8 juni2021, Regio - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de eerste week van juni een nieuw gebied gesloten in de Voordelta. "Het betreft een strook aan de Goerese kant van de Brouwersdam die permanent gesloten is voor alle vormen van visserij met uitzondering van een specifieke vorm van zegenvisserij en visserij met de hengel. Het doel van dit gesloten gebied is om de platte oesterbank in het gebied te beschermen," aldus de Nederlandse Vissersbond. Lees hieronder meer.

Natura 2000 gebied Voordelta

De Voordelta is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied onder meer voor de permanent overstroomde zandbanken. Volgens de Rijksoverheid verkeert dit habitattype (H1110) in landelijk gezien in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Oesterbanken vormen harde substraten die de zandbanken beschermen tegen erosie en daarom worden die extra beschermd door de overheid. Bovendien staan platte oesters en hun banken op de lijst van bedreigde of achteruitgaande soorten en habitatten van het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR). Er zijn ook initiatieven van zowel natuurorganisaties als het bedrijfsleven om oesterbanken te ontwikkelen door het uitzetten van platte oesters.

Wageningen Marine Research (WMR) heeft onderzoek (2021) gedaan naar alle vormen van visserij op de verstoring van de oesterbank. Volgens WMR zijn alle vormen van bodem beroerende visserij verstorend en onverenigbaar met de bescherming en het onderzoek naar de oesterbank. Voor de passieve visserij (korven, fuiken, staandwant) moet eerst worden aangetoond dat deze niet verstorend zijn. Vooralsnog is alleen de zegenvisserij (één visser) en de visserij met de hengel toegestaan in het gesloten gebied.

Proportioneel?

Het Ministerie geeft in de toelichting van de gewijzigde Uitvoeringsregeling visserij aan dat de maatregel proportioneel is omdat een zeer belangrijke natuurwaarde wordt beschermd met zeer beperkte negatieve gevolgen voor vissers. Vissers die desondanks worden benadeeld roepen wij op om contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Derk Jan Berends via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.