"Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!" - Middelharnis, Op 21 maart namen tien partijen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsuitslag leidde tot de volgende zetelverdeling: SGP zeven zetels, VKGO zes zetels, CDA vier zetels, VVD, PvdA en ChristenUnie ieder drie zetels, Eiland voor Vrijheid twee zetels en Groep Jan Zwerus één zetel. Als grootste partij nam de SGP het initiatief voor verkennende gesprekken met alle partijen, waarbij ook de griffie aanwezig was. Na constructieve gesprekken hebben SGP, VKGO, CDA en VVD de onderhandelingen positief af kunnen ronden. De ondertekening vond plaats op donderdagavond 17 mei 2018. Lees hieronder verder.

Na het voeren van constructieve gesprekken kwamen SGP, VKGO, CDA en VVD tot een coalitieakkoord, waarbij ook de andere partijen de mogelijkheid kregen om hier een bijdrage aan te leveren. Een enkele partij maakte hier maar gebruik van. Nadat de coalitiepartijen het eens waren over de inhoud en de portefeuilleverdeling van de beoogde wethouders, ondertekenden zij 17 mei het coalitieakkoord.

Presentatie coalitieakkoord

De vier fractievoorzitters Kees van Dam (SGP), Johan de Vos (VKGO), Tea Both-Verhoeven (CDA) en Addy Rijerkerk-Andriesen (VVD) namen deel aan de ondertekening van het ‘Coalitieakkoord gemeente Goeree-Overflakkee 2018-2022’. Dit akkoord kreeg de titel 'Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!'.

Het coalitieakkoord bestaat uit vier hoofdthema’s voor de komende vier jaren:

  • Leefbaarheid;
  • Aandacht voor jong en oud;
  • Versterken van de economie;
  • Burger, Bestuur en Financiën.

Leefbaarheid;

Een fijne en veilige woon-leefomgeving met mogelijkheden om te sporten, cultuur te beleven, een passend voorzieningenniveau, ondersteuning van burgers en verenigingen, waar duurzaam gebouwd wordt voor ouderen en jongeren (met aandacht voor verrommeling en verpaupering), waar de veiligheid van wegen hoge prioriteit krijgt en waar voldoende wijkagenten aanwezig zijn.

Aandacht voor jong en oud;

Werken aan maatwerk in de Wmo, inzet op goede zorg en onderwijs, een eerlijk sociaal beleid, het creëren van voldoende banen, aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers, inzet op adequate opvang van thuis- en daklozen en hulp aan onze jeugd.

Versterken van de economie;

Door de specifieke karakteristieken van het eiland te promoten, zoals het produceren van duurzame energie, een vernieuwde visserijsector met hoge inzet voor behoud van pulsvisserij, zorg en eilandbrede recreatie (met geen verdere bebouwing in de nabijheid van duinen en het strand).

Burger, Bestuur en Financiën;

Van de ambtelijke organisatie een verder meedenkende en faciliterende, vraaggestuurde organisatie maken, die naar inwoners luistert, waar de financiën op orde zijn en waar en met de inwoners samenwerkt en geparticipeerd wordt.

Presentatie van het coalitieakkoord werd gegeven door Kees van Dam, fractievoorzitter SGP.

Beoogd wethouders

De beoogd wethouders zijn Daan Markwat (SGP), Berend Jan Bruggeman (VKGO), Arend-Jan van der Vlugt (CDA) en Peter Feller (VVD). In de raadsvergadering van donderdag 24 mei 2018 wordt naar verwachting de bespreking van het coalitieakkoord geagendeerd, alsook de benoeming van de betreffende wethouders.

Meer informatie

Het coalitieakkoord kunt u vinden onder deze link naar goeree-overflakkee.nl/coalitieakkoord. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de griffie, bereikbaar via dit e-mailadres of via het algemene telefoonnummer 14 0187.