Goeree-Overflakkee - Op de redactie kwam een ingezonden brief binnen met titel: Vraagtekens bij handelen gemeente Goeree-Overflakkee inzake woningbouw in de natuur Eerste Bekading te Sommelsdijk. De briefschrijver uit zijn zorgen omtrent de rechtspositie en de rechtsbeschermingsmogelijkheden van boeren en burgers op ons prachtige eiland Goeree-Overflakkee. Briefschrijver: "Dit vloeit voort uit het feit dat er zaken, mijns inziens, rammelen. Ik was geïnteresseerd in het kopen van grond, gelegen in de Eerste Bekading te Sommelsdijk. Nadere informatie wees uit dat deze grond achteraf al een bestemming had. Dat verbaasde mij, dus ik ben verder gaan zoeken. Mijn zoektocht begon bij de gemeenteraad, maar zij was niet eens bekend met dit voornemen..." Lees de gehele brief én de reactie van gemeente Goeree-Overflakkee. >>

Vervolg

Briefschrijver: "Mijn zoektocht begon bij de gemeenteraad, maar zij was niet bekend met dit voornemen. Terwijl dat wel de suggestie van het voornemen is. Op 5 april 2022 werd namelijk een bekendmaking 'Voornemen tot verkoop van grond Eerste Bekading' gedaan. De bekendmaking begint met de woorden: "In 2018 heeft de gemeente de percelen grond gelegen in de polder Eerste Bekading te Sommelsdijk, door middel van een openbare verkoopprocedure met voorselectie te koop aangeboden."

De gemeente heeft vastgesteld dat dit plan voldoet aan de uit de verkoopprocedure voortvloeiende gemeentelijke voorwaarden. De gemeente is daarover voornemens met beide inschrijvers een koopovereenkomst te sluiten, omdat zij de enige serieuze gegadigden zijn. Om reden dat noodzakelijke bestemmingswijzigingsprocedures voor de percelen nodig zijn om aan de z.g. gemeentelijke voorwaarden te kunnen voldoen, mag men toch verwachten dat de gemeenteraad in deze betrokken had moeten worden (ook gezien de huidige samenstelling van de raad).

Belang publicatie

Wat is de relatie nu tussen het feit dat ik een zienswijze mag indienen op dit plan, terwijl het besluit al is vastgesteld conform het advies (met uitzondering van de stem van wethouder Bruggeman) én wat is hier de waarde dan nog van? Want nu achteraf blijkt (uit de notities bij de notulen van de vergadering van het college op 8 maart 2022) dat B&W al heeft ingestemd met het definitief schetsontwerp 'Heerlijk Haringvliet' en het Ambitiedocument als basis voor de Gebiedsontwikkeling Eerste Bekading - Heerlijk Haringvliet én tot verkoop heeft besloten? Is deze publicatie dus alleen in het belang van B&W geweest om nog te voldoen aan het didam arrest? Ik vraag het me af... Het didam arrest is, om het heel kort samen te vatten in deze, het wettelijk kader waar de gemeente mee te maken heeft.

Uitspraak Raad van State

Mijn interesse werd alleen maar meer gewekt, er gingen serieuze bellen rinkelen! Kort samengevat: de gemeente verkoopt grond, aan projectontwikkelaars, waarvan de bestemming nog moet veranderen. Terwijl de gemeente middels een uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:2691) volledig op de hoogte was van het feit dat woningbouw gezien de bestemming niet mogelijk is. Deze uitspraak is gedaan op 12 oktober 2016 en heeft betrekking op de percelen die dan nu zouden zijn verkocht.

Bestemmingswijziging

Nu rijst mijn vraag: waarom heeft 'de gemeente' geen zorg gedragen voor bestemmingswijziging? De gronden zijn destijds door agrariërs (onder druk denk ik) verkocht met bestemmingsplan 'Water en natuur'. Maar nu zouden er woningen gebouwd mogen worden? Als de gemeente wél had zorg gedragen voor een bestemmingswijziging? Zou dan de uitkomst dan niet heel anders zijn geweest? Dan hadden belanghebbenden (agrariërs) gebruik kunnen maken van hun recht op bezwaar en beroep.

In 2016 is er een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd van twee percelen (E693 en E675 Sommelsdijk). Deze zijn van 'Water en Natuur' omgezet naar 'Agrarisch'. Deze percelen werden kennelijk niet "noodzakelijk" geacht door de gemeente, voor 'Water en Natuur'. De vraag is waarom deze wijziging er wél was en waarom dan niet de wijziging van 'Water en Natuur' naar 'Natuur en Wonen' voor 5 hectaren in het plangebied?

Mijn vraag: was dit faalangst van de gemeente? De gemeente voelt zich kennelijk gesteund door het 'Droomfondsproject'. Deze initiatiefnemers staan voor de landschappelijke en natuurontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee. Deze initiatiefnemers, waaronder het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten, scharen zich achter het plan om woning in de natuur mogelijk te maken. Gekker moet het niet worden?!

Monddood-clausule

Tot op heden ligt alles vanaf 2017 vast in 'plannen en visies' en deze plannen, zijn plannen gebleven en deze 'visies' zijn 'visies' gebleven en er is niets concreet gemaakt. Ook het feit dat in een verkoopovereenkomst met de agrariërs een "monddood-clausule" is opgenomen, baart mij zorgen. Ik weet dat er in meerdere verkoopovereenkomsten die onze gemeente sluit, zich zulke clausules bevinden. De vragen rijzen: Waarom en wat is de achterliggende gedachte bij zulke overeenkomsten? Waarom zou je later geen bezwaar meer mogen maken? Ter voorkoming dat belanghebbenden zich niet kunnen verenigen met welke besluitvorming dan ook?"

Wakker worden

"Waarom schrijf ik deze ingezonden brief? Ik dien het algemeen belang hiermee, denk ik. Ik hoop dat ook, want een burger moet vertrouwen kunnen hebben in haar overheid en kunnen rekenen op steun. En de rechtsbescherming van burgers dient altijd gewaarborgd te worden. Mijn hoop is dat burgers wakker worden, inclusief bestuursleden en dat sommige zaken (zo niet alle!) gaan worden beoordeeld en afgehandeld volgens wet en regelgeving. Ik vraag me af of de gemeente zich bewust is van het feit dat het bestuurlijk "rammelt". Ik hoop dat een ieder een rechtvaardige afweging maakt met het oog op de 'Algemene beginselen van behoorlijk bestuur'. Om uit te leggen; dat zijn de geschreven en ongeschreven "regels" voor het contact tussen overheid, burgers en bedrijven. Ik vertrouw op een correcte afhandeling door de gemeente Goeree-Overflakkee in deze. Dat zij haar verantwoording neemt en transparant is naar haar burgers."

Briefschrijver is bekend bij de redactie.

Reactie

Uiteraard is B&W/gemeenteraad van gemeente Goeree-Overflakkee gevraagd om een reactie op deze ingezonden brief. Via de communicatiemedewerker ontvingen wij op de redactie de volgende reactie:

Op 5 april jl. hebben we als gemeente bekendgemaakt dat we het voornemen hebben om tot verkoop van grond in de polder Eerste Bekading over te gaan. Tegen de verkoop van grond zijn zienswijzen ingediend. Het college van Burgemeester en Wethouders zal op de ingekomen zienswijzen besluiten.

Eerder, in 2018, heeft de gemeente een openbare verkoopprocedure gevoerd voor de gebiedsontwikkeling Eerste Bekading, waarop geen passende inschrijvingen waren binnengekomen. Vervolgens hebben twee partijen de samenwerking opgezocht en een verbeterd plan gepresenteerd, dat wel aan de volwaarden voldoet. Met deze partijen heeft de gemeente nu een koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten. De koop is gesloten onder de voorwaarde dat een onherroepelijk bestemmingsplan wordt verkregen. De volgende stap voor deze gebiedsontwikkeling is de voorbereiding van de ruimtelijke plannen. Voorafgaand daaraan presenteren wij als gemeente met de ontwikkelcombinatie en de gebiedspartners Noordrand, de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling aan de gemeenteraad. Dat gebeurt tijdens de dialoogavond op 30 juni 2022.

De ontwikkeling van de Eerste Bekading loopt al enige jaren en is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee. Het gebied van ruim 27 hectare biedt plaats aan natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept. Ongeveer 22 hectare van het gebied wordt ingevuld met nieuwe natuur, welke wordt opengesteld voor recreatief medegebruik (wandelen en fietsen). Een klein gedeelte van het gebied (5 hectare bruto) zal gebruikt worden voor de bouw van een bijzondere duurzame woonvorm. De woningen worden namelijk gebouwd op een kunstmatig aangelegde heuvel (woonterp) middenin de nieuwe natuur. De woningeigenaren worden gezamenlijk eigenaar van de natuur en gaan die ook met elkaar beheren. Er zullen eenmalig maximaal 50 wooneenheden worden gebouwd, die permanent bewoond gaan worden. Zie voor meer informatie: www.goeree-overflakkee.nl/noordrand