Goeree-Overflakkee - De Grevelingen is een natuur- en recreatiegebied van internationale klasse en een belangrijk onderdeel van de Nederlandse delta. Een gebied waar ook economisch veel gebeurt met verschillende uitdagingen voor de toekomst. Staatsbosbeheer heeft samen met de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland en Rijkswaterstaat voor toekomstige ontwikkelingen in de Grevelingen het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 opgesteld. Dit plan beschrijft de ambitie van het Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG) voor de komende tien jaar en is bedoeld als toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen in de Grevelingen. Lees hieronder verder en bekijk de foto's van Elly vd Ham.

Vervolg

Het BOG is een samenwerking tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Schouwen-Duiveland, de Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Samen werken zij aan het beheer en de ontwikkeling van de waterrijke natuur- en recreatiegebieden binnen de Grevelingen. Hieronder valt ook het behouden en versterken van de recreatieve watergebieden en vaarverbindingen, de landschappelijke kwaliteiten, de biodiversiteit en het bevorderen van economische, recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van de gebieden.

Staatsbosbeheer maakte het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 in opdracht van het BOG. In het plan is rekening gehouden met bestaande beleidsvisies van de betrokken overheden. Het ontwikkelplan inspireert, geeft een goed beeld van de beoogde ontwikkelingen in de Grevelingen en draagt bij aan de doelstellingen van het gebied. De komende tien jaar zal de Grevelingen zich verder ontwikkelen als een toonaangevend natuur- en recreatiegebied waarin sprake is van een evenwichtige samenhang tussen natuur en gebruik (recreatie en visserij). Het BOG investeert het komende decennium in het versterken en vergroten van de aanwezige natuurwaarden en het verbeteren en verduurzamen van het recreatieve aanbod en de visserij. In het plan worden prioritaire projecten en gebiedsontwikkelingen voor de komende jaren weergegeven, zoals het ontwikkelen van nieuwe locaties voor kustbroedvogels, de verdere ontwikkeling van de Slikken van Flakkee en integrale gebiedsontwikkelingen voor de Brouwersdam en Grevelingendam.

Bij het samenstellen van het plan bleek ook synergie mogelijk met het project Getij Grevelingen. Als beperkt getij terugkomt, heeft dat gevolgen voor de bestaande beschermde natuur op de oevers en eilanden. Hiervoor worden maatregelen genomen, zoals het maken van nieuw leefgebied voor bepaalde planten en dieren. Deze maatregelen overlappen deels met de projecten vanuit het BOG. Daarom is besloten om de projecten in samenhang uit te voeren. De komende tijd zullen hiervoor projecten worden opgestart zoals het aanleggen van vogeleilanden en onderwater riffen en het uitbreiden van leefgebieden voor de Noordse woelmuis.

Projecten die voortvloeien uit het Strategisch Ontwikkelplan worden gefinancierd vanuit het Gebiedsfonds Grevelingen van het BOG. Ontwikkelingen in de Grevelingen kunnen door verschillende partijen worden uitgevoerd. Bestuurlijk is er draagvlak voor de toekomstige ontwikkelingen. De gemeente Schouwen-Duivenland, de gemeente Goeree-Overflakkee en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben met het Strategisch Ontwikkelplan ingestemd.

Het rapport is te raadplegen op de website van Staatsbosbeheerl/grevelingenontwikkelplan.

Link naar het rapport vind u HIER