21 augustus 2017, Middelharnis - Van 7 april tot en met 25 mei lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het windpark Piet de Wit in Ooltgensplaat ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen op het voorgenomen onderzoek naar de haalbaarheid van de opschaling van dit windpark op Goeree-Overflakkee. Inmiddels zijn de zienswijzen beantwoord en heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee de notitie vastgesteld. Hiermee is de volgende stap in het proces gezet en kunnen de initiatiefnemers verder met het opstellen van de milieueffectrapportage. Lees hieronder het hele persbericht van gemeente Goeree-Overflakkee.

In de structuurvisie zijn vijf plaatsingsgebieden aangewezen voor windenergie. Eén van de gebieden is de opschaling van windpark Piet de Wit bij Ooltgensplaat. Het gaat om de volledige vervanging van het huidige windpark. Nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is vastgesteld, kunnen de initiatiefnemers van het windpark starten met het daadwerkelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt in een milieueffectrapportage (MER) opgeleverd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven wat een initiatiefnemer moet onderzoeken in een milieueffectrapportage. Hierbij staat onder andere opgenomen welke alternatieven moeten worden onderzocht, welke milieuaspecten belangrijk zijn, hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn en op welke manier en in welke fase van het planproces het onderzoek moet plaatsvinden.

Milieueffectrapportage

In de milieueffectrapportage zijn de milieueffecten van het toekomstige windpark in beeld gebracht. Deze rapportage is een hulpmiddel voor de gemeenteraad voor de uiteindelijke besluitvorming rondom het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Planning

Voor het windpark Piet de Wit wordt op dit moment de milieueffectrapportage geschreven. Deze is voor zowel het plan (bestemmingsplan) als het besluit (omgevingsvergunning). De verwachting is dat de rapportage in december 2017 is afgerond en dat het ontwerpbesluit voor het windpark in januari 2018 ter inzage gaat.