15 september 2018, Goeree-Overflakkee - Op 3 september jongstleden gaf, naar aanleiding van een ingezonden stuk door mevrouw R.J.A. Bron Slis in de krant, Hans Klijn namens Stichting Natuurlijk Ouddorp, een ingezonden reactie. Op deze brief reageert mevrouw Bron-Slis terug: "...alleen al om deze tendentieuze passage waarin de stichting impliciet voorstelt om bij de telling van de bevolking op Goeree-Overflakkee sommige burgers niet mee te laten tellen, zal ik u met persoonlijke belangstelling blijven volgen." Lees hieronder de brief in zijn geheel.

Ingezonden brief

PERSOONLIJK

"Ik dank het bestuur van de Stichting Natuurlijk Ouddorp voor de uitgebreide reactie op mijn ingezonden brief van 31 augustus jl., zelfs vanuit Gelderland. Veel van de punten die u in uw reactie naar voren brengt kan ik echter niet plaatsen ten opzichte van mijn ingezonden brief. Het punt dat ik wil maken is dat voor de uitvoering van ieder project in de gemeente er talloze ruimtelijke, economische en toeristische visies opgesteld worden, aangevuld met rapporten, trendanalyses, onderzoeken, presentatie- en informatieavonden, inspreekrecht en uitvoerige openbare ruimtelijke procedures. Deze visies gaan niet alleen over recreatie, maar ook over de ontwikkelingsstrategie van de Dorpstienden en de verkeerscirculatie. Meestal neemt dit proces meer dan tien jaar in beslag. De Stichting Natuurlijk Ouddorp bestaat pas sinds februari 2018. Mogelijk dat een groot deel van de stukken en de verstrekte informatie (nog) niet met terugwerkende kracht gelezen is.

Het is ondoenlijk om alle openbare gegevens hier te bespreken. Eén visiedocument wil ik de stichting nu al meegeven: ‘Het móet en kán anders!’ uit 2007. Dit document is opgesteld door het Innovatieplatform Kop van Goeree, een samenwerkingsverband tussen de voormalige gemeente Goedereede en lokale ondernemers. Zowel het gemeentebestuur, de gemeenteraad, de ambtelijke ondersteuning, de onderzoekers en opstellers hebben bij de totstandkoming uitvoerig met de besturen van de kerken gesproken, omdat iedereen zich ervan bewust was en is dat zij een essentiële pijler vormen voor de cohesie van onze samenleving.

De Stichting Natuurlijk Ouddorp laat verder in haar ingezonden brief een trend zien. Een trend die ook herkenbaar is bij enkele politieke partijen in de Tweede Kamer. Als eerste noem ik de gedachte dat sommige mensen burgers zijn en andere niet. De Stichting Natuurlijk Ouddorp geeft de ingezonden brief de titel mee ‘De STEM van de BURGER’. Dit is net zoiets als het feit dat sommige politiek partijen zich erop laten voorstaan dat zij spreken namens alle ‘gewone mensen’ of ‘het gehele volk’ of dat zij ‘de burgers’ van Nederland tegenover ‘de elite’ zetten, terwijl de bewuste partijen in wezen een bepaald deel van het electoraat vertegenwoordigen. Ik begrijp dat de stichting spreekt namens haar achterban. Maar het is niet zo dat de stichting het primaat heeft om te bepalen wie wel en geen burger is. Ik heb bij mijn ingezonden brief duidelijk aangegeven hoe ik leef, werk en woon op het eiland. Het feit dat ik ook ondernemer ben, staat absoluut niet op gespannen voet met het feit dat ik één van de bijna 50.000 burgers ben van de Gemeente Goeree-Overflakkee.

Dan de tactiek waarbij niet de inhoud van het debat voorop staat, maar waarbij ieder betoog doorspekt is met persoonlijke aanvallen. In dit kader is de opmerking “Doe eens normaal man!” aan het adres van onze premier tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2011 wel het bekendste voorbeeld van deze tactiek. Dit vertroebelt de inhoud van een discussie enorm. Het kan zelfs intimiderend overkomen bij burgers, waardoor zij zich wellicht onthouden van deelname aan een relevante maatschappelijke discussie.

En ten slotte de schrijnende opmerking waarbij burgers ingedeeld worden in WIJ en ZIJ. Een methode om verschillende groepen burgers weg te zetten als tweederangs. Ik citeer de Stichting Natuurlijk Ouddorp:

“U schrijft ook over krimp en of groei, u geeft alleen niet aan waardoor de (beperkte) groei ontstaat, is dat autonome groei? Of wordt de groei hoofdzakelijk mede bepaald door onze nieuwe Nederlanders.”

Alleen al om deze tendentieuze passage waarin de stichting impliciet voorstelt om bij de telling van de bevolking op Goeree-Overflakkee sommige burgers niet mee te laten tellen, zal ik u met persoonlijke belangstelling blijven volgen."

Mevr. R.J.A. Bron-Slis

-------------------------

Lees HIER de ingezonden brief die geplaatst werd door Bron-Slis, in het Eilanden-Nieuws op 31 augustus 2018 en de reactie van Stichting Natuurlijk Ouddorp die daarop volgde in de eerste week van september.