28 juni 2020, Oude-Tonge - Vorige zomer raakte aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge een aantal bomen zwaar beschadigd bij een storm. Het waterschap kapte daarop de hele rij van 120 overwegend gezonde populieren. In februari diende Water Natuurlijk een motie in voor herplant van de gekapte bomen. Deze motie werd afgewezen. Nieuwe feiten waren de aanleiding om deze week met een nieuwe motie te komen. Lees hieronder meer.

Zomerstorm
Een hevige storm trok vorige zomer een spoor van vernieling langs Oude-Tonge. Enkele tientallen bomen aan de Zuiderlandsezeedijk raakten hierdoor beschadigd. Het waterschap Hollandse Delta berichtte aanvankelijk dat zoveel mogelijk bomen zouden worden gespaard. Kort daarna werd besloten om de hele rij te kappen. Wel zou er herplant plaats vinden aldus een mededeling van de dorpsraad Oude-Tonge. Dat gebeurde echter niet. In februari van dit jaar diende Water Natuurlijk een motie in, in de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta. De meerderheid was tegen en de motie werd verworpen.
Nieuwe feiten
Belangrijke reden voor een aantal partijen om tegen de motie te stemmen was een mededeling van heemraad Van Nes. Herplant zou in strijd zijn met een in 2014 vastgesteld uitsterfbeleid voor bomen langs de waterkering.

Dit beleid betrof de 'Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem 2014'. Hierin is echter een uitzondering opgenomen voor bomenrijen met een zekere landschappelijk, natuur- en cultuurwaarde. Er was al eerder gebruik gemaakt van deze uitzondering voor een bomenrij van dezelfde soort, dezelfde leeftijd en meer oostelijk gelegen langs het Volkerak. Het vastgestelde beleid biedt dus de ruimte om nieuwe bomen te planten.

Verder heeft het college van dijkgraaf en heemraden recent een “handelingskader groen” vastgesteld. Dit vooruitlopend op het nieuwe groen beleid. In het kader is opgenomen dat er voor iedere gekapte boom een nieuwe boom wordt terug geplant.

Nieuwe motie
Water Natuurlijk vindt het belangrijk om nieuwe bomen te planten. Argumenten worden ontleend aan de belangen van het landschap, biodiversiteit en opname van CO2. Het herstellen van de vliegroute voor vleermuizen is ter plekke ook van belang. Op 24 juni diende onze fractievoorzitter de nieuwe motie in.

Heemraad Van Nes bepleitte uitstel. Er moest meer duidelijkheid komen over de dijkveiligheid en de verkeersveiligheid. De meeste partijen vonden de motie sympathiek, maar hadden geen bezwaar tegen een kort uitstel. De fractie “gebouwd”, vertegenwoordiging van het bedrijfsleven gaf aan de motie vermoedelijk niet te kunnen ondersteunen en de fractie “ongebouwd”, vertegenwoordiging van de landbouw vond dat er al genoeg bomen geplant waren. Gesteld werd: “vleermuizen zijn enge dieren, die enge ziekten overbrengen”. Ook uit die hoek wordt geen steun voor nieuwe aanplant verwacht. Op 15 juli aanstaande moet het besluit vallen over de herplant aan de Zuiderlandsezeedijk.

Door Joost Kievit MSc, Water Natuurlijk Hollandse Delta

Meer informatie
Meer informatie via Water Natuurlijk Hollandse Delta, tel. 078-6731522.