijn leven’ / Meditatie Ds. P.C. Hoek, thema: Overwinning / Gedicht Femke Onderdelinden / Dankgebed ds. P.C. Hoek, daarna afsluitende opmerking en aankondiging slotlied / Voorspel ‘O hoofd vol bloed en wonden’ J.S. Bach, (2 coupletten om mee te zingen thuis).

ZATERDAGAVOND

Orgel Teun Bakker; voorspel, koraal (meezingen gemeente thuis), naspel / gebed Ouderling Martijn Goedegebuur, kort welkom, Schriftlezing Lukas 24:50 t/m 56, gebed / Jessica van den Houten, piano (compilatie ‘Nu valt de nacht’ en Openingskoor Mattheus Passion-J.S. Bach i.c.m. Psalm 22) / Meditatie Ds. A. Kos, thema: Stilte / Gedicht Ellen van Dijke / Dankgebed ds. A. Kos, daarna afsluitende opmerking en aankondiging slotlied / Bundel 1938, gezang 46: ‘Als ik in gedachten sta’ (3 coupletten om mee te zingen thuis).

Te zingen Psalmen/koralen:

MAANDAG

Psalm 22:1

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en red mij niet, terwijl ik zwoeg en strij’
en brullend klaag in d’ angsten die ik lij’
dus fel geslagen.
’t Zij ik, mijn God, bij dag moog’ bitter klagen,
Gij antwoord niet, ’t zij ik des nachts moog’ kermen,
ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
in mijn verdriet.

Bundel 1938, gezang 34

Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
O Liefde, Die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar woudt lijden!

Och, als ik Heer’, om mijne zonden beve,
dat dan Uw kruis mij weder ruste geve:
dat kruis zij dan mijn vreed ’en ruste tevens,
o God mijns levens!

WOENSDAG

Psalm 68:10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons ’t eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van de dood,
volkomen uitkomst geven.

Bundel 1938, gezang 183

O hoofd bedekt met wonden,
belaân met smaad en hoon,
O hoofd ten spot ombonden
met ene doornenkroon.
Eertijds gekroond met stralen
van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu druppels dalen:
‘k breng zeeg’nend U mijn groet!

Wanneer ik eens moet heengaan
ga Gij niet van mij heen.
Laat mij dan niet alleen gaan
niet in de dood alleen.
Wees in mijn laatste lijden,
mijn doodsangst, mij nabij.
O God, sta mij terzijde,
Die leed en stierf voor mij!

ZATERDAG

Psalm 16:5

Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd,
mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen,
ook zal mijn vlees, nu afgesloofd, ten spijt
des vijands in de grafkuil zeker wonen.
Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten,
Uw heil’ge zal van geen verderving weten.

Bundel 1938, gezang 46

Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha.
Als ik hoor wat Jezus sprak,
voor Zijn oog aan ’t kruishout brak.

Op Zijn kreet: ‘Het is volbracht’
antwoordt mijn aanbidding zacht:
‘Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing toen Gij stierf.’

Hoor ik hoe het laatst van al
Hij Zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.