Oktober 2017, Middelharnis - Arie Deelen (directielid DCMR) gaf tijdens de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering een presentatie over de DCMR; de DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten, waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee. Goeree-Overflakkee en de DCMR Milieudienst Rijnmond zetten zich, samen met inwoners en bedrijven, in voor de veiligheid en leefbaarheid op ons eiland. De samenwerking van DCMR en Goeree-Overflakkee heeft een belangrijke rol voor de inwoners, maar hoeveel weten we er eigenlijk over? Lees hieronder meer.

Hoewel de DCMR een belangrijke rol vervult voor de inwoners van ons prachtige eiland, is er nog relatief veel onbekendheid over de DCMR. Juist daarom is het interessant om eens een interview te houden met de heer Deelen van de milieudienst. Hoe werken de gemeente en de DCMR samen, wat zijn de ervaringen van de gemeente met de DCMR en hoe gebruiken ze elkaars kennis? Vragen die hieronder gesteld worden.

De vragen zijn beantwoord door Arie Deelen, DCMR, in samenspraak met en aangevuld door, Wethouder Daan Markwat van gemeente Goeree-Overflakkee.

Over de SAMENWERKING DCMR en Goeree-Overflakkee...

 • Vraag 1: Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Heeft het e.e.a. te maken met de ontwikkelingen die voortkomen uit 2013 - sinds 2013 valt gemeente Goeree-Overflakkee onder verantwoording van DCMR?

Antwoord 1. "Bij de vorming van de nieuwe gemeente in 2013 is de keuze gemaakt om de milieutaken van de gemeente onder te brengen bij de DCMR. De DCMR voert deze taken ook voor andere gemeenten in het Rijnmondgebied uit en heeft veel ervaring en deskundigheid om dit terrein in huis."

 • DCMR en gemeente Goeree-Overflakkee werken samen. Vraag 2: Wat houdt deze samenwerking (praktisch) in, vanuit de milieudienst / vanuit de gemeente, richting de andere partij, maar ook richting inwoners?

Antwoord 2. "Praktisch: De DCMR voorziet de gemeente van deskundig advies als het om milieuaspecten gaat. Denk aan bestemmingsplannen, duurzaamheidsvraagstukken en geluidskwesties bij evenementen. De DCMR is op de hoogte van de wet- en regelgeving op deze terreinen en van geluidsbeleving, lucht- en bodemkwaliteit. Wat zichtbaar is, zijn de milieuvergunningen die wij verlenen aan een groot aantal bedrijven en het milieutoezicht."

 • Een samenwerking kan worden gedefinieerd als het “gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken”. Vraag 3: Welk doel heeft de DCMR / de gemeente voor ogen met betrekking tot deze samenwerking?

Antwoord 3. "Het doel van de gemeente is om de deskundigheid van de DCMR in te zetten voor een veilig, duurzaam en leefbaar Goeree-Overflakkee. De gemeente heeft die deskundigheid zelf niet, maar benut de deskundigheid van de DCMR hiervoor. Op deze manier werkt de DCMR ook voor 14 andere gemeenten."

 • Vraag 4: Wat is de kracht en het effect van deze samenwerking, bijvoorbeeld bij het verlenen van een exploitatievergunning? Maar ook bijvoorbeeld bij GRIP-situaties?

Antwoord 4. "De DCMR kan, als het gaat over een exploitatievergunning bij horecabedrijven, beoordelen welke geluidseisen gesteld kunnen worden en welke maatregelen een horecabedrijf moet nemen om stank en geluidsklachten te voorkomen. Zo wordt voorkomen dat de horeca hinder veroorzaakt voor omwonenden. Bij gevaarlijke (GRIP-)situaties, zoals een incident met chemische stoffen of bij brand van een bedrijf, dan levert de DCMR zijn deskundigheid als onderdeel van de crisisorganisatie in de regio."

 • Vraag 5: Wat gaan de inwoners van Goeree-Overflakkee merken van deze samenwerking?

Antwoord 5. "We werken nu 4,5 jaar samen. Ondernemers hebben contact met de DCMR als ze een vergunning nodig hebben of als de DCMR langskomt voor inspectie. Burgers kunnen bij geluidsoverlast bij stank het centrale klachtennummer van de DCMR bellen. De DCMR trekt er dan op uit om te onderzoeken waar de klacht vandaan komt en wat moet gebeuren om de overlast te laten stoppen."

 • Vraag 6: Hoe gaat de samenwerking verder verlopen denkt u?

Antwoord 6. "In 2013 is de keuze gemaakt om de DCMR in elk geval de vergunningverlening, milieutoezicht op bedrijven en de behandeling klachten te laten doen. In de afgelopen jaren zijn in die samenwerking geleidelijk taken toegevoegd, zoals de gemeente helpen bij het maken van bestemmingsplannen als het gaat om de milieuaspecten, duurzaamheidsvraagstukken en bij de ambitie om in 2020 een energieneutraal eiland te zijn."

Over de TAAKVERDELING...

 • Vraag 1: Welke hoofdtaak heeft DCMR (in de samenwerking die is aangegaan)?

Antwoord 1. "De hoofdtaken zijn Vergunningverlening, Toezicht houden en Handhaving. En klachten opnemen en opvolgen. Bij de meldkamer kunnen mensen die overlast ervaren op zeven dagen per week, 24 uur per dag milieuklachten melden. Bij meerdere klachten gaat de milieu-inspectie op pad om te achterhalen wat de bron is van de klachten om ervoor er zorgen dat de overlast stopt. De DCMR inspecteert risicogericht. Een specifieke geurklacht bijvoorbeeld, kan betekenen dat er een emissie van chemische stoffen plaatsvindt die schadelijk kan zijn voor mens of milieu. Daar wil je natuurlijk snel bij zijn om erger te voorkomen."

"De basistaken zijn de milieutaken van gemeenten met een bovenlokale dimensie die op regionaal niveau uitgevoerd worden, taken die zeer complex zijn, als ook provinciale milieutaken. Deze taken vloeien voort uit de zogenaamde “package deal” van de VNG in 2010. In de “package deal” stond dat bij de vorming van de Regionale UitvoeringsDiensten, zogenaamde RUD’s, een basistakenpakket werd ondergebracht."

 • Vraag 2: Wat zijn de taken daar omheen?

Antwoord 2. "Taken daar omheen zijn 'ruimtelijke advisering' en 'inzet op duurzaamheid'. Daarnaast zorgt de DCMR voor de advisering en uitvoering van wettelijke taken op het gebied van Luchtkwaliteit, Geluid, Bodem, Exterme Veiligheid, Energie en duurzaamheid, verkeer en mobiliteit en de milieu-effect-rapportage (MER)."

 • Vraag 3: Kunt u ‘duurzaamheid’ toelichten?

Antwoord 3. "Bedrijven worden door ons aangesproken om energiebesparingsmaatregelen te nemen. De gemeente en de DCMR helpen bedrijven met innovatieve duurzame oplossingen te realiseren. Als het gaat om een controversieel onderwerp als windmolens, dan zorgen wij bij de onderbouwing in de Milieu Effect Rapportage (MER) dat het voor iedereen helder is welke aspecten een rol spelen. De gemeente kan op basis hiervan een goede keuze maken. In een MER gaat het ook over de aspecten die tegenstanders van windmolens belangrijk vinden. Bijvoorbeeld als opponenten zich zorgen maken over de vogeltrek, dan moet dit in de MER worden uitgewerkt. Natuur- en milieuaspecten zijn belangrijke onderwerpen die niet onderbelicht mogen blijven."

 • Vraag 4: Hoe kunnen inwoners reageren op uw taken? Wat kunnen ze het best doen?

Antwoord 4. "Voor ons is het belangrijk dat als burgers bijvoorbeeld ernstige overlast in hun leefomgeving ervaren, dat ze, als reactie op onze taken, dit dan ook melden. Wij kunnen dan beoordelen of een bedrijf een overtreding begaat of dat sprake is van een onwenselijke situatie. We stimuleren dat buren, bewoners en bedrijven samen contact hebben als er iets speelt. Het is belangrijk dat een bedrijf openstaat voor klachten van zijn buren. En bewoners kunnen samen iets afspreken als het gaat om het gebruik van houtkachels bijvoorbeeld. Je kunt als buren afspreken bij welke weersomstandigheden je niet stookt, zodat de ander geen last heeft van jouw houtvuurtje."

 • Vraag 5: Wat hebben politie en het openbaar ministerie te maken met uw taken?

Antwoord 5. "We werken samen met de politie bij het vermoeden van criminele activiteiten, bijvoorbeeld het afval van een XTC lab. Bij horeca-activiteiten meet de DCMR of er geluidsnormen worden overschreden. Als dat zo is, dan treden wij daar tegen op. De politie treedt op bij overlast op straat. Zware overtredingen melden we bij het OM op het moment dat het speelt. Het OM kan dan strafrechtelijk onderzoek doen en de zaak aanhangig maken bij de rechtbank.

Op dezelfde manier werken we samen met andere inspectiediensten, zoals het Waterschap, de Veiligheidsregio en Bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Om samen te kijken of er sprake is van overtredingen of om samen de bron van overlast op te sporen."

Over de TOEKOMST...

 • Vraag 1: Hoe gaat de samenwerking in de toekomst verlopen denkt u?

Antwoord 1. "Met komst van de Omgevingswet komt er een nog intensievere samenwerking, omdat de gemeente onderwerpen helemaal integraal moet beoordelen. Voorbeeld is het bedrijventerrein Oude-Tonge. Een bedrijvenpark in ontwikkeling waar relatief zware bedrijven zich onder voorwaarden mogen vestigen. Goede afstemming tussen ruimtelijke ordening, bouw en woningtoezicht en milieu (DCMR) zijn erg belangrijk. Het gaat vaak om meervoudige aanvragen. Een goede afstemming met de directie van het bedrijvenpark en de bedrijfscontactfunctionaris is ook belangrijk. Dit om de processen van verkoop en vergunningen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wat kan wel en wat kan niet bij de verkoop van gronden en de vergunningverlening, moet een bestaande milieuvergunning geactualiseerd worden, hoe zit het met de doorlooptijd vergunningen. Ook bij de uitbreiding van een bedrijf met gevaarlijke stoffen is een goede afstemming met Bouw en woningtoezicht erg belangrijk. Hierbij gaat het niet alleen om de procedurele afstemming. Vaak zijn er vanuit milieu bouwkundige eisen die alleen tijdens de bouw goed te controleren zijn. Dat geldt ook voor emissiearme stalsystemen. Het is daarom belangrijk dat de DCMR zo vroeg mogelijk wordt betrokken bij initiatieven. Dat is niet alleen in het belang van de gemeente. Ook de ondernemer is daar bij gebaat. Die weet dan waar hij aan toe is en komt zo niet voor onverwachte verassingen te staan."

 • Vraag 2: Welke rol speelt DCMR richting de gemeente in de toekomst?

Antwoord 2. "Ambitie van de gemeente is om in 2020 energieneutraal te zijn. Wij helpen de gemeente om te monitoren of dat doel gerealiseerd wordt. En we helpen de gemeente te beoordelen welke extra maatregelen mogelijk zijn."

 • Vraag 3: Wat gaan de inwoners van Goeree-Overflakkee in de toekomst merken van de toekomstplannen van DCMR en de gemeente?

Antwoord 3. "Duurzaamheid en energietransitie zijn en blijven voor alle inwoners een belangrijk onderwerp. Nederland en andere landen zetten in op vermindering van CO2 uitstoot. Van iedereen wordt een bijdrage aan de energietransitie gevraagd. Van bedrijven en van burgers."

 • Vraag 4: Waar kunnen inwoners terecht met vragen over DCMR?

Antwoord 4. "Het nummer van de meldkamer is 0888 333 555."