29 juni 2022, Goeree-Overflakkee - Op de redactie kwam een tweede ingezonden brief binnen in navolging op de eerste brief met titel: Vraagtekens bij handelen gemeente Goeree-Overflakkee inzake verkoop gronden Eerste Bekading te Sommelsdijk. De briefschrijver zet ditmaal geen vraagtekens bij het handelen van de gemeente, maar zet er een paar uitroeptekens achter. De schrijver heeft naar eigen zeggen bewijs in handen dat gemeente aantoonbaar haar burgers misleidt en desinformatie verstrekt. Uiteraard past de redactie 'hoor en wederhoor' toe en is gemeente gevraagd om een reactie. Lees meer >>

Vervolg

De briefschrijver uitte in de eerste ingezonden brief zijn zorgen omtrent de rechtspositie en de rechtsbeschermingsmogelijkheden van boeren en burgers op ons prachtige eiland Goeree-Overflakkee. Ook het vertrouwen in de overheid is belangrijk.

De briefschrijver heeft na publicatie van zijn eerste ingezonden brief een reactie gehad van de SGP, de heer Herweijer, die graag meer wilde weten. De schrijver heeft echter gedacht dat het beter is om álle politieke partijen te informeren en doet dit middels een openbare, tweede ingezonden brief en hoopt zo breder de aandacht te krijgen.

Het vertrouwen in een overheid is ontzettend belangrijk. "Je moet ervan uit kunnen gaan dat men het beste met haar burgers voor heeft. Maar mijn vertrouwen is dusdanig geschaad, dat ik besloot weer op een openbare manier de aandacht te vragen. Dit niet alleen te vragen, maar ook de aandacht te vestigen op een aantal zaken waar we niet meer omheen kunnen met elkaar. Zaken die aantoonbaar zijn en de aandacht verdienen.

Op 5 april 2022 werd een bekendmaking 'Voornemen tot verkoop van grond Eerste Bekading' gedaan. Maar dit kán absoluut geen voornemen zijn, want de grond werd reeds eerder dat jaar, medio maart, verkocht.

Als de gemeente in haar reactie op de eerste ingezonden brief stelt dat de koop reeds is gesloten, onder de voorwaarde dat een onherroepelijk bestemmingsplan wordt verkregen, schiet men in eigen voet. Doordat de koop medio maart al is gesloten, kán er uiteraard geen sprake zijn van een 'voornemen tot verkoop', dat gepubliceerd werd op 5 april 2022. Hier wordt de burger misleid, met als gevolg dat de rechtsgang wordt gefrustreerd.

Op het moment dat gemeente schrijft dat men in maart verkoopt, maar een voornemen tot verkoop pas een maand later wordt gepubliceerd valt dit onder de categorie "belazeren". Waarom nadien nog een publicatie uit laten gaan? Gemeente heeft getracht haar eigen hachje te redden met deze publicatie achteraf. Gemeente had zich moeten houden aan het Didam-arrest. Dat voorschrijft dat: een "overheidslichaam", gemeente Goeree-Overflakkee in dit geval, zijn voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekend te maken dat eenieder daarvan kennis kan nemen, waarbij het dient te motiveren waarom naar zijn oordeel op grond van de beschreven criteria, bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Niet alleen de burgers worden bewust misleid, maar ook de gemeenteraad valt ten prooi aan misleiding. Dit blijkt uit de raadsbrief van d.d. 20 april 2022.

Citaat 1e alinea: “Medio maart 2022 heeft de gemeente met de ontwikkelcombinatie Estate-Invest – Zeelenberg ontwikkelingsmaatschappij – Zeelenberg Architectuur een koopovereenkomst getekend voor de gronden in de polder Eerste Bekading achter Sommelsdijk. Dit voornemen tot verkoop van grond werd op 5 april jl. gepubliceerd.”

Een volgend citaat van B&W uit de raadsbrief: “De bekendmaking van de voorgenomen verkoop vloeit voort uit een landelijke uitspraak van de Hoge Raad, waarbij gemeenten in Nederland worden geacht voorgenomen grondverkopen bekend te maken, het zogenaamde ‘Didam’-arrest van 26 november 2021.”

Ondanks dat het Didam-arrest volledig bekend is bij B&W, is de informatieverstrekking voortvloeiend uit de wettelijke eis van dit arrest ten aanzien van publicatie vóór verkoop bewust aan de gemeenteraad onthouden.

Mijn bezwaar is dat het college van B&W en haar ambtenaren de Flakkeese bevolking hebben misleid, door het te doen voorkomen dat alles volgens de regels zou zijn gegaan. Het tegendeel mag als bewezen beschouwd worden.

Doelbewuste misleiding is uiteraard een strafbaar feit. Of daadwerkelijk sprake is van doelbewuste misleiding (of totale incompetentie van betrokkenen in deze) kan worden uitgezocht door een instantie die daar ervaring mee heeft, de rijksrecherche.

Samenvattend is er de vraag waarom het college blijft volharden in het tot op heden gevoerde beleid. Immers het algemeen belang in deze wordt met voeten getreden. Is het dan de bestuurscultuur op het eiland die een rechtvaardige oplossing in de weg staat? Of is het de arrogantie van de macht waardoor het college denkt hiermee weg te komen? En wat is in deze zaak de rol van de burgemeester, want die is medeverantwoordelijk voor de integriteit van het college? En niet om de verantwoordelijke wethouders op het pluche te houden.

Hopelijk is de heer Herweijer en zijn mederaadsleden middels dit schrijven in voldoende mate geïnformeerd.

-------

Reactie Fractievoorzitter (SGP) Hendrik Herweijer:

Tot mijn spijt begrijp ik de anonieme briefschrijver nog steeds niet goed. Er wordt gesproken over 'misleiding', maar waarom daar sprake van zou zijn, wordt mij niet duidelijk. Gaat het de briefschrijver om het verschil tussen 'de koop is gesloten' en 'voorgenomen verkoop'? Hoe dan ook: ik heb niet de indruk dat het zinvol is om hierover op deze manier te communiceren. Ik nodig de briefschrijver graag uit om aanwezig te zijn bij de dialoogavond van 30 juni 2022, waar het ook zal gaan over de Eerste Bekading. Mogelijk kan dan het een en ander opgehelderd worden. Daarnaast is de SGP-fractie altijd bereid om in gesprek te gaan.

Reactie (door woordvoerder) gemeente Goeree-Overflakkee:

Gepubliceerd werd het voornemen tot verkoop. De daadwerkelijke verkoop heeft nog niet plaatsgevonden. In de koopovereenkomst is namelijk een zogeheten totstandkomingsvoorwaarde opgenomen. Doordat zienswijzen werden ingediend tegen het voornemen tot verkoop is deze totstandkomingsvoorwaarde in werking getreden. De koopovereenkomst komt pas definitief tot stand nadat de in gang gezette bezwaarprocedure is afgewikkeld.

We zijn het volledig met de anonieme briefschrijver eens dat het heel belangrijk is dat er vertrouwen is in de overheid. We willen graag een toelichting geven als er sprake is van onduidelijkheid. We nodigen de briefschrijver dan ook van harte uit voor een gesprek met wethouder Daan Markwat.